ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه مـرد انـدرون چـنـد گـه فـیلـقـوسبـه روم انـدرون بـود یـک چـنـد بـوس
سـکـنـدر بـه تـخـت نیا بـرنـشـسـتبهی جست و دست بدی را ببست
یـکــی نـامــداری بــد آنـگــه بــه رومکـزو شـاد بــد آن هـمـه مـرز و بــوم
حـکـیمـی کـه بـد ارسـطـالـیـس نـامخـردمـنـد و بــیـدار و گـسـتـرده کـام
بـه پـیش سـکـندر شـد آن پـاک رایزبــان کــرد گـویـا و بــگـرفــت جــای
بــدو گـفــت کـای مـهـتــر شــادکـامهـمـی گـم کـنـی انـدریـن کــار نـام
کـه تـخـت کیان چـون تـو بـسـیار دیدنـخـواهـد هـمـی بــا کـسـی آرمـیـد
هرانگه کـه گـویی رسـیدم بـه جـاینـبــایـد بــه گــیـتــی مـرا رهـنـمـای
چـنان دان که نادان تـرین کـس تـویاگــر پــنــد دانــنــدگــان نــشــنــوی
ز خــاکــیـم و هـم خــاک را زاده ایـمبــه بــیـچــارگــی دل بــدو داده ایـم
اگــر نـیـک بــاشــی بــمــانـدت نــامبـه تـخـت کـیـی بــر بـوی شـادکـام
وگــر بــد کــنــی جــز بــدی نــدرویشـبـی در جـهان شـادمـان نـغـنـوی
بـه نـیـکـی بــود شـاه را دسـت رسبـه بـد روز گیتـی نجـسـتـست کس
سـکـنـدر شـنید این پـسـنـد آمـدشســخــن گــوی را فــرمــنـد آمــدش
بــه فــرمـان او کــرد کــاری کـه کـردز بـــزم و ز رزم و ز نــنــگ و نـــبـــرد
بــه نــو هـر زمــانـیـش بــنـواخــتــیچـو رفـتـی بــر تـخـت بـنـشـاخـتـی
چـنـان بــد کـه روزی فـرسـتـاده یـیســخــن گـو و روشـن دل آزاده یـی
ز نـــزدیـــک دارا بـــیـــامـــد بـــه رومکــجـــا بـــاژ خـــواهــد ز آبـــاد بـــوم
بـه پـیش سـکندر بـگفـت آن سـخـنغـمـی شــد ســکـنـدر ز بــاژ کـهـن
بــدو گــفــت رو پــیــش دارا بــگــویکـه از بـاژ ما شـد کـنون رنگ و بـوی
که مرغـی که زرین همی خـایه کـردبــه مـرد و سـر بــاژ بــی مـایـه کـرد
فـرسـتـاد پـاسـخ بـدان سـان شـنیدبــتــرســیــد وز روم شــد نــاپــدیــد
سـکـنـدر سـپـه را سـراسـر بـخـواندگذشتـه سـخـن پـیش ایشان بـراند
چــنـیـن گـفـت کـز گـردش آســمـاننــیـابــد گــذر مــرد نـیـکــی گــمــان
مــرا روی گــیـتــی بــبــایـد ســپــردبـد و نـیـک چـنـدی بــبــایـد شـمـرد
شـمـا را بــبــایـد کـنـون ســاخــتــندل از بـــــوم و آرام پـــــرداخــــتــــن
ســـر گــنــجـــهــای نــیــا بـــاز کــردبــفـرمـود تــا لـشــکـرش ســاز کـرد
بـه شـبــگـیـر بــرخـاسـت از روم غـوز شـــهــر و ز درگـــاه ســـالـــار نـــو
بـــرون آمـــد آن نــامــور شـــهــریــاربــره بــر چــنــان لــشــکــر نــامــدار
درفـشـی پــس پــشـت سـالـار رومنـوشـتـه بــرو سـرخ و پــیـروزه بــوم
هـمـای از بــرو خــیـزرانـش قـضـیـبنـوشـتــه بــر او بــر مـحـب صـلـیـب
بـه مـصـر آمـد از روم چـنـدان سـپـاهکـه بـسـتـند بـر مـور و بـر پـشـه راه
دو لـشــکـر بــه روی انـدر آورده رویبـبـودنـد یـک هـفـتـه پـرخـاشـجـوی
به هشتم به مصر اندر آمد شکستسـکـنـدر سـر راه ایـشـان بــبـسـت
ز یــک راه چــنــدان گــرفــتـــار شــدکـه گـیـرنـده را دســت بــیـکـار شـد
ز گـوپــال و از اسـپ و بــرگـسـتــوانز خــفــتـــان وز خــنــجــر هــنــدوان
کــمــرهــای زریــن و زریــن ســتــامهـمـان تـیـغ هـنـدی بـه زریـن نـیـام
ز دیـبــا و دیـنــار چــنــدان بــیــافــتکـه از خـواسـتـه بـارگـی بـرنـتـافـت
بــســی زیـنــهــاری بــیـامــد ســواربــــزرگـــان جـــنـــگـــاور و نـــامـــدار
وزان جــایـگــه ســاز ایــران گــرفــتدل شــیـر و چــنـگ دلـیـران گـرفــت
چـو بــشـنـیـد دارا کـه لـشـکـر ز رومبــجـنـبـیـد و آمـد بــریـن مـرز و بــوم
بــرفـتـنـد ز اصـطـخـر چـنـدان سـپـاهکــه از نـیـزه بــر بــاد بــســتــنـد راه
هـمـی داشـت از پـارس آهـنـگ رومکـــز ایــران گـــذارد بـــه آبـــاد بـــوم
چــو آورد لـشــکـر بــه پــیـش فــراتسـپـه را عـدد بــود بــیـش از نـبــات
بــه گـرد لـب آب لـشــکــر کــشــیـدز جــوشــن کــســی آب دریـا نـدیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.