ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ســکــنـدر چــو از کــارش آگـاه شــدکه دارا بـه تـخـت افـسـر ماه شـد
ســپــه بــرگـرفـت از عـراق و بــرانـدبـه رومی همی نام یزدان بـخـواند
ســپـــه را مــیــان و کــرانــه نــبـــودهـمـان بــخــت دارا جــوانـه نـبــود
پــذیـره شــدن را بــیـاراســت شــاهبـیـاورد ز اصـطـخـر چـنـدان سـپـاه
کـه گـفـتـی سـتــاره نـتـابــد هـمـیفــلــک راه رفــتــن نـیـابــد هـمـی
ســپــاه دو کـشـور کـشـیـدنـد صـفهمـه نیزه و گـرز و خـنجـر بـه کـف
بــرآمـد چـنـان از دو لـشـکـر خـروشکـه چــرخ فــلـک را بــدریـد گـوش
چـو دریـا شـد از خـون گـردان زمـیـنتن بی سران بـد همه دشت کین
پــدر را نـبــد بــر پــســر جــای مـهـربـریشـان نبـخـشـید گردان سـپـهر
سـیـم ره بــه دارا درآمـد شـکـسـتسـکـندر میان تـاخـتـن را بـبـسـت
جـهاندار لـشـکـر بـه کـرمـان کـشـیدهمی از بـد دشـمنان جـان کشید
سـکـنـدر بـیامـد زی اصـطـخـر پـارسکه دیهیم شاهان بـد و فخر پارس
خــروشــی بــلــنــد آمــد از بــارگــاهکــه ای مــهـتــران نـمــایـنــده راه
هرانـکـس کـه زنـهـار خـواهـد همـیز کـرده بــه یـزدان پـنـاهـد هـمـی
هــمــه یـکــســره در پــنــاه مــنــیـدبــدانـیـد اگــر نـیـک خــواه مــنـیـد
همه خـسـتـگـان را بـبـخـشـیم چـیزهـمـان خـون دشـمـن نـریـزیم نـیز
ز چـیـز کـسـان دسـت کـوتـه کـنـیـمخـرد را سـوی روشـنـی ره کـنـیم
کـــه پـــیــروزگـــر دادمــان فـــرهــیبـزرگـی و دیهـیـم شـاهـنـشـهـی
کــســی کــو ز فــرمـان مـا بــگــذردهـمــی گــردن اژدهــا بــشــکــرد
ز چــیـزی کــه دیـد انــدران رزمــگــاهبـبـخـشـید یکسـر همه بـر سـپـاه
چــو دارا ز ایـران بــه کـرمـان رســیـددو بــهـر از بــزرگـان لـشـکـر نـدیـد
خــروشــی بــد انـدر مــیـان ســپــاهیـکــی را نـدیـدنـد بــر ســر کــلـاه
بــــزرگـــان فــــرزانـــه را گـــرد کـــردکـسـی را کـه بـا او بـد انـدر نـبـرد
هـمـه مـهـتـران زار و گـریـان شـدنـدز بـخـت بـد خـویش بـریان شـدنـد
چـنین گـفـت دارا کـه هم بـی گـمانز مــا بــود بـــر مــا بـــد آســمــان
شکن زین نشان در جهان کس ندیدنـه از کـاردانـان پـیـشـیـن شـنـیـد
زن و کــودک شـــهــریــاران اســـیــروگر کشتـه خسته بـه ژوپـین و تیر
چـه بـینـید و این را چـه درمـان کـنیدکه بـدخـواه را زین پـشـیمان کـنید
نه کشـور نه لشـکر نه تـخـت و کلاهنه شاهی نه فرزند و گنج و سپاه
ار ایــدونــک بــخــشــایـش کــردگــارنـبــاشـد تـبــه شـد بـه مـا روزگـار
کـسـی کـز گـرانـمـایـگـان زیـسـتـنـدبـه پـیش شـهنشـاه بـگـریسـتـنـد
بــه آواز گــفــتــنــد کــای شــهــریـارهـمـه خـسـتــه ایـم از بــد روزگـار
سپـه را ز کوشش سخـن درگذشتز تـــارک دم آب بـــرتـــر گــذشــت
پـدر بــی پـسـر شـد پـسـر بـی پـدرچـنین آمد از چـرخ گـردان بـه سـر
کـرا مـادر و خـواهـر و دخــتــر اسـتهمه پاک بـر دست اسکندر است
هــمــان پــاک پــوشــیـده رویـان تــوکــه بــودنـد لـرزنـده بــر جــان تــو
چــو گــنــج نــیـاکــان بــرتــرمــنــشکه آمد بـه دست تـو بـی سرزنش
کــنـون مــانــده انــدر کــف رومــیـاننــژاد بـــزرگـــان و گـــنــج کـــیــان
تــرا چــاره بـــا او مــداراســت بـــسکـه تـاج بــزرگـی نـمـانـد بـه کـس
کسی گوید آتـش زبـانش نسـوخـتبـه چاره بـد از تن بـبـاید سپـوخت
تــو او را بــه تــن زیـردسـتـی نـمـاییکـی در سـخـن نیز چـربـی فـزای
بــبــیـنــیــم فــرجــام تــا چــون بــودکـه گـردش ز انـدیشـه بـیرون بـود
یـکــی نــامــه بــنــویـس نــزدیـک اوپــرانـدیـشـه کـن جــان تــاریـک او
هـم ایـن چــرخ گـردان بــرو بــگــذردچـنـین دانـد آنـکـس کـه دارد خـرد
از ایشـان چـو بـشـنـید فـرمـان گـزیدچــنـان کـز دل شـهـریـاران سـزیـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.