ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فـــرســـتـــاده آمـــد بـــه کـــردار بـــادبـگـفـت آنچ بـشـنید و نـامـه بـداد
ســکــنــدر فــرســـتـــاده از گــفــت روبــه نــزدیــک آن نــامــور بــازشــو
بـگـویش کـه آن چـیسـت کـاندر جـهانکـسـی را نـبــود آشـکـار و نـهـان
بـــدیــدنــد خــود بـــودنــی هــرچ بــودسـپـهـر آفـرینـش نـخـواهـد فـزود
بـــیــامــد فــرســـتـــاده را نــزد شـــاهبــه کــردار آتــش بـــپــیــمــود راه
چـنـین گـفـت بـا کـیـد کـاین چـار چـیـزکه کس را به گیتی نبـودست نیز
همی شاه خواهد که داند که چیستکـه نـادیدنـی پـاک نـابـود نیسـت
چـو بـشـنـیـد کـیـد آن ز بـیگـانـه جـایبـپـردخت و بـنشست بـا رهنمای
فـرســتــاده را پــیـش بــنـشــاخــتــنـدز هـر در فــراوانـش بــنـواخــتــنـد
ازان پــس فـرســتــاده را شــاه گـفـتکـه مـن دخـتـری دارم اندر نهفـت
کــه گــر بـــیــنــدش آفــتــاب بـــلــنــدشــود تــیـره از روی آن ارجــمـنـد
کـمـنـدسـت گـیسـوش هـمـرنـگ قـیـرهمـی آید از دو لـبـش بـوی شـیر
خــــم آرد ز بــــالــــای او ســــرو بــــنگلفشان شود چـو سراید سـخـن
ز دیــدار و چــهــرش ســخــن بــگــذردهـمـی داســتــان را خــرد پــرورد
چو خامش بـود جـان شرمست و بـسچــنـو در زمـانـه نـدیـدسـت کـس
سـپـهـبــد نـژادسـت و یـزدان پــرسـتدل شرم و پـرهیز دارد بـه دسـت
دگــر جــام دارم کــه پــر مــی کــنــیوگـــر آب ســـر انــدرو افـــگــنــی
بــه ده سـال اگـر بــا نـدیـمـان بـه هـمنـشـینـد نـگـردد مـی از جـام کـم
هـمـت مـی دهـد جــام هـم آب سـردشـگفـت آنک کمی نگیرد ز خـورد
ســوم آنــک دارم یـکــی نــو پــزشــککه علت بـگوید چـو بـیند سرشک
اگــر بــاشــد او ســالـیـان پــیـش گــاهز دردی نـپــیـچـد جــهـانـدار شـاه
چـــهــارم نـــهــان دارم از انـــجـــمـــنیکـی فـیلـسـوفـسـت نزدیک مـن
هـمــه بــودنــیـهــا بــگــویـد بــه شــاهز گردنده خورشید و رخشنده ماه
فـــرســـتـــاده نــامـــور بـــازگـــشـــتپــی بــاره بــا بــاد انـبــاز گـشـت
بــیـامـد چـو پــیـش سـکـنـدر بــگـفـتدل شاه گیتی چو گل بـر شگفت
بـدو گفت اگر بـاشـد این گفتـه راسـتبـدین چار چیز او جهان را بهاست
چــو ایـنـهـا فـرسـتــد بــه نـزدیـک مـندرخـشـان شـود جـان تـاریک مـن
بـــر و بـــوم او را نــکــوبـــم بـــه پـــایبـرین نیکـویی بـاز گـردم بـه جـایپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.