ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
شـبــی خـفـتـه بــد مـاه بــا شـهـریـارپــر از گـوهـر و بــوی و رنـگ و نـگـار
هــمــانــا کــه بـــرزد یــکــی تـــیــز دمشـهـنـشــاه زان تــیـز دم شــد دژم
بــپــیـچـیـد در جــامـه و سـر بــتــافـتکه از نکهتـش بـوی ناخـوش بـیافت
ازان بــــوی شــــد شــــاه ایــــران دژمپــرانـدیـشـه جـان ابــروان پـر ز خـم
پـــزشـــکـــان دانــنــده را خـــوانــدنــدبــه نـزدیـک نــاهـیـد بــنـشــانــدنـد
یــکـــی مــرد بـــیــنــادل و نــیــک رایپــژوهــیــد تــا دارو آمــد بـــه جــای
گــیــاهــی کــه ســوزنــده کــام بـــودبــه روم انـدر اسـکـنـدرش نـام بــود
بــمــالــیــد بـــر کــام او بـــر پــزشــکبـبـاریـد چـنـدی ز مـژگـان سـرشـک
بشد ناخوشی بوی و کامش بسوختبــه کـردار دیـبــا رخـش بــرفـروخـت
اگر چـند مشـکـین شـد آن خـوب چـهردژم شـــد دلــارای را جـــای مــهــر
دل پــادشــا ســرد گـشــت از عـروسفــرســتــاد بــازش بــر فــیـلـقــوس
غــمــی دخــتــر و کــودک انــدر نـهـاننگفت آن سخن بـا کسی در جـهان
چـو نـه مـاه بـگـذشـت بـر خـوب چـهـریکـی کـودک آمـد چـو تـابـنـده مـهـر
ز بــــالــــا و ارونــــد و بــــویـــا بــــرشسـکـنـدر هـمـی خــوانـدی مـادرش
بـــفـــرخ هــمـــی داشـــت آن نـــام راکــزو یـافــت از نـاخــوشــی کــام را
هـمـی گـفـت قـیصـر بـه هـر مـهـتـریکـه پـیدا شـد از تـخـم من قـیصـری
نـــیـــاورد کــــس نــــام دارا بــــه بــــرسـکـنـدر پــسـر بــود و قـیـصـر پــدر
همی ننگش آمد کـه گفـتـی بـه کـسکــه دارا ز فــرزنــد مــن کــرد بـــس
بــر آخــر یـکــی مــادیــان بــد بــلــنــدکـــه کـــارزاری و زیــبـــا ســـمــنــد
هـمـان شـب یکـی کـره یی زاد خـنـگبـرش چـون بـر شـیر و کـوتـاه لـنـگ
ز زایــنــده قــیــصــر بــرافــراخــت یــالکــه آن زادنـش فــرخ آمـد بــه فــال
بــه شــبــگـیـر فـرزنـد را خــواســتــیهــمــان مــادیــان را بــیـاراســتــی
بـسـودی هـمـان کـره را چـشـم و یـالکه همتـای اسکندر او بـد بـه سـال
سـپـهـر انـدرین نـیـز چـنـدی بـگـشـتز هرگـونـه یی سـالـیان بـرگـذشـت
ســکــنــدر دل خــســروانــی گــرفــتسـخـن گـفـتــن پــهـلـوانـی گـرفـت
فــزون از پــســر داشــتــی قـیـصــرشبــیــاراســتــی پــهــلــوانــی بــرش
خــرد یـافــت لـخــتــی و شــد کـاردانهـشـیوار و بـا سـنـگ و بـسـیـاردان
ولـی عـهـد گـشـت از پـس فـیلـقـوسبــدیـدار او داشــتــی نـعـم و بــوس
هـنـرهـا کـه بــاشــد کـیـان را بــه کـارســکــنـدر بــیـامــوخــت ز آمـوزگــار
تـــو گــفــتــی نــشــایــد مــگــر داد راوگــر تــخــت شــاهـی و بــنــیـاد را
وزان پـــس کـــه نـــاهــیــد نـــزد پـــدربــیـامــد زنــی خــواســت دارا دگــر
یــکــی کــودک آمــدش بــا فــر و یــالز فـرزنـد نـاهـیـد کـهـتــر بــه ســال
هـــمــــان روز داراش کــــردنـــد نــــامکـه تـا از پـدر بـیـش بـاشـد بـه کـام
چـو ده سـال بـگذشت زین بـا دو سالشکست اندر آمد به سال و به مال
بــــپــــژمــــرد داراب پــــور هــــمــــایهمـی خـواندندش بـه دیگـر سـرای
بـــزرگــان و فــرزانــگــان را بـــخـــوانــدز تــخــت بــزرگــی فــراوان بـــرانــد
بـــگــفــت ایــن کــه دارای داراکــنــونشـمـا را بـه نـیـکـی بــود رهـنـمـون
هـمـه گــوش داریـد و فــرمــان کــنـیـدز فــرمــان او رامــش جــان کــنــیـد
کـه ایـن تــخــت شــاهـی نـمـانـد درازبــه خــوشـی رود زود خـوانـنـد بــاز
بـــکـــوشـــیــد تـــا مــهــر و داد آوریــدبـــه شــادی مــرا نــیــز یــاد آوریــد
بـگـفـت ایـن و بــاد از جـگـر بـرکـشـیـدشـد آن بـرگ گـلـنار چـون شـنبـلیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.