ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز عــمـوریـه مــادرش را بــخــوانـدچــو آمـد سـخــنـهـای دارا بــرانـد
بـــدو گــفــت نــزد دلــارای شـــوبــه خـوبـی بـه پـیـونـد گـفـتـار نـو
بـه پـرده درون روشـنـک را بـبـیـنچــو دیـدی ز مـا کـن بــرو آفــریـن
بــبــر طــوق بــا یـاره و گـوشــواریـکــی تــاج پــر گــوهـر شــاهـوار
صـد اشـتـر ز گـسـتـردنـیـهـا بـبـرصـد اشـتـر ز هر گـونه دیبـا بـه زر
هم از گـنـج دینـار چـو سـی هزاربــه بــدره درون کـن ز بــهـر نـثــار
ز رومی کـنیزک چـو سـیصـد بـبـردگـر هرچ بـاید همـه سـر بـه سـر
یکی جام زر هر یکی را به دستبـر آیـیـن خـوبــان خـسـروپـرسـت
ابــا خـویـشـتـن خـادمـان بـر بـراهز راه و ز آیـیــن شــاهــان مــکــاه
بــشـد مـادر شـاه بــا تــرجــمـانده از فـیـلـسـوفـان شـیـرین زبـان
چـو آمـد بــه نـزدیـکـی اصـفـهـانپــذیـره شــدنـدش فـراوان مـهـان
بــیــامــد ز ایـوان دلــارای پــیــشخـود و نـامـداران بـه آیین خـویـش
بــه دهـلـیـز کـردنـد چـنـدان نـثـارکه بر چشم گنج درم گشت خوار
بـه ایـوان نـشـسـتـنـد بـا رای زنهـمـه نـامـداران شـدنـد انـجــمـن
دلـارای بـرداشـت چـنـدان جـهـیزکـه شـد در جـهـان روی بـازار تـیز
شـتـر در شـتـر رفـت فـرسـنـگـهاز زریـن و ســیـمــیـن وز رنــگــهــا
ز پــوشـیـدنـی و ز گـســتــردنـیز افـــگــنــدنــی و پـــراگــنــدنــی
ز اسـپـان تـازی بــه زریـن سـتـامز شـمـشـیر هنـدی بـه زرین نیام
ز خـفتـان و از خـود و بـرگسـتـوانز گــوپــال و ز خــنــجــر هـنــدوان
چـه مـایـه بــریـده چـه از نـابــریـدکسی در جـهان بـیشتـر زان ندید
ز ایوان پـرسـتـنـدگـان خـواسـتـندچــهـل مـهـد زریـن بــیـاراسـتــنـد
یکـی مـهد بـا چـتـر و بـا خـادمـاننشـسـت اندرو روشنک شـادمان
ز کــــاخ دلـــارای تــــا نـــیـــم راهدرم بـود و دینـار و اسـپ و سـپـاه
بـبـسـتـنـد آذین بـه شـهر اندرونپـر از خـنده لـبـها و دل پـر ز خـون
بــران چــتــر دیـبــا درم ریـخـتــنـدز بـر مشـک سـارا همی بـیخـتـند
چو ماه اندر آمد بـه مشکوی شاهسـکـنـدر بــدو کـرد چـنـدی نـگـاه
بـران بـرز و بـالـا و آن خـوب چـهـرتـو گفتـی خـرد پـروریدش بـه مهر
چـو مادرش بـر تـخت زرین نشاندسـکندر بـروبـر همی جـان فشاند
نشستـند یک هفته بـا او بـه همهمی رای زد شاه بـر بـیش و کم
نـبــد جـز بــزرگـی و آهـسـتـگـیخـردمندی و شرم و شـایسـتـگی
بــبــردنــد ز ایــران فــراوان نــثــارز دیــنـــار وز گـــوهـــر شـــاهــوار
همـه شـهر ایران و تـوران و چـینبـه شـاهـی بـرو خـوانـدنـد آفـرین
هـمـه روی گـیتـی پـر از داد شـدبــه هـر جــای ویـرانـی آبــاد شـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.