ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:02 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کــنــون آفــریــن جــهــان آفــریــنبــخــوانــیـم بــر شــهــریـار زمــیـن
ابـوالقاسم آن شاه خورشید چـهربـیاراسـت گـیتـی بـه داد و بـه مهر
نـجـویـد جـز از خـوبـی و راسـتـینــیــارد بـــداد انــدرون کــاســتــی
جـهان روشـن از تـاج مـحـمود بـادهـمـه روزگـارانـش مـســعــود بــاد
هـمـیـشـه جـوان تـا جـوانـی بـودهـمــان زنــده تــا زنــدگــانـی بــود
چـه گفت آن سـراینده دهقان پـیرز گـشـتــاسـپ وز نـامـدار اردشـیـر
وزان نـــامـــداران پـــاکـــیـــزه رایز داراب وز رســـم و رای هـــمـــای
چو دارا بـه تخت مهی بـرنشستکمر بر میان بست و بگشاد دست
چـنـیـن گـفـت بــا مـوبـدان و ردانبـــزرگـــان و بـــیــداردل بـــخـــردان
که گیتی نجستم به رنج و به دادمـرا تــاج یـزدان بــه سـر بــر نـهـاد
شـگفـتـی تـر از کار من در جـهاننـبــیـنـد کـســی آشــکـار و نـهـان
نــدانــیــم جـــز داد پـــاداش ایــنکـه بـر مـا پـس از مـا کـنـنـد آفـرین
نـبـاید کـه پـیـچـد کـس از رنـج مـاز بــیــشــی و آگــنــدن گــنــج مــا
زمــــانـــه ز داد مـــن آبــــاد بــــاددل زیــر دســتـــان مــا شــاد بـــاد
ازان پــس ز هـنـدوسـتـان و ز رومز هـــر مـــرز بــــاارز و آبــــاد بــــوم
بــرفــتــنـد بــا هـدیـه و بــا نــثــاربــجـسـتـنـد خـشـنـودی شـهـریـار
چـنـان بــد کـه روزی ز بــهـر گـلـهبــیـامـد کـه اسـپـان بــبــیـنـد یـلـه
ز پـستـی بـرآمد بـه کوهی رسیدیـکـی بــی کــران ژرف دریـا بــدیـد
بــفــرمــود کــز روم و وز هـنــدوانبــــیـــارنـــد کــــارآزمــــوده گــــوان
بــــجـــویـــنـــد زان آب دریـــا دریرســانـنـد رودی بــه هـر کـشـوری
چــو بــگـشـاد دانـنـده از آب بــنـدیکـی شـهر فـرمود بـس سـودمـند
چــو دیـوار شــهــر انــدرآورد گــردورا نــــام کـــــردنــــد داراب گـــــرد
یکـی آتـش افـروخـت از تـیـغ کـوهپــــرســــتــــنـــده آذر آمـــد گـــروه
ز هر پـیشه یی کارگر خـواسـتـندهـمـی شـهـر ایـران بــیـاراسـتــنـد
بـه هر سو فرستاد بـی مر سپـاهز دشمن همی داشت گیتـی نگاه
جـهان از بـدانـدیش بـی بـیم کـرددل بــدســگــالــان بــدو نـیـم کــردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.