ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو آن پــاسـخ نـامـه دارا بــخـوانـدز کـار جـهـان در شـگـفـتـی بــمـانـد
سـرانجـام گفت این ز کشـتـن بـتـرکـه مـن پـیـش رومـی بـبـنـدم کـمـر
ســتــودان مـرا بــهـتــر آیـد ز نـنـگیکـی داسـتـان زد بـرین مـرد سـنگ
کـه گـر آب دریـا بــخــواهـد رســیـددرو قــطــره بـــاران نــیــایــد پـــدیــد
همی بـودمی یار هرکس بـه جـنگچـو شـد مر مرا زین نشـان کار تـنگ
نـبـینـم هـمـی در جـهـان یـار کـسبــجــز ایــزدم نــیـســت فــریــادرس
چــو یـاور نــبــودش ز نـزدیـک و دوریـکـی نـامـه بــنـوشـت نـزدیـک فـور
پــر از لــابـــه و زیــردســتــی و دردنـخـسـت آفـریـن بــر جــهـانـدار کـرد
دگـر گـفــت کــای مـهـتــر هـنـدوانخـــردمـــنــد و دانــا و روشـــن روان
هــمــانــا کــه نــزد تــو آمــد خــبــرکـه مـا را چـه آمـد ز اخـتــر بــه سـر
ســکــنــدر بــیـاورد لــشــکــر ز رومنــه بــرمــانــد مــا را نــه آبـــاد بــوم
نـه پـیونـد و فـرزنـد و تـخـت و کـلـاهنه دیهیم شـاهی نه گـنـج و سـپـاه
ار ایـدونـک بــاشــی مــرا یـارمــنــدکــه از خــویـشــتــن بــازدارم گــزنـد
فـرسـتـمـت چـنـدان گـهرها ز گـنـجکـزان پـس نـبـیـنـی تـو از گـنـج رنـج
همـان در جـهـان نـیز نـامـی شـویبــه نــزد بــزرگــان گــرامــی شــوی
هـیـونـی بــرافـگـنـد بــر ســان بــادبـــیـــامـــد بــــر فـــور فـــوران نـــژاد
چـو اسـکـندر آگاه شـد زین سـخـنکــه دارای دارا چـــه افـــگــنــد بـــن
بــفــرمــود تــا بــرکــشــیـدنـد نـایغـو کـوس بـرخـاسـت و هندی درای
بــیـامـد ز اصـطـخـر چـنـدان سـپــاهکـه خـورشـیـد بـر چـرخ گـم کـرد راه
بــرآمــد خــروش ســپــاه از دو رویبــی آرام شــد مــردم جــنـگــجــوی
سـکـندر بـه آیین صـفـی بـرکـشـیدهـوا نـیـلـگـون شــد زمـیـن نـاپــدیـد
چــو دارا بــیــاورد لــشــکــر بــه راهســپــاهــی نــه بــر آرزو رزمــخــواه
شکسـتـه دل و گشتـه از رزم سـیرسـر بــخــت ایـرانـیـان گـشـتــه زیـر
نــیــاویــخــتــنــد ایــچ بــا رومــیــانچـو روبـه شـد آن دشـت شـیر ژیـان
گــرانـمــایـگــان زیـنـهـاری شــدنــدز اوج بــزرگــی بــه خــواری شــدنـد
چـو دارا چـنـان دیـد بـرگـاشـت رویگـریزان هـمـی رفـت بـا هـای هـوی
بــرفـتــنـد بــا شـاه سـیـصـد سـواراز ایـران هـرانـکــس کــه بــد نـامـدار
دو دسـتـور بـودش گـرامـی دو مـردکـه بــا او بــدنـدی بـه دشـت نـبــرد
یـکــی مــوبــدی نــام او مــاهــیــاردگـــر مـــرد را نـــام جـــانــوشـــیــار
چـو دیدند کان کار بـی سود گشتبــلــنـد اخــتــر و نـام دارا گــذشــت
یکـی بـا دگر گفـت کین شـوربـخـتازو دور شـد افـسـر و تــاج و تــخــت
بــبــایـد زدن دشـنـه یـی بــر بـرشوگـر تـیـغ هـنـدی یـکـی بــر سـرش
سـکـنـدر سـپـارد بــه مـا کـشـوریبـدین پـادشـاهـی شـویـم افـسـری
هـمـی رفـت بــا او دو دسـتـور اویکـه دسـتــور بــودنـد و گـنـجــور اوی
مهین بر چپ و ماهیارش به راستچو شب تیره شد از هوا باد خاست
یکـی دشـنـه بـگـرفـت جـانـوشـیـاربــزد بــر بــر و ســیــنــه شــهــریــار
نـگـون شــد ســر نـامـبــردار شــاهازو بــازگـشــتــنـد یـکـســر ســپــاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.