ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
فـرسـتــاده بــرگـشـت زان مـرز و بــومبــیــامــد بــه نــزدیــک پــیــران روم
چــو آن مــوبــدان پــاســخ شــهــریــاربـــدیــدنــد بـــا رنـــج دیــده ســـوار
از ایــوان بـــه نــزدیــک شـــاه آمــدنــدبـــران نـــامـــور بـــارگـــاه آمـــدنــد
ســپــهـدار هـنـدوســتــان شــاد شــدکــه از رنــج اســـکــنــدر آزاد شـــد
بـــروبــر بـــخــوانــدنــد پــس نــامــه راچــو پــیـغـام آن شـاه خـودکـامـه را
گــزیـن کــرد پــیـران صــد از هــنــدوانخــردمــنــد و گــویـا و روشــن روان
در گــنــج بــی رنــج بـــگــشــاد شــاهگـزیـن کــرد ازان یـاره و تــاج و گــاه
هــمــان گــوهــر و جـــامــه نــابـــریــدز چـیزی کـه شـایسـتـه تـر بـرگـزید
بـــبـــردنــد ســیــصــد شــتـــروار بـــارهـمــان جــامـه و گــوهـر شــاهـوار
صــد اشــتــر هــمــه بــار دیــنــار بــودصــد اشــتــر ز گــنـج درم بــار بــود
یــکــی مــهــد پـــرمــایــه از عــود تـــربــرو بـــافــتــه زر و چــنــدی گــهــر
بــه ده پــیــل بــر تــخــت زریـن نــهــادبـه پـیـلـی گـرانـمـایه تـر زیـن نـهـاد
فـغـسـتـان بـبـاریـد خـونـیـن سـرشـکهمی رفـت بـا فیلسـوف و پـزشـک
قـدح هـم چـنـان نـامـداری بــه دسـتهمه سرکشان از می جـام مسـت
فـغـسـتـان چـو آمد بـه مشـکوی شـاهیکـی تـاج بـر سـر ز مـشـک سـیـاه
بـــــســـــان گــــل زرد بـــــر ارغـــــوانز دیـــدار او شـــاد شـــد نـــاتــــوان
چـو سـرو سـهـی بـر سـرش گـرد مـاهنـشـایسـت کـردن بـه مـه بـر نـگـاه
دو ابـــرو کـــمـــان و دو نـــرگـــس دژمســر زلــف را تـــاب داده بـــه خـــم
دو چشمش چو دو نرگس اندر بهشتتـو گفـتـی کـه از ناز دارد سـرشـت
ســـکــنــدر نــگــه کـــرد بـــالــای اویهمان موی و روی و سر و پای اوی
هـمـی گـفــت کـایـنـت چــراغ جــهـانهـمــی آفــریـن خــوانـد انـدر نـهـان
بـــدان دادگــر کــو ســـپـــهــر آفـــریــدبــران گــونـه بــالــا و چــهـر آفــریـد
بـــفــرمــود تــا هــرک بـــخــرد بـــدنــدبــران لــشــکــر روم مــوبــد بــدنــد
نشـسـتـنـد و او را بـه آیین بـخـواسـتبـه رسـم مـسـیحـا و پـیوند راسـت
بــرو ریـخــت دیـنــار چــنــدان ز گــنــجکـه شـد مـاه را راه رفـتـن بــه رنـجپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.