ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو شـد کار آن سـرو بـن سـاخـتـهبـــه آیــیــن او جـــای پـــرداخـــتـــه
بـپـردخـت ازان پـس بـه داننده مـردکـه چـون خـیزد از دانـش انـدر نـبـرد
پــر از روغــن گــاو جــامــی بـــزرگفـرسـتــاد زی فـیـلـسـوف سـتــرگ
کــه ایـن را بــه انـدامـهـا در بــمــالسـرون و مـیـان و بـر و پـشـت و یال
بــیـاسـای تــا مـانـدگـی بــفـگـنـیبــه دانـش مـرا جــان و مـغـز آگـنـی
چـو دانـا بـه روغـن نگـه کـرد گـفـتکـه این بـنـد بـر مـن نـشـاید نهفـت
بــجــان انـدر افــگـنـد ســوزن هـزارفـرســتــاد بــازش ســوی شـهـریـار
بــه سـوزن نـگـه کـرد شـاه جــهـانبــــیـــاورد آهـــنـــگـــران را نـــهـــان
بــفــرمــود تــا گــرد بــگــداخــتــنـداز آهـن یکـی مـهـره یی سـاخـتـنـد
ســوی مــرد دانــا فــرســـتـــاد زودچــو دانـا نـگـه کـرد و آهـن بــســود
بــه ســاعـت ازان آهـن تــیـره رنـگیکـی آینه سـاخـت روشـن چـو زنگ
بــبــردنـد نـزد ســکـنـدر بــه شــبوزان راز نــگـــشـــاد بـــر بـــاد لـــب
ســـکــنــدر نــهــاد آیــنــه زیــر نــمهمـی داشـت تـا شـد سـیاه و دژم
بــر فـیـلـســوفـش فــرســتــاد بــازبــــران کـــار شـــد رمـــز آهـــن دراز
خـــردمــنــد بـــزدود آهــن چـــو آبفـرسـتــاد بــازش هـم انـدر شـتـاب
ز دودش ز دارو کـــزان پـــس ز نـــمنـــگـــردد بـــه زودی ســـیــاه و دژم
سـکـنـدر نـگـه کـرد و او را بـخـوانـدبـپـرسـیـد و بـر زیرگـاهـش نـشـانـد
سخن گفتش از جام روغن نخستهـمــی دانـش نـامــور بــازجــســت
چــنـیـن گـفـت بــا شـاه مـرد خــردکــه روغــن بــر انــدامــهــا بــگــذرد
تـو گفـتـی که از فـیلسـوفـان شـهرز دانـش مـرا خــود فـزونـسـت بــهـر
بـه پـاسـخ چـنین گفتـم ای پـادشـاکــــه دانــــا دل مــــردم پـــــارســــا
چو سوزن پـی و استـخوان بـشمرداگـر سـنـگ پـیـش آیـدش بــشـکـرد
بـه پـاسخ بـه دانا چـنین گفت شاهکه هر دل که آن گشته باشد سپاه
بـه بـزم و بـه رزم و بـه خون ریختـنبــه هـر جـای بــا دشـمـن آویـخـتـن
ســخــن هــای بــاریـک مــرد خــردچـو دل تــیـره بــاشـد کـجـا بــگـذرد
تـرا گفـتـم این خـوب گفتـار خـویشروان و دل و رای هـشــیـار خــویـش
ســخــن دانــد از مــوی بــاریـکــتــرتـــرا دل ز آهـــن نـــه تـــاریــکـــتـــر
تـو گفتـی بـرین سـالیان بـرگذشـتز خــونـهـا دلـم پــر ز زنـگـار گـشـت
چــگـونـه بــه راه آیـد ایـن تــیـرگـیچـه پـیچـم سخـن را بـدین خـیرگی
تـــرا گــفــتـــم از دانــش آســمــانزدایـم دلـت تــا شــوی بــی گــمـان
ازان پـس که چون آب گردد بـه رنگکــجــا کــرد بــایـد بــدو کــار تــنــگ
پــســنـد آمـدش تــازه گـفـتــار اویدلـش تــیـزتــر گـشــت بــر کـار اوی
بــفــرمـود تــا جــامـه و ســیـم و زربـــیــاورد گــنــجــور جــامــی گــهــر
بــه دانـا سـپـردنـد و دانـنـده گـفـتکـه مـن گـوهـری دارم انـدر نـهـفـت
که یابـم بـدو چیز و بـی دشمنستنه چـون خواستـه جـفت آهرمنست
بـه شـب پـاسـبـانان نخـواهند مـزدبـه راهی کـه بـاشـم نتـرسـم ز دزد
خــرد بـــایــد و دانــش و راســتــیکــه کــژی بــکــوبــد در کــاســتــی
مـرا خـورد و پـوشـیدنـی زین جـهانبــس از شــهـریـار آشــکــار ونــهـان
که دانش بـه شب پاسبـان منستخــرد تــاج بــیـدار جــان مــنــســت
بـه بـیـشـی چـرا شـادمـانـی کـنـمبــریـن خـواسـتـه پـاسـبــانـی کـنـم
بــفــرمــای تــا ایـن بــرد بــاز جــایخـــرد بـــاد جـــان مــرا رهــنــمــای
سـکـنـدر بـدو مـانـد انـدر شـگـفـتز هـر گـونـه انـدیـشـه هـا بـرگـرفـت
بــدو گـفـت زیـن پـس مـرا بـر گـنـاهنـگـیـرد خــداونـد خــورشــیـد و مـاه
خـــریــدارم ایــن رای و پـــنـــد تـــراســخــن گــفــتــن ســودمــنــد تــراپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.