ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــفـرمـود تـا رفـت پـیـشـش پـزشـککه عـلت بـگفـتـی چـو دیدی سـرشـک
سـر دردمـنـدی بـدو گـفـت چـیسـتکـه بـر درد زان پـس بــبــایـد گـریـسـت
بـدو گفـت هر کـس کـه افـزون خـوردچـو بـر خـوان نـشـیـنـد خـورش نـنـگـرد
نـبــاشـد فـراوان خـورش تـن درسـتبــزرگ آنـک او تــن درسـتـی بــجـسـت
بـــیــامــیــزم اکـــنــون تـــرا دارویــیگـــیــاهـــا فـــراز آرم از هـــر ســـویــی
که همواره بـاشی تو زان تـن درستنـبــایـد بــه دارو تــرا دســت شــســت
هـــمـــان آرزوهـــا بــــیـــفــــزایـــدتچــو افــزون خــوری چــیــز نــگــزایــدت
هـمـان یـاد داری ســخــنـهـای نـغــزبــیـفــزایــد انــدر تــنــت خــون و مــغــز
شـوی بــر تــن خـویـشـتــن کـامـگـاردلــت شـــاد گــردد چـــو خـــرم بـــهــار
هـمـان رنـگ چــهـرت بــه جــای آوردبــــه هـــر کــــار پــــاکــــیـــزه رای آورد
نـگــردد پــراگــنــده مــویـت ســپــیـدز گــیــتــی ســپــیـدی کــنــد نــاامــیـد
ســکـنـدر بــدو گـفــت نـشــنـیـده امنـه کـس را ز شـاهـان چــنـیـن دیـده ام
گـر آری تــو ایـن نـغـز دارو بــه جــایتـو بــاشـی بــه گـیـتـی مـرا رهـنـمـای
خــریــدار گــردم تــرا مــن بـــه جــانشــوی بــی گــزنــد از بـــد بــدگــمــان
ورا خــلـعـت و نـیـکـویـهـا بــسـاخــتز دانـا پــزشــکـان ســرش بــرفــراخــت
پــزشــک ســرایـنــده آمــد بــه کــوهبـــیــاورد بـــا خــویــشــتـــن زان گــروه
ز دانـــایــی او را فـــزون بـــود بـــهــرهـمـی زهـر بــشــنـاخــت از پــای زهـر
گـــیــاهـــان کـــوهــی فـــراوان درودبـــیــفـــگــنــد زو هــرچ بـــیــکـــار بـــود
ازو پـــاک تـــریـــاکـــهـــا بـــرگـــزیـــدبــیـامـیـخــت دارو چــنـانـچــون ســزیـد
تـنش را بـه داروی کوهی بـشـسـتهـمـی داشـتـش سـالـیان تـن درسـت
چنان شد که او شب نخفتـی بـسیبــیـامـیـخــتــی شــاد بــا هـر کــســی
بــه کــار زنــان تــیــز بــودی ســرشهـمـی نـرم جـایـی بــجـسـتــی بــرش
ازان ســوی کــاهـش گــرایـیـد شــاهنــکـــرد انــدر آن هــیــچ تـــن را نــگـــاه
چـنـان بــد کـه روزی بـیـامـد پـزشـکز کـاهـش نـشـان یافـت انـدر سـرشـک
بــدو گـفـت کـز خــفـت و خــیـز زنـانجــوان پــیـر گـردد بــه تــن بــی گـمـان
بـرآنم که بـی خواب بـودی سه شببـه مـن بــازگـوی ایـن و بــگـشـای لـب
ســکـنـدر بــدو گـفــت مـن روشــنـماز آزار ســــســــتــــی نــــدارد تــــنـــم
پــســنــدیـده دانــای هـنـدوســتــاننــبـــود انــدر آن کــار هــمــداســـتـــان
چو شب تیره شد آن نبشته بجستبــــیـــاورد داروی کــــاهـــش درســــت
هـمـان نـیـز تـنـهـا سـکـنـدر بـخـفـتنــیــامــیــخــت بــا مــاه دیــدار جــفــت
بـه شـبـگـیـر هـور انـدر آمـد پـزشـکنـگـه کـرد و بــی بــار دیـدش سـرشـک
بـینـداخـت دارو بـه رامـش نشـسـتیـکـی جـام بـگـرفـت شـادان بـه دسـت
بــفــرمــود تــا خــوان بــیـاراســتــنـدنــوازنـــده رود و مـــی خـــواســـتـــنــد
بــدو گـفـت شـاه آن چــرا ریـخــتــیچـــو بـــا رنـــج دارو بـــرآمـــیــخـــتـــی
ورا گـفـت شـاه جـهـان دوش جــفـتنـجـسـت و شـب تـیـره تـنـهـا بــخـفـت
چـو تـنـها بـخـسـپـی تـو ای شـهریارنـــیـــایـــد تـــرا هـــیـــچ دارو بـــه کـــار
ســکـنـدر بــخــنـدیـد و زو شـاد شـدز تـــــیــــمــــســـــار وز درد آزاد شـــــد
وزان پــس ز دانــنــده دل کــرد شــادورا گــفــت بــی هـنـد گــیـتــی مــبــاد
بــزرگـان و اخــتــرشــنـاســان هـمـهتـو گـویـی بــه هـنـدوسـتــان شـد رمـه
وزانـجـا بــیـامـد سـوی خـان خـویـشهمه شب همی ساخت درمان خویش
چــو بــرزد سـر از کـوه روشـن چــراغچــو دریـا فــروزنــده شــد دشــت و راغ
ســکــنــدر بــیــامــد بـــران بـــارگــاهدو لــب پــر ز خــنــده دل از غــم تــبــاه
فـــرســـتـــاده را دیــد ســـالــار بـــاربـــپــرســیــد و بـــردش بــر شــهــریــار
یـکـی بــدره دیـنـار و اسـپـی سـیـاهبــــه رای زریـــن بــــفــــرمــــود شــــاه
پــزشــک خــردمــنـد را داد و گــفــتکــه بــا پــاک رایــت خــرد بــاد جــفــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.