ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
شـد از جـنـگ نـیزه وران تـا بـه رومهـمـی جـسـت رزم انـدر آبـاد بـوم
بـه روم انـدرون شـاه بـدفـیـلـقـوسکـجـا بــود بــا رای او شـاه سـوس
نـوشــتــنـد نـامـه کـه پــور هـمـایسـپـاهـی بـیـاورد بـی مـر ز جـای
چـو بـشنید سـالار روم این سـخـنبـــه یــاد آمــدش روزگـــار کـــهــن
ز عــمـوریـه لــشــکــری گــرد کــردهـــمـــه نـــامـــداران روز نـــبــــرد
چـــو دارا بـــیــامـــد بـــزرگـــان رومبــپـرداخـتـنـد آن هـمـه مـرز و بـوم
ز عــمـوریـه فــیـلــقــوس و ســرانبــرفــتــنــد گــردان و جــنــگــاوران
دو رزم گران کـرده شـد در سـه روزچـهارم چـو بـفـروخـت گیتـی فـروز
گـریـزان بـشـد فـیـلـقـوس و سـپـاهیـکـی را نـبـد تـرگ و رومـی کـلـاه
زن و کـودکــان نـیـز کــردنـد اســیـربـکشتـند چندی بـه شمشیر و تیر
چـو از پـیـش دارا بـه شـهـر آمـدنـدازان رفـتـه لـشـکـر دو بـهـر آمـدنـد
دگر پـیشتـر کشتـه و خـسـتـه بـودپـس پـشتـشان نیزه پـیوسته بـود
بــه عـمـوریـه در حــصـاری شــدنـدازیـشـان بـسـی زینـهـاری شـدنـد
فـرســتــاده یـی آمـد از فـیـلـقـوسخـردمـند و بـیدار و بـا نعـم و بـوس
ابــــا بـــرده و بـــدره و بــــا نـــثـــاردو صــنــدوق پــرگــوهـر شــاهـوار
چـنـیـن بـود پـیـغـام کـز یـک خـدایبـخـواهم کـه او بـاشـدم رهنـمـای
کــه فــرجــام ایــن رزم بــزم آوریــممــبــادا کــه دل ســوی رزم آوریـم
هـمـه راســتــی بــایـد و مــردمـیز کــــژی و آزار خــــیـــزد کـــمـــی
چـو عموریه کان نشـسـت منسـتتـو آیی و سازی که گیری بـدست
دل مـن بـه جـوش آید از نـام و ننگبـه هنگـام بـزم انـدر آیم بـه جـنگ
تو آن کن که از شهریاران سزاستپـدر شاه بـود و پـسـر پـادشاسـت
چــو بــشــنـیـد آزادگـانـرا بــخــوانـدهمه داسـتـان پـیش ایشـان بـراند
چه بـینید گفت اندرین گفت و گویبـجـوید هـمـی فـیلـقـوس آب روی
هـمـه مـهـتــران خــوانـدنـد آفــریـنکـه ای شـاه بــیـنـادل و پـاک دیـن
شـهنشـاه بـر مهتـران مهتـر اسـتز کـار آن گزیند کجـا در خـور اسـت
یـکــی دخــتــری دارد ایـن نــامــداربـه بـالای سرو و بـه رخ چون بـهار
بـت آرای چـون او نـبـیـنـد بـه چـینمـیان بـتـان چـون درخـشـان نگـین
اگــر شــاه بــیـنـد پــســنـد آیـدشبــه پــالــیـز ســرو بــلــنــد آیـدش
فــرســتـــاده روم را خــوانــد شــاهبـگـفـت آنـچ بـشـنـید از نـیکـخـواه
بـدو گـفـت رو پـیـش قـیصـر بـگـویاگر جـست خواهی همی آب روی
پــس پــرده تـو یـکـی دخـتـر اسـتکـه بـر تـارک بـانوان افـسـر اسـت
نــگــاری کــه نــاهـیـد خــوانـی ورابـــر اورنــگ زریــن نــشـــانــی ورا
به من بـخش و بفرست بـا بـاژ رومچو خواهی که بی رنج ماندت بوم
فـرسـتـاده بـشـنـیـد و آمـد چـو بـادبـه قـیصـر بـر آن گـفـتـهـا کـرد یـاد
بـدان شـاد شـد فـیلقوس و سـپـاهکـه داماد بـاشـد مر او را چـو شـاه
سـخـن گفت هرگونه از بـاژ و سـاوز چــیــزی کــه دارد پـــی روم تــاو
بـران بـر نـهـادنـد سـالـی کـه شـاهسـتـانـد ز قـیـصـر کـه دارد سـپــاه
ز زر خـــایــه ریــخـــتـــه صــدهــزارابــا هــر یـکــی گــوهــر شــاهـوار
چـهـل کـرده مـثـقـال هـر خـایه ییهـمـان نـیـز گـوهـر گـرانـمـایـه یی
بــبــخــشــیــد بــر مــرزبــانــان رومهـرانـکـس کـه بــودنـد ز آبــاد بـوم
ازان پـس همـه فـیلـسـوفـان شـهرهرانکس که بـودش ازان شهر بـهر
بـــفــرمــود تـــا راه را ســاخــتــنــدز هــر کــار دل را بـــپـــرداخــتــنــد
بــرفــتــنــد بــا دخــتــر شــهــریــارگـرانـمـایـگــان هـریـکــی بــا نـثــار
یـکــی مــهـر زریـن بــیـاراســتــنــدپــرسـتــنـده تــاجــور خـواسـتــنـد
ده اســتــر هـمــه بــار دیـبــای رومبــسـی پـیـکـر از گـوهـر و زر بــوم
شـتــروار سـیـصـد ز گـســتــردنـیز چــیــزی کــه بــد راه را بــردنــی
دلــارای رومــی بــه مــهـد انــدرونســکــوبــا و راهـب ورا رهـنــمــون
کنیزک پـس پـشـت ناهید شسـتازان هریکـی جـامی از زر بـدسـت
بــه جــام انـدرون گــوهـر شــاهـواربــت آرای بــا افــســر و گــوشــوار
سـقـف خـوب رخ را بــه دارا سـپـردگـهـرهـا بـه گـنـجـور او بــرشـمـرد
ازان پـس بـران رزمـگـه بـس نمـانـدسـپـه را سـوی شـهر ایران بـرانـد
ســوی پــارس آمـد دلـارام و شــادکــلــاه بــزرگــی بــســر بــر نـهـادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.