ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو دارا ز پــیـش سـکـنـدر بــرفـتبـه هـر سـو سـواران فـرسـتـاد تـفـت
از ایران سـران و مـهـان را بـخـوانـددرم داد و روزی دهــان را بـــخـــوانـــد
ســر مــاه را لــشــکــر آبـــاد کــردســـر نـــامـــداران پـــر از بــــاد کـــرد
دگـر بــاره از آب زان ســو گـذشـتبـیاراسـت لـشـکـر بـران پـهـن دشـت
سـکندر چـو بـشـنید لشـکـر بـراندپــذیـره شـد و سـازش آنـجـا بــمـانـد
سـپـه را چـو روی اندرآمـد بـه رویزمـان و زمـیـن گـشـت پـرخـاشـجـوی
سـه روز اندران رزمشان شد درنگچنان گشت کز کشته شد جای تنگ
فـراوان ز ایـرانـیـان کـشــتــه شــدجــهـانـگـیـر را روز بــرگــشــتــه شــد
پـــر از درد بـــرگــشـــت ز آوردگــاهچـــو یــاری نــدادش خـــداونــد مـــاه
سـکـنـدر بــیـامـد پـس او چـو گـردبــســی از جــهــان آفــریـن یـاد کــرد
خـروشـی بــرآمـد ز پـیـش سـپــاهکــه ای زیــردســتــان گــم کــرده راه
شـمـا را ز مـن بـیم و آزار نـیـسـتســپــاه مـرا بــا شـمـا کـار نـیـســت
بـبـاشـیـد ایـمـن بـه ایوان خـویـشبـه یزدان سـپـرده تـن و جـان خـویش
بـه جـان و تـن از رومیان رستـه ایداگر چـه بـه خـون دستـها شستـه اید
چــو ایـرانـیـان ایـمــنـی یـافــتــنــدهـمــه رخ ســوی رومـیـان تــافــتــنـد
سـکـنـدر بـیـامـد بـه دشـت نـبــردهـمـه خـواسـتـه سـربـسـر گـرد کـرد
بـبـخـشید بـر لشـکرش خـواسـتـهبــه نـیـرو ســپــاهـی شـد آراســتــه
بــبــود انـدران بــوم و بــر چـار مـاهچــو آسـوده شـد شـهـریـار و سـپــاه
جــهـانـدار دارا بــه جــهـرم رسـیـدکــه آنـجــا بــدی گــنـجــهـا را کــلـیـد
هـمـه مـهـتـران پـیـش بــاز آمـدنـدپـــر از درد و گـــرم و گـــداز آمـــدنـــد
خـروشـان پـسـر چـو پــدر را نـدیـدپـدر هـمـچـنـیـن چـون پـسـر را نـدیـد
هـمـه شـهـر ایـران پـر از نـالـه بـودبـه چـشـم اندرون آب چـون ژالـه بـود
ز جـهرم بـیامـد بـه شـهر صـطـخـرکـــه آزادگـــان را بـــران بـــود فـــخـــر
فـرسـتـاده یی رفـت بـر هر سـویبــه هــر نــامــداری و هــر پــهــلــوی
سـپـاه انجـمن شـد بـه ایوان شـاهنـــهـــادنـــد زریــن یــکـــی زیـــرگـــاه
چـو دارا بـران کرسـی زر نشسـتبــرفــتــنـد گــردان خــســروپــرســت
بـه ایـرانـیـان گـفـت کـای مـهـتـرانخــردمــنــد و شــیـران و جــنـگــاوران
بــبـیـنـیـد تـا رای پـیـکـار چـیـسـتهمی گفت بـا درد و چـندی گریسـت
چـنین گـفـت کـامـروز مردن بـه نامبــه از زنـده دشــمـن بــدو شــادکـام
نـیـاکــان و شــاهـان مـا تــا بــدنـدبـه هـر سـال بـاژی همـی بـسـتـدنـد
بــه هـر کــار مـا را زبــون بــود رومکـنـون بــخــت آزادگـان گـشـت شـوم
همـه پـادشـاهی سـکـندر گـرفـتجـهاندار شـد تـخـت و افـسـر گـرفـت
چـنـیـن هـم نـمـانـد بــیـایـد کـنـونهـمـه پــارس گـردد چــو دریـای خـون
زن و کــودک و مـرد گـردنـد اســیـرنــمــانــد بـــریــن بــوم بــرنــا و پــیــر
مــرا گــر شــویـد انـدریـن یـارمــنـدبــگــردانــم ایــن رنــج و درد و گــزنــد
شــکــار بــزرگـان بــدنـد ایـن گـروههـمـه گـشـتـه از شـهـر ایران سـتـوه
کـنون ما شـکـاریم و ایشـان پـلنگبــه هــر کــارزاری گــریـزان ز جــنــگ
اگر پـشـت یکسـر بـه پـشـت آوریدبــر و بــوم ایـشـان بــه مـشـت آوریـد
کسی کاندرین جنگ سستی کندبـکـوشـد کـه تـا جـان پـرسـتـی کـنـد
مـدارید ازین پـس بـه گـیـتـی امـیدکـه شـد روم ضـحـاک و مـا جـمشـید
همـی گـفـت گـریان و دل پـر ز درددو رخـــســـاره زرد و دو لــب لـــاژورد
بــزرگــان دانـنــده بــرخــاســتــنــدهـمـه پــاســخــش را بــیـاراســتــنـد
خــروشــی بــرآمـد ز ایـران بــه زارکـه گـیـتـی نـخـواهـیم بـی شـهـریـار
همـه روی یکـسـر بـه جـنـگ آوریمجــهـان بــر بــرانــدیـش تــنــگ آوریـم
بــبــنــدیـم دامــن یــک انــدر دگــراگــر خــاک یــابــیــم اگــر بــوم و بـــر
ســلـیـح و درم داد لــشــکــرش راهــمـــان نـــامـــداران کـــشـــورش راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.