ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـــه نــزدیــک اســـکـــنــدر آمــد وزیــرکـه ای شــاه پــیـروز و دانـش پــذیـر
بــکــشــتــیـم دشــمـنـت را نـاگــهـانســرآمــد بــرو تــاج و تــخــت مـهـان
چــو بــشــنـیـد گـفــتــار جــانـوشــیـارسـکـنـدر چـنـیـن گـفـت بــا مـاهـیـار
که دشمن که افگندی اکنون کجاستبــبــایـد نـمـودن بــه مـن راه راسـت
بــرفــتــنــد هـر دو بــه پــیـش انـدروندل و جـان رومی پـر از خشم و خون
چـــو نــزدیــک شـــد روی دارا بـــدیــدپـر از خـون بـر و روی چـون شـنبـلـید
بـــفـــرمــود تـــا راه نــگـــذاشـــتـــنــددو دســتــور او را نــگــه داشــتـــنــد
ســـکــنــدر ز بـــاره درآمــد چـــو بـــادسـر مـرد خـسـتـه بـه ران بــر نـهـاد
نگـه کـرد تـا خـسـتـه گـوینـده هسـتبــمـالـیـد بــر چـهـر او هـر دو دسـت
ز سـر بــرگـرفـت افـسـر خــسـرویـشگـشـاد آن بــر و جـوشـن پـهـلـویـش
ز دیــده بــبــاریـد چــنــدی ســرشــکتــن خـسـتــه را دور دیـد از پــزشـک
بــدو گـفـت کـیـن بــر تــو آسـان شـوددل بــدســگــالــت هـراســان شــود
تــو بــرخـیـز و بــر مـهـد زریـن نـشـیـنوگـر هـسـت نـیـروت بـر زین نـشـین
ز هـــنـــد و ز رومـــت پــــزشـــک آورمز درد تــو خــونــیــن ســرشــک آورم
ســپــارم تــرا پــادشــاهــی و تــخــتچـو بـهـتـر شـوی مـا بـبـنـدیم رخـت
جــفــا پــیـشــگــان تــرا هــم کــنــونبـــیــاویــزم از دارشــان ســرنــگــون
چـنـانـچـون ز پــیـران شـنـیـدیـم دوشدلم گشت پر خون و جان پر ز جوش
ز یـک شـاخ و یـک بـیـخ و پـیـراهـنـیـمبـه بـیشـی چـرا تـخـمـه را بـرکـنـیم
چــو بـــشــنــیــد دارا بـــه آواز گــفــتکـه هـمـواره بــا تـو خـرد بــاد جـفـت
بـــرآنــم کـــه از پـــاک دادار خـــویــشبــیـابــی تـو پـاداش گـفـتـار خـویـش
یکـی آنـک گـفـتـی کـه ایران تـراسـتسـر تــاج و تــخـت دلـیـران تـراسـت
بـه مـن مـرگ نـزدیـک تـر زانـک تـخـتبه پردخت تخت و نگون گشت بـخت
بــریـن اســت فــرجــام چــرخ بــلــنــدخـرامش سـوی رنج و سـودش گزند
بــه مـن در نـگـر تــا نـگـویـی کــه مـنفـــزونــم ازیــن نــامـــدار انــجـــمــن
بــد و نــیـک هـر دو ز یـزدان شــنــاسوزو دار تــا زنــده بــاشــی ســپــاس
نــمــودار گــفــتــار مــن مــن بـــســمبــدیـن در نــکــوهــیـده هــرکــســم
کـه چـندان بـزرگـی و شـاهی و گـنـجنـبــد در زمـانـه کـس از مـن بـه رنـج
هـمـان نـیـز چـنـدان سـلـیـح و سـپـاهگـرانـمـایـه اسـپــان و تـخـت و کـلـاه
هـمــان نـیـز فــرزنـد و پــیـوســتــگــانچـه پـیوسـتـگـان داغ دل خـسـتـگان
زمــان و زمـیـن بــنـده بــد پــیـش مـنچـنین بـود تـا بـخـت بـد خـویش مـن
ز نـیـکـی جــدا مـانـده ام زیـن نـشـانگـرفــتــار در دســت مـردم کــشــان
ز فـرزنـد و خــویـشــان شــده نـاامـیـدسـیه شـد جـهـان و دو دیده سـپـید
ز خـویشـان کـسـی نیسـت فـریادرسامـیـدم بــه پــروردگــارســت و بــس
بـریـن گـونـه خـسـتـه بـه خـاک انـدرمز گــیــتــی بـــه دام هــلــاک انــدرم
چـــنـــیــن اســـت آیــیــن چـــرخ رواناگــر شـــهــریــارم و گــر پـــهــلــوان
بـــزرگــی بــه فــرجــام هــم بـــگــذردشـکـارسـت مرگش همی بـشـکـرد
ســـکــنــدر ز دیــده بـــبـــاریــد خـــونبـران شاه خـسـتـه بـه خـاک اندرون
چــــــو دارا بــــــدیــــــد آن ز دل درد اوروان اشــــک خــــونـــیـــن رخ زرد او
بـدو گفـت مگـری کـزین سـود نیسـتاز آتـش مـرا بـهـره جـز دود نـیـسـت
چـنین بـود بـخـشـش ز بـخـشـنـده امهـــم از روزگـــار درخــــشـــنـــده ام
بــه انـدرز مـن سـر بـه سـر گـوش دارپــذیــرنــده بــاش و بــدل هــوش دار
سـکـنـدر بــدو گـفـت فـرمـان تـراسـتبـگو آنچ خـواهی که پـیمان تـراسـت
زبــــان تـــیـــر دارا بـــدو بـــرگـــشـــادهـمــی کــرد ســرتــاســر انـدرز یـاد
نـخـسـتـین چـنین گـفـت کـای نـامـداربـــتـــرس از جـــهــان داور کـــردگــار
کــه چـــرخ و زمــیــن و زمــان آفــریــدتــــوانـــایـــی و نـــاتــــوان آفــــریـــد
نـگــه کــن بــه فــرزنـد و پــیـونـد مــنبــه پــوشــیـدگــان خــردمــنــد مــن
ز مــن پــاک دل دخــتــر مــن بـــخــواهبـــدارش بـــه آرام بـــر پـــیــشــگــاه
کــجـــا مــادرش روشــنــک نــام کــردجــهــان را بــدو شــاد و پــدرام کــرد
نــیــاری بـــه فــرزنــد مــن ســرزنــشنــه پـــیــغــاره از مــردم بـــدکــنــش
چــــو پــــرورده شــــهـــریـــاران بــــودبـــه بـــزم افــســـر نــامــداران بـــود
مــگــر زو بـــبــیــنــی یــکــی نــامــدارکــجــا نــو کــنــد نــام اســفــنــدیـار
بـــیـــارایــد ایــن آتـــش زردهـــشـــتبـگـیرد همـان زنـد و اسـتـا بـمـشـت
نــگــه دارد ایــن فــال جــشــن ســدههــمــان فـــر نــوروز و آتـــشـــکـــده
هــمـــان اورمـــزد و مـــه و روز مـــهــربــشـویـد بــه آب خـرد جــان و چـهـر
کـــنــد تـــازه آیــیــن لـــهــراســـپـــیبــمـانـد کـیـی دیـن گـشـتــاسـپــی
مــهـان را بــه مـه دارد و کــه بــه کــهبــــود دیــــن فــــروزنــــده و روزبــــه
سـکـنـدر چــنـیـن داد پــاســخ بــدویکـه ای نیکـدل خـسـرو راسـت گـوی
پـــذیــرفــتــم ایــن پـــنــد و انــدرز تــوفـزون زیـن نـبــاشــم بــریـن مـرز تــو
هــمــه نــیــکــویــهــا بـــه جــای آورمخـــرد را بـــدیــن رهـــنـــمـــای آورم
جــهـانـدار دســت ســکــنـدر گــرفــتبــه زاری خــروشــیـدن انـدر گـرفــت
کــف دســت او بـــر دهــان بـــرنــهــادبــدو گــفــت یــزدان پــنــاه تــو بـــاد
سـپــردم تــرا جـای و رفـتـم بــه خـاکســـپـــردم روانــرا بـــه یــزدان پـــاک
بــگـفـت ایـن و جــانـش بــرآمـد ز تــنبــرو زار بــگــریــســتــنــد انــجــمــن
سـکـنـدر هـمـه جـامـه هـا کـرد چـاکبــه تــاج کــیـان بــر پــراگــنـد خــاک
یــکــی دخــمــه کــردش بــر آیـیــن اوبــدان ســان کــه بــد فــره و دیـن او
بـشسـتـن ازان خـون بـه روشن گلابچــو آمـدش هـنـگـام جــاویـد خــواب
بــیــاراســتــنــدش بـــه دیــبـــای رومهــمــه پــیـکــرش گــوهــر و زر بــوم
تـــنــش زیــر کــافــور شــد نــاپـــدیــدازان پــس کــســی روی دارا نــدیــد
بــه دخــمــه درون تــخــت زریـن نـهـادیکـی بـر سـرش تـاج مـشـکـین نهاد
نـــهـــادش بـــه تـــابــــوت زر انـــدرونبـــروبــر ز مــژگــان بـــبـــاریــد خــون
چـو تــابــوتــش از جــای بــرداشـتــنـدهمـه دسـت بـر دسـت بـگـذاشـتـند
ســکــنــدر پــیـاده بــه پــیـش انـدرونبــزرگـان هـمـه دیـدگـان پــر ز خــون
چــنــیــن تـــا ســتــودان دارا بـــرفــتهمی پـوسـت گفـتـی بـروبـر بـکفت
چــو بــر تــخـت بــنـهـاد تــابــوت شـاهبـــر آیـــیـــن شـــاهـــان بـــرآورد راه
چــو پـــردخــت از دخــمــه ارجــمــنــدز بـــیــرون بـــزد دارهـــای بـــلـــنـــد
یــکـــی دار بـــر نـــام جـــانــوشـــیــاردگـــر هــمــچـــنــان از در مــاهــیــار
دو بــــدخــــواه را زنـــده بــــردار کـــردســر شــاه کــش مــرد بــیـدار کــرد
ز لــشــکــر بــرفــتــنـد مــردان جــنـگگرفتـه یکی سـنگ هر یک بـه چـنگ
بــکــردنــد بــر دارشــان ســنـگــســارمـبــادا کـسـی کـو کـشـد شـهـریـار
چــو دیـدنــد ایـرانــیــان کــو چــه کــردبـــــزاری بـــــران شـــــاه آزادمـــــرد
گــرفـــتـــنــد یــکــســـر بـــرو آفــریــنبـــدان ســـرور شـــهــریــار زمـــیــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.