ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـکـنـدر چـو بـشـنـیـد کـامـد سـپـاهپـــذیـــره شـــدن را بـــپـــیــمـــود راه
مـیـان دو لـشـکـر دو فـرسـنـگ مـانـدســکــنـدر گـرانـمـایـگـان را بــخــوانـد
چــو ســیـر آمـد از گـفـتــه رهـنـمـایچنین گفت کاکنون جزین نیست رای
که من چون فرستـاده یی پـیش اویشــوم بــرگــرایـم کــم و بــیــش اوی
کـمـر خــواســت پــرگـوهـر شــاهـواریــکــی خــســروی جـــامــه زرنــگــار
بـــبـــردنــد بـــالــای زریــن ســـتـــامبــه زیــن انــدرون تــیــغ زریـن نــیــام
ســـواری ده از رومـــیــان بـــرگـــزیــدکـه دانـنـد هـرگـونـه گـفـت و شـنـیـد
ز لــشــکــر بــیـامـد ســپــیـده دمـانخـــود و نــامــداران ابـــا تـــرجـــمــان
چـــو آمـــد بـــه نـــزدیـــک دارا فـــرازپــیـاده شــد و بــرد پــیـشــش نـمـاز
جـــهــانــدار دارا مــر او را بـــخــوانــدبـپـرسـیـد و بـر زیـر گـاهـش نـشـانـد
هــمـــه نـــامـــداران فـــرومـــانــدنــدبـــروبـــر نــهــان آفــریــن خــوانــدنــد
ز دیـــدار آن فــــر و فــــرهــــنــــگ اوز بــــالــــا و از شــــاخ و آهـــنــــگ او
همانگه چو بنشست بـر پای خاستپــیـام ســکـنـدر بــیـاراســت راســت
نـخــســت آفـریـن کـرد بــر شـهـریـارکـــه جـــاویـــد بــــادا ســـر تـــاج دار
سـکـندر چـنین گـفـت کـای نیک نـامبـه گـیتـی بـهـرجـای گـسـتـرده کـام
مــرا آرزو نـیـســت بــا شــاه جــنــگنــه بــر بــوم ایـران گــرفــتــن درنــگ
بـــرآنــم کـــه گــرد زمــیــن انــدکــیبــگــردم بــبــیـنــم جــهــان را یـکــی
هـمـه راسـتـی خـواهـم و نـیـکـویـیبــه ویـژه کــه ســالــار ایــران تــویـی
اگـــر خـــاک داری تـــو از مـــن دریــغنـشــایـد ســپــردن هـوا را چــو مـیـغ
چـنـیـن بــا سـپــاه آمـدی پـیـش مـننـه آگــاهـی از رای کــم بــیـش مــن
چــــــو رزم آوری بــــــاتــــــو رزم آورمازیـــن بـــوم بـــی رزم بــــرنـــگـــذرم
گــزیــن کـــن یــکــی روزگــار نــبـــردبــریــن بـــاش و زیــن آرزو بــرمــگــرد
کـه مـن سـر نـپـیچـم ز جـنگ سـرانوگـر چــنـد بــاشـد ســپــاهـی گـران
چـــــو دارا بـــــدیـــــد آن دل و رای اوســخــن گــفــتــن و فــر و بــالـای او
تـو گفتـی که داراست بـر تـخـت عاجابـــا یــاره و طـــوق و بـــا فــر و تـــاج
بــدو گـفـت نـام و نـژاد تــو چـیـسـتکه بـر فـر و شـاخـت نشـان کییسـت
از انــــدازه کــــهــــتــــران بــــرتــــریمـن ایـدون گـمـانـم کـه اســکــنـدری
بــدیـن فـر و بــالـا و گـفــتــار و چــهـرمــگــر تــخــت را پــروریـدت ســپــهـر
چـنین داد پـاسـخ کـه این کـس نکـردنــه در آشـــتـــی و نــه انــدر نــبـــرد
نـه گـویـنـدگــان بــر درش کــمـتــرنـدکــه بــر تــارک بــخــردان افــســرنــد
کـجــا خــود پــیـام آرد از خـویـشـتــنچــنــان شــهـریـاری ســر انــجــمــن
ســکــنــدر بـــدان مــایــه دارد خـــردکــه از رای پــیـشــیـنــگــان بــگــذرد
پــیـامـم سـپــهـبــد بــدیـن گـونـه دادبــگـفــتــم بــه شــاه آنـچ او کـرد یـاد
بــیــاراســتــنــدش یــکــی جــایـگــاهچــنــانــچــون بــود درخــور پــایــگــاه
ســپــهـدار ایـران چــو بــنـهـاد خــوانبــه ســالــار فــرمـود کــو را بــخــوان
چـو نان خـورده شد مجـلس آراستـندمـی و رود و رامـشـگـران خـواسـتـند
سـکـندر چـو خـوردی می خـوشـگوارنــهــادی ســبــک جــام را بــر کــنــار
چـنین تـا می و جـام چـندی بـگشـتنـــهــادن ز انـــدازه انـــدر گـــذشـــت
دهــنــده بــیــامــد بــه دارا بــگــفــتکـه رومی شـد امـروز بـا جـام جـفـت
بــفــرمــود تــا زو بـــپــرســنــد شــاهکــه جــام نـبــیـد از چــه داری نـگــاه
بـدو گفـت سـاقی که ای شـیر فـشچـه داری همـی جـام زرین بـه کـش
سـکـنـدر چـنـین داد پـاسـخ کـه جـامفـرســتــاده را بــاشــد ای نـیـک نـام
گــر آیـیــن ایــران جــز ایــنــســت راهبــبــر جــام زریـن ســوی گـنـج شـاه
بـــخــنــدیــد از آیــیــن او شــهــریــاریــکــی جـــام پـــرگــوهــر شــاهــوار
بــفــرمــود تــا بــر کــفــش بــرنـهـنـدیـکـی ســرخ یـاقـوت بــر ســر نـهـنـد
هــم انــدر زمــان بـــاژ خــواهــان رومکـجــا رفــتــه بــودنـد زان مـرز و بــوم
ز خـــانــه بـــدان بـــزمــگــاه آمــدنــدخــرامــان بــه نـزدیـک شــاه آمــدنــد
فــرســتــاده روی ســکــنــدر بـــدیــدبــر شــاه رفــت آفــریـن گــســتــریـد
بـدو گفـت کـاین مهتـر اسـکـندرسـتکه بـر تـخـت بـا گرز و بـا افـسـرسـت
بــدانـگــه کــه مـا را بــفــرمـود شــاهبـــرفـــتـــیــم نــزدیــک او بـــاژخـــواه
بــرآشــفـت و مـا را بــدان خــوار کـردبــه گـفــتــار بــا شــاه پــیـکــار کــرد
چــو از پــادشــاهـیـش بــگـریـخــتــمشـب تــیـره اسـپــان بــرانـگـیـخـتــم
نـــدیـــدیـــم مـــانـــنـــده او بـــه رومدلــیـر آمـدســت انـدریـن مـرز و بــوم
هـــمـــی بـــرگـــرایــد ســـپـــاه تـــراهـمـان گــنـج و تــخــت و کــلــاه تــرا
چـو گـفـت فـرسـتـاده بـشـنـید شـاهفــزون کــرد ســوی ســکــنـدر نـگــاه
ســکــنـدر بــدانـســت کــانـدر نـهـانچــه گـفــتــنـد بــا شــهـریـار جــهـان
هـمـی بــود تــا تـیـره تـر گـشـت روزسـوی بــاخـتـر گـشـت گـیـتـی فـروز
بــیـامــد بــه دهــلــیـز پــرده ســرایدلـــاور بـــه اســـپ انـــدر آورد پـــای
چـنین گفت پـس بـا سـواران خـویشبــلــنــداخــتــر و نــامــداران خــویـش
که ما را کنون جان به اسپ اندرستچـو سستـی کند بـاد ماند بـه دست
هـمــه بــادپــایـان بــرانــگــیـخــتــنــدز پــیـش جــهــانــدار بــگــریـخــتــنــد
چـــو دارا ســـر و افـــســـر او نــدیــدبــه تـاریـکـی از چـشـم شـد نـاپـدیـد
نـگــهـبــان فــرســتــاد هـم در زمــانبــه نــزدیــکــی خــیـمــه بــدگــمــان
چــو رفــتــنــد بــیــداردل رفــتــه بــودنـه بـخـت چـنـان پـادشـا خـفـتـه بـود
پــــس او فـــرســــتــــاد دارا ســــواردلــیــران و پــرخــاشــجــویــان هــزار
چـو بــاد از پــس او هـمـی تــاخـتـنـدشــب تــیـره بــد راه نـشــنـاخــتــنـد
طــلــایـه بــدیــدنــد گــشــتــنــد بــازنـــبــــد ســـود جــــز رنـــج و راه دراز
چــو اسـکـنـدر آمـد بــه پــرده سـرایبـــرفــتـــنــد گــردان رومــی ز جـــای
بــدیــدنــد شــب شــاه را شــادکــامبــه پـیـش انـدرون پــرگـهـر چـار جـام
بـه گـردان چـنـیـن گـفـت کـابــاد بـیـدبــدیـن فـرخــی فــال مـا شــاد بــیـد
کـه ایـن جـام پــیـروزی جـان مـاسـتســر اخــتــران زیـر فــرمـان مـاســت
هـم از لـشـکـرش بــرگـرفـتـم شـمـارفـراوان کـم اســت از شـنـیـده سـوار
هـمـه جــنـگ را تــیـغـهـا بــرکـشـیـدوزین دشـت هامـون سـر اندرکـشـید
چــو در جــنـگ تــن را بــه رنـج آوریـدازان رنــج شـــاهــی و گـــنــج آوریــد
جــهــان آفــریـنــنــده یـار مــنــســتســر اخــتــر انــدر کــنــار مــنــســت
بـــزرگــان بـــرو خـــوانــدنــد آفـــریــنکــه آبــاد بــادا بــه قــیــصــر زمــیــن
فـــدای تـــو بــــادا تـــن و جـــان مـــابــریــنــســت جــاویــد پــیــمــان مــا
ز شــاهــان کــه یــارد بـــدن یــار تــوبــــه مـــردی و بــــالـــا و دیـــدار تـــوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.