ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
گـزیـن کـرد زان رومـیـان مـرد چـنـدخـردمـنـد و بــادانـش و بـی گـزنـد
یکـی نامـه بـنوشـت پـس شـهریارپـر از پـوزش و رنـگ و بـوی و نـگـار
کـه نـه نـامـور ز اسـتـواران خـویشازیـن پــرهـنـر نــامــداران خــویـش
خـردمـنـد و بـادانش و شـرم و رایجـهانـجـوی و پـردانـش و رهنمـای
فـرسـتــادم ایـنـک بــه نـزدیـک تــونــه پــیـچــنــد بــا رای بــاریـک تــو
تـو این چـیـزهـا را بـدیشـان نـمـایهمـانا بـبـاشـد هم انجـا بـه جـای
چـو مـن نامه یابـم ز پـیران خـویشجــهــانــدیــده و رازداران خــویــش
که بـگذشت بـر چشم ما چـار چیزکه کس را بـه گیتـی نبـودست نیز
نـویـســم یـکـی نـامـه دلـپــســنـدکه کیدسـت تـا بـاشد او شاه هند
خــردمـنـد نـه مــرد رومـی بــرفــتز پـیش سـکـندر سـوی کید تـفـت
چـو سـالـار هنـد آن سـران را بـدیدفـراوان بـپـرسـید و پـاسـخ شـنـید
چـنانچـون بـبـایسـت بـنواخـتـشـانیکی جای شایسته بـنشاختـشان
دگـر روز چـون آسـمـان گـشـت زردبــرآهـیـخـت خـورشـیـد تـیـغ نـبـرد
بـــیــاراســت آن دخـــتـــر شــاه رانــبـــایــد خــود آراســتـــن مــاه را
بــه خـانـه درون تـخـت زریـن نـهـادبــه گـرد انـدر آرایـش چــیـن نـهـاد
نشست از بـر تـخت خورشید چـهرز نـاهـیـد تـابــنـده تـر بــر سـپــهـر
بــرفــتــنــد بــیــدار نــه مــرد پــیــرزبــان چــرب و گــویـنـده و یـادگـیـر
فرسـتـادشـان شـاه سـوی عروسبـــر آواز اســکــنــدر فــیــلــقــوس
بــدیــدنــد پــیـران رخ دخــت شــاهدرفـشـان ازو یـاره و تــخــت و گـاه
فــرو مــانــدنـد انـدرو خــیـره خــیـرز دیـدار او سـسـت شـد پـای پـیـر
خـردمـنـد نـه پـیـر مـانـده بـه جـایزبـــانــهــا پـــر از آفـــریــن خـــدای
نـه جـای گـذر دیـد ازیـشـان یـکـینه زو چـشـم بـرداشـتـنـد انـدکـی
چــو فــرزانـگــان دیـرتــر مــانــدنــدکـس آمـد بـر شـاهشـان خـواندند
چـنـین گـفـت بـا رومـیـان شـهـریارکـه چـنـدیـن چـرا بــودتــان روزگـار
همـو آدمی بـودکـان چـهره داشـتبه خوبی ز هر اختری بهره داشت
بـدو گـفـت رومـی کـه ای شـهـریاردر ایـوان چـنـو کـس نـبــیـنـد نـگـار
کـنـون هـر یـکـی از یـک انـدام مـاهفـرسـتـیم یـک نـامـه نـزدیک شـاه
نشـسـتـند پـس فـیلسـوفـان بـهمگـرفـتــنـد قـرطــاس و قـیـر و قـلـم
نـوشـتـنـد هـر مـوبـدی ز آنـک دیـدکه قـرطـاس ز انقـاس شـد ناپـدید
ز نـزدیـک ایـشـان ســواری بــرفـتبـه نـزد سـکـنـدر بـه مـیلـاد تـفـت
چو شاه جهان نامه هاشان بخواندز گفـتـارشـان در شـگفـتـی بـماند
بــه نــامــه هـر انــدام را زو یـکــیصـفـت کـرده بـودنـد لـیک انـدکـی
بـدیشـان جـهانـدار پـاسـخ نوشـتکه بـخ بـخ که دیدم خـرم بـهشـت
کــنــون بــازگــردیـد بــا چــار چــیـزبــریـن بــر فـزونـی مـجــویـیـد نـیـز
چـو مـنشـور و عـهد من او را دهیدشـمـا بـا فـغـسـتـان بـنـه بـرنـهـید
نـیـازارد او را کـسـی زیـن سـپــسازو در جــهـان یـافــتــم داد و بــسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.