ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
دلـارای چـون آن سـخـنـها شـنیدیکـی بـاد سـرد از جـگـر بـرکـشـید
ز دارا ز دیـــده بـــبـــاریـــد خـــونکـه بــد ریـخـتــه زیـر خـاک انـدرون
نـویسـنـده نـامـه را پـیش خـوانـدهمه خون ز مژگان به رخ بـرفشاند
مر آن نامه را خوب پـاسخ نوشتسـخـنهای بـا مـغـز و فـرخ نوشـت
نـخـسـت آفـرین کـرد بـر کـردگـارجــــهــــانــــدار دادار پـــــروردگــــار
دگـر گفـت کـز کـار گردان سـپـهرکـزویـسـت پــرخـاش و آرام و مـهـر
همـی فـر دارا همی خـواسـتـیمزبـــان را بــه نــام وی آراســتــیــم
کنون چـون زمان وی اندر گذشتسـر گـاه او چـوب تــابــوت گـشـت
تـرا خـواهـم انـدر جـهـان نـیکـویبــزرگــی و پــیــروزی و خــســروی
به کام تو خواهم که باشد جهانبـــریــن آشـــکـــارا نـــدارم نــهــان
شـنیدم همه هرچ گفـتـی ز مهرکـه از جـان تـو شـاد بــادا سـپــهـر
ازان دخـــمــه و دار وز مــاهــیــارمـکــافــات بــدخــواه جــانـوشــیـار
چــو خـون خـداونـد ریـزد کـسـیبـه گیتـی درنگـش نبـاشـد بـسـی
دگر آنک جـسـتـی همی آشتـیبــسـی روز بــا پــنـد بــگـذاشـتـی
نـیـایـد ز شـاهـان پـرسـتـنـدگـینـجــویـد کـس از تــاجـور بــنـدگـی
بـه جـای شـهـنـشـاه مـا را تـویچـو خـورشـید شـد مـاه ما را تـوی
مـبـادا بـه گـیتـی بـه جـز کـام تـوهـمــیـشــه بــر ایـوانــهــا نــام تــو
دگــر آنــک از روشــنـک یـاد کــرددل مــــا بــــدان آرزو شــــاد کــــرد
پـرسـتـنـده تـسـت مـا بـنـده ایمبـه فـرمـان و رایت سـرافـگـنده ایم
درودت فرسـتـاد و پـاسـخ نوشتیکی خـوب پـاسخ بـسـان بـهشت
چــو شــاه زمــانـه تــرا بــرگــزیـدسـر از رای او کـس نـیـارد کـشـیـد
نـوشـتـیم نـامـه سـوی مـهـتـرانبـــه پــهــلــو نــژادان جــنــگــاوران
کـه فـرمـان داراسـت فـرمـان تــونـپـیـچـد کـسـی سـر ز پـیـمـان تـو
فـرسـتــاده را جـامـه و بــدره دادز گـنـجـش ز هرگـونه یی بـهره داد
چـو رومی بـه نزد سـکندر رسـیدهـمـه یـاد کـرد آنـچ دیـد و شـنـیـد
وزان تــخـت و آیـیـن و آن بــارگـاهتو گفتی که زنده ست بر گاه شاه
سـکندر ز گفـتـار او گشـت شـادبـــه آرام تـــاج کـــیــی بـــر نــهــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.