ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز مـیلـاد چـون بـاد لـشـکـر بـرانـدبـه قنوج شد گنجـش آنجـا بـماند
چـو آورد لـشـکـر بــه نـزدیـک فـوریکی نامه فرمود پـر جـنگ و شـور
ز شـاهنشـه اسـکـندر فـیلقـوسفــروزنــده آتــش و نـعــم و بــوس
سـوی فـور هنـدی سـپـهدار هندبـلـند اخـتـر و لـشـکـر آرای سـند
ســر نـامــه کــرد آفــریـن خــدایکجا بود و بـاشد همیشه به جای
کـسـی را کـه او کـرد پـیروزبـخـتبـماند بـدو کـشـور و تـاج و تـخـت
گــرش خــوار گــیـرد بــمــانـد نـژدنــتـــابـــد بـــرو آفــتــاب بـــلــنــد
شـنـیـدی هـمـانـا کـه یزدان پـاکچه دادست ما را بـدین تیره خاک
ز پــیــروزی و بــخــت وز فــرهــیز دیهیم وز تـخـت شـاهـنـشـهی
نـمــانــد هـمــی روز مــا بــگــذردکـسـی دیـگـر آیـد کـزو بــر خـورد
همی نام کوشم که ماند نه ننگبــدیـن مـرکـز مـاه و پــرگـار تـنـگ
چــو ایـن نــامــه آرنـد نـزدیـک تــوبـــی آزار کـــن رای تـــاریــک تـــو
ز تـخـت بـلندی بـه اسپ اندر آیمـزن رای بــا مـوبــد و رهـنـمــای
ز مـا ایمنی خـواه و چـاره مـسـازکــه بــر چــاره گـر کــار گـردد دراز
ز فـرمـان اگـر یـک زمـان بــگـذریبــلــنــدی گــزیـنـی و کــنــداوری
بـیـارم چـو آتـش سـپـاهـی گـرانگـــزیـــده دلـــیـــران کـــنـــداوران
چو من بـاسواران بـیایم بـه جـنگپــشـیـمـانـی آیـد تـرا زیـن درنـگ
چو زین بـاره گفتـارها سخته شدنویسـنـده از نـامـه پـردخـتـه شـد
نـهـادنـد مـهـر ســکـنـدر بــه رویبـجـسـتـنـد پـیدا یکـی نـامـجـوی
فرسـتـاده شاهش بـه نزدیک فورگهی رزم گفتی گهی بزم و سور
فــرســتــاده آمـد بــه درگـه فــرازبــگـفــتــنـد بــا فــور گــردن فــراز
جـهـانـدیـده را پـیش او خـوانـدنـدبــر تــخــت نـزدیـک بــنـشـانـدنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.