ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:04 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز کـرمـان کـس آمـد سـوی اصـفـهـانبـه جـایـی کـه بـودنـد ز ایـران مـهـان
بــه نــزدیـک پــوشــیـده رویـان شــاهبــیـامــد یـکــی مـرد بــا دســتــگــاه
بـــدیــشــان درود ســکــنــدر بـــبــردهـمـه کـار دارا بــر ایـشــان شــمـرد
چـنـیـن گـفـت کـز مـرگ شـاهـان دادنبـاشـد دل دشـمـن و دوسـت شـاد
بــــدانـــیـــد کــــامــــروز دارا مـــنـــمگــر او شــد نــهـان آشــکــارا مــنــم
فــزونـســت ازان نـیـکــویـهـا کـه بــودبــه تــیـمـار رخ را نـشــایـد شــخــود
هـمــه مــرگ رایـیـم شــاه و ســپــاهاگــر دیــر مــانــیــم اگــر چــنــد گــاه
بــنـه ســوی شــهـر صــطـخــر آوریـدبـــپـــویــنــد مــا نــیــز فــخــر آوریــد
همـانسـت ایران کـه بـود از نـخـسـتبـبــاشـیـد شـادان دل و تـن درسـت
نـوشــتــنـد نـامـه بــه هـر کــشــوریبــه هـر نــامــداری و هـر مــهــتــری
ز اســـکــنــدر فـــیــلــقـــوس بـــزرگجـهانـگـیر و بـا کـینه جـویان سـتـرگ
بــداد و دهــش دل تــوانــگــر کــنــیـدبــر آزادگـی بــر ســر افــســر کـنـیـد
کــه فــرجــام هــم روزمــان بـــگــذردزمــانـه پــی مــا هـمــی بــشــمــرد
وی مـوبــدان نـامـه یـی هـمـچــنـیـنپــــرافـــروزش و پــــوزش و آفـــریـــن
ســـر نـــامـــه از پـــادشـــاه کـــیـــانســــوی کــــاردانــــان ایـــرانــــیـــان
چـو عنبـر سـر خـامه چـین بـشسـتسـر نـامـه بــود آفـریـن از نـخــســت
بـــران دادگـــر کـــو جـــهــان آفـــریــدپـــس از آشـــکـــارا نــهــان آفـــریــد
دو گـیـتــی پــدیـد آمـد از کـاف و نـونچــرانـی بــه فــرمـان او در نـه چــون
سـپـهری بـرین سـان کـه بـینی روانتـــوانـــا و دانــا جـــز او را مـــخـــوان
بـبـاشـد بـه فـرمـان او هرچ خـواسـتهـمـه بــنـدگـانـیـم و او پـادشـاسـت
ازو بــــــاد بــــــر نـــــامــــــداران درودبـــر انـــدازه هــر یــکـــی بـــر فـــزود
جــز از نـیـک نـامـی و فـرهـنـگ و دادز کـــردار گــیــتـــی مــگــیــریــد یــاد
بـــه پـــیــروزی انــدر غـــم آمــد مــرابــه ســور انــدرون مــاتــم آمــد مــرا
بـــــدارنــــده آفــــتــــاب بـــــلــــنــــدکـه بــر جــان دارا نـجــسـتــم گـزنـد
مـر آن شـاه را دشـمـن از خـانـه بــودیـکـی بـنـده بـودش نـه بـیگـانـه بـود
کـــنـــون یـــافـــت بـــادافـــره ایــزدیچـو بـد سـاخـت آمد بـه رویش بـدی
شــمـا داد جــویـیـد و پــیـمـان کـنـیـدزبــان را بــه پـیـمـان گـروگـان کـنـیـد
چـو خـواهـیـد کـز چـرخ یـابـیـد بــخـتز مـن بــدره و بــرده و تــاج و تــخــت
پــــر از درد داراســـت روشـــن دلـــمبــکــوشــم کــز انـدرز او نـگــســلــم
هـرانــکــس کــه آیـد بــدیـن بــارگــاهدرم یــابـــد و ارج و تـــخــت و کــلــاه
چـو خواهد که بـاشد بـه ایوان خویشنـگــردد گــریـزان ز پــیـمـان خــویـش
بــیـابــنـد چـیـزی کـه خـواهـد ز گـنـجازان پـس نـبـیـنـد کـسـی درد و رنـج
درم را بـــه نـــام ســـکـــنـــدر زنــیــدبـکـوشـیـد و پـیـمـان مـا مـشـکـنـیـد
نـشـســتــنـگـه شـهـریـاران خــویـشبــسـازیـد زیـن پـس بـه آیـیـن پـیـش
مـــداریـــد بــــازار بـــی پـــاســـبـــانکــه رانـد هـمـی نـام مــن بــر زبــان
مــداریـد بــی مــرزبــان مـرز خــویـشپــدیــد آوریــد انــدریــن ارز خــویــش
بـــدان تــا نــبـــاشــد ز دزدان گــزنــدبــمــانـیـد شــادان دل و ســودمــنـد
ز هـر شــهـر زیـبــا پــرســتــنـده یـیپــر از شــرم بــیــداردل بـــنــده یــی
کـه شــایـد بــه مـشــکــوی زریـن مـابـــدانــد پـــرســـتـــیــدن آیــیــن مــا
چــنــان کــو بــرفــتــن نــبــاشــد دژمنـشـایـد کـه بـر بـرده بــاشـد سـتـم
فـرســتــیـد سـوی شـبــســتــان مـابــه نـزدیـک خــســروپــرســتــان مـا
غـریـبــان کـه بــر شـهـرهـا بــگـذرنـدچــمــانـنـده پــای و لــبــان نـاچــرنـد
دل از عـیب صـافـی و صـوفـی بـه نامبــه دوریـشــی انـدر دلـی شــادکـام
ز خـواهـنـدگـان نـامـشـان سـر کـنـیدشــمــار انــدر آغــاز دفــتــر کــنــیــد
هرآنکس که هست از شما مستمندکــجـــا یــافـــت از کـــارداری گــزنــد
دل و پــشــت بــیـدادگـر بــشــکـنـیـدهمـه بـیخ و شـاخـش ز بـن بـرکـنـید
نـــهــادن بـــد و کـــار کـــردن بـــدویبیابم همان چون کنم جست و جوی
کــــنـــم زنـــده بــــر دار بــــدنــــام راکــه گــم کـــرد ز آغـــاز فـــرجـــام را
کــســی کــو ز فــرمــان مــا بــگــذردبــه فــرجــام زان کــار کــیــفــر بـــرد
چـو نـامـه فـرسـتـاده شـد بــرگـرفـتجــهــانــی بـــه آرام در بـــر گــرفــت
ز کـرمـان بـیـامـد بــه شـهـر صـطـخـربـه سـر بـر نـهـاد آن کـیی تـاج فـخـر
تــو راز جــهــان تــا تــوانــی مــجــویکــه او زود پــیـچــد ز جــویـنــده رویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.