ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو دارا بــه دل سـوک داراب داشـتبـه خـورشید تـاج مهی بـرفراشـت
یـکــی مــرد بــر تــیـز و بــرنــا و تــنـدشـده بــا زبــان و دلـش تـیـغ کـنـد
چـو بـنشسـت بـرگاه گفت ای سرانســـرافـــراز گـــردان و کـــنــداوران
سـری را نـخـواهم کـه افـتـد بـه چـاهنه از چاه خوانم سوی تـخت و گاه
کــســی کــو ز فــرمـان مـن بــگــذردسرش را همی تن به سر نشمرد
وگـــر هــیــچ تـــاب انــدر آرد بـــه دلبـه شـمشـیر بـاشـم ورا دلگـسـل
جـز از مـا هـرانـکـس کـه دارنـد گـنـجنخـواهم کـس شـاددل مـا بـه رنج
نـخــواهـم کـه بــاشـد مـرا رهـنـمـایمـنـم رهنـمـای و مـنم دلـگـشـای
ز گیتی خور و بخش و پیمان مراستبـزرگی و شاهی و فرمان مراست
دبــیــر خــردمــنــد را پــیـش خــوانــدز هـر در فـراوان ســخــنـهـا بــرانـد
یـکــی نـامــه بــنـوشــت فــرخ دبــیـرز دارای داراب بـــــن اردشـــــیـــــر
بـهر سـو که بـد شاه و خـودکامه ییبـفـرمـود چـون خـنجـری نـامـه یی
کــه هــرکــو ز رای و ز فـــرمــان مــنبـپـیـچـد بــبـیـنـد سـرافـشـان مـن
همـه گـوش یکـسـر بـه فـرمـان نـهیداگـر جـان سـتـانـید اگـر جـان دهید
ســر گــنــجــهــای پــدر بـــرگــشــادسـپـه را همـه خـواند و روزی بـداد
ز چــار انــدرآمــد درم تــا بـــهــشــتیکی را بـجـام و یکی را بـه تـشـت
درم داد و دیــنــار و بـــرگـــســـتـــوانهمـان جـوشـن و تـیغ و گـرز گـران
هـرانـکـس کـه بــد کـار دیـده ســریبـبـخـشـید بـر هر سـری کشـوری
یــکــی را ز گــردنــکــشــان مــرز دادســپــه را هــمــه چــیــز بــاارز داد
فــرســـتـــاده آمــد ز هــر کــشــوریز هــر نــامــداری و هـر مــهــتــری
ز هـنـد و ز خــاقـان و فـغــفـور چــیـنز روم و ز هـر کـشـوری همـچـنـین
هـمـه پــاک بــا هـدیـه و بــاژ و ســاونه پـی بـود بـا او کـسـی را نه تـاو
یـکـی شـارســتــان کـرد نـوشـاد نـامبــه اهـواز گـشـتــنـد زو شــادکـام
کــســی را کــه درویــش بــد داد دادبـه خـواهنـدگـان گـنـج و بـنـیاد دادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.