ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو بـشـنید مهران ز کید این سـخـنبــدو گـفـت ازیـن خـواب دل بـد مـکـن
نـه کـمـتــر شــود بــر تــو نـام بــلـنـدنــه آیـد بــدیـن پــادشــاهــی گــزنــد
ســکــنــدر بــیـارد ســپــاهـی گــرانز روم و ز ایــــران گــــزیــــده ســــران
چـو خـواهـی کـه بـاشـد تـرا آب رویخـــرد یـــار کـــن رزم او را مـــجــــوی
تــرا چــار چــیـزســت کـانـدر جــهـانکــســی آن نـدیـد از کــهـان و مـهـان
یـکـی چـون بـهـشـت بـریـن دخـتـرتکــزو تــابـــد انــدر زمــیــن افــســرت
دگـر فــیـلـســوفــی کــه داری نـهـانبــگــویــد هــمــه بـــا تــو راز جــهــان
سه دیگر پزشکی که هست ارجمندبــه دانــنــدگــی نــام کــرده بـــلــنــد
چـــهــارم قـــدح کـــانـــدرو ریــزی آبنـه ز آتــش شــود کـم نـه از آفــتــاب
ز خـــوردن نــگــیــرد کــمــی آب اویبــدیـن چــیـزهـا راســت کـن آب روی
چـو آید بـدین بـاش و مسـگـال جـنگچـو خـواهـی کـه ایـدر نـسـازد درنـگ
بـسـنـده نـبــاشـی تـو بـا لـشـکـرشنـه بــا چــاره و گـنـج و بــا افـســرش
چــو بـــر کــار تــو رای فــرخ کــنــیــمهـمـان خــواب را نـیـز پــاسـخ کـنـیـم
یـکـی خــانـه دیـدی و سـوراخ تــنـگکـزو پـیـل بــیـرون شـدی بــی درنـگ
تـو آن خـانه را همچـو گیتـی شـناسهـمـان پـیل شـاهـی بـود نـاسـپـاس
کــه بــیــدادگــر بــاشــد و کــژ گــویجــز از نـام شـاهـی نـبــاشـد بــدوی
ازیـن پــس بــیــایــد یــکــی پــادشــاچـنان سسـت و بـی سود و ناپـارسـا
بـه دل سـفـلـه بـاشـد بـه تـن ناتـوانبــــه آز انـــدرون نـــیـــز تــــیـــره روان
کـجــا زیـردسـتــانـش بــاشـنـد شـادپــر از غــم دل شــاه و لـب پــر ز بــاد
دگــر آنــک دیــدی ز کــرپـــاس نــغــزگــرفــتـــه ورا چـــار پـــاکــیــزه مــغــز
نـه کـرپــاس نـغــز از کـشــیـدن دریـدنـه آمــد ســتــوه آنـک او را کــشــیـد
ازیـن پــس بــیــایــد یــکــی نــامــدارز دشــــت ســــواران نــــیـــزه گــــزار
یـکــی مــرد پــاکــیـزه و نــیـکــخــویبـــدو دیــن یــزدان شــود چــارســوی
یـکـی پــیـر دهـقــان آتــش پــرســتکـه بــر واژ بــرسـم بــگـیـرد بــدسـت
دگـر دین مـوسـی کـه خـوانی جـهودکـه گـویـد جــز آن را نـشـایـد سـتــود
دگـــر دیــن یــونـــانـــی آن پـــارســـاکــــــه داد آورد در دل پـــــــادشـــــــا
چــهــارم بــیـایـد هــمــیـن پــاک رایســر هــوشــمــنــدان بــرآرد ز جــای
چـــنــان چـــارســو از پـــی پـــاس راکــشــیــدنــد زانــگــونــه کــرپــاس را
تــو کـرپــاس را دیـن یـزدان شــنـاسکــشــنـده چــهـار آمـد از بــهـر پــاس
هــمــی درکــشــد ایـن ازان آن ازیـنشـونـد آن زمـان دشـمـن از بـهـر دین
دگر تـشـنه یی کو شـد از آب خـوشگـــریـــزان و مـــاهـــی ورا آب کــــش
زمــانــی بــیـایـد کــه پــاکــیـزه مــردشـود خــوار چــون آب دانـش بــخـورد
بــه کــردار مــاهــی بــه دریــا شــودگــر از بـــدکــنــش بـــر ثـــریــا شــود
هـمـی تـشـنـگـان را بــخـوانـد بــرآبکــس او را ز دانــش نــســازد جــواب
گـــریــزنـــد زان مـــرد دانـــش پـــژوهگـشــایـنـد لـبــهـا بــه بــد هـم گـروه
بـه پـنجـم که دیدی یکی شارسـتـانبــدو انـدرون ســاخــتــه کــارســتــان
پــر از خـورد و داد و خـریـد و فـروخـتتـو گفتی زمان چشم ایشان بـدوخت
ز کـــوری یــکــی دیــگــری را نــدیــدهـمـی ایـن بــدان آن بـدیـن نـنـگـریـد
زمــانــی بــیـایـد کــزان ســان شــودکــه دانــا پـــرســـتـــار نــادان شـــود
بــدیـشــان بــود دانـشــومــنـد خــواردرخــت خــردشــان نــیــایــد بــه بــار
ســـتـــایــنــده مــرد نــادان شـــونــدنـیـایـش کـنـان پــیـش یـزدان شــونـد
هـمـی دانـد آنـکــس کـه گـویـد دروغهـمـی زان پــرسـتــش نـگـیـرد فـروغ
ششم آنک دیدی بـر اسـپـی دو سرخـــورش را نـــبـــودی بـــروبـــر گـــذر
زمـانـی بــیـایـد کــه مـردم بــه چــیـزشـود شــاد و ســیـری نـیـابــنـد نـیـز
نــه درویــش یــابـــد ازو بـــهــره یــینـه دانـش پـژوهـی و نـه شـهـره یـی
جـز از خـویـشـتـن را نـخـواهـنـد بـسکــســی را نــبـــاشــنــد فــریــادرس
بـه هفـتـم کـه پـرآب دیدی سـه خـمیـکــی زو تــهـی مـانـده بــد تــا بــدم
دو از آب دایــــم ســــراســــر بــــدیمـیـانـه یکـی خـشـک و بـی بـر بـدی
ازیــن پــس بـــیــایــد یــکــی روزگــارکه درویش گردد چنان سست و خوار
کــه گــر ابـــر گــردد بـــهــاران پــرآبز درویــش پـــنــهــان کــنــد آفــتـــاب
نــبـــارد بـــدو نــیــز بـــاران خــویــشدل مــرد درویــش زو گــشــتــه ریـش
تـوانـگـر بــبـخـشـد هـمـی ایـن بـرانیـکـی بــا دگـر چـرب و شـیـریـن زبـان
شــود مـرد درویـش را خــشــک لــبهــمــی روز را بــگــذرانــد بــه شــب
دگـر آنـک گـاوی چــنـان تــن درسـتز گـوســالـه لـاغـر او شـیـر جــســت
چــو کــیــوان بـــه بـــرج تــرازو شــودجـــهــان زیــر نـــیــروی بـــازو شـــود
شـود کـار بـیـمـار و درویـش سـسـتوزو چـیـز خـواهـد هـمـی تـن درسـت
نـه هرگـز گـشـاید سـر گـنـج خـویشنـه زو بــاز دارد بــه تــن رنـج خـویـش
دگر چـشمه یی دیدی از آب خـشـکبــه گـرد انـدرش آبــهـای چـو مـشـک
نـه زو بــردمـیـدی یـکــی روشــن آبنــه آن آبـــهــا را گــرفــتــی شــتــاب
ازیــن پـــس یــکـــی روزگـــاری وبـــدکــه انــدر جــهــان شــهــریـاری بــود
کـه دانـش نـبــاشـد بــه نـزدیـک اویپـــر از غــم بـــود جــان تـــاریــک اوی
هـمـی هـر زمـان نـو کـنـد لـشـکـریکــه ســـازنــد زو نــامــدار افــســـری
سـرانـجــام لـشـکـر نـمـانـد نـه شـاهبــیـایـد نــو آیـیـن یـکــی پــیـش گــاه
کـنـون ایـن زمـان روز اسـکـنـدرســتکـه بــر تــارک مـهـتــران افـسـرسـت
چــو آیـد بــدو ده تــو ایـن چــار چــیـزبــرآنـم کـه چـیـزی نـخـواهـد بـه نـیـز
چـــو خـــشـــنــود داری ورا بـــگــذردکــه دانـش پــژوهـســت و دارد خــرد
ز مهران چـو بـشـنید کید این سـخـنبــــرو تــــازه شــــد روزگـــار کـــهـــن
بــیـامـد ســر و چــشـم او بــوس داددلــارام و پـــیــروز بـــرگــشــت شــاد
ز نـزدیـک دانـا چــو بــرگـشــت شــاهحــکــیــمــان بــرفــتــنــد بـــا او بــراهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.