ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:06 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو پــاسـخ بــه نـزد سـکـنـدر رسـیـدهـم انـگـه ز لـشـکـر سـران بـرگـزید
کـه بــاشـنـد شـایـسـتــه و پــیـش روبـه دانـش کـهن گـشـتـه و سـال نو
سـوی فـور هـنـدی سـپــاهـی بــرانـدکـه روی زمـیـن جـز بـه دریـا نـمـانـد
به هر سو همی رفت زان سان سپاهتـو گفتی جز آن بـر زمین نیست راه
هـــمـــه کـــوه و دریـــا و راه درشـــتبـه دل آتـش جـنگ جـویان بـکشـت
ز رفـتـن سـپـه سـربـسـر گشـت کـندازان راه دشـــوار و پـــیــکـــار تـــنــد
هـم انـگـه چـو آمـد بــه مـنـزل سـپـاهگــروهـی بــرفــتــنـد نـزدیـک شــاه
کــه ای قــیـصــر روم و ســالـار چــیـنســپـــاه تــرا بـــرنــتـــابـــد زمــیــن
نـجـویـد هـمـی جــنـگ تــو فـور هـنـدنـه فـغـفـور چـینی نه سـالـار سـنـد
ســپـــه را چـــرا کــرد بـــایــد تـــبـــاهبـدیـن مـرز بـی ارز و زیـن گـونـه راه
ز لـشـکـر نـبــیـنـیـم اسـپــی درسـتکه شاید بـه تـندی بـرو رزم جـست
ازیــن جــنــگ گــر بـــازگــردد ســپــاهســـوار و پـــیـــاده نـــیـــابـــنـــد راه
چــو پـــیــروز بـــودیــم تــا ایــن زمــانبــه هـرجـای بــر لـشـگـر بــدگـمـان
کنون سـربـه سـر کوه و دریا بـه پـیشبه سیری نیامد کس از جان خویش
مــگــردان هـمـه نـام مــا را بــه نـنـگنکردست کس جـنگ بـا آب و سنگ
غـمـی شـد سـکـنـدر ز گـفـتــارشـانبـرآشـفـت و بـشـکسـت بـازارشـان
چــنـیـن گــفــت کــز جــنـگ ایـرانـیـانز رومــی کــســی را نــیـامــد زیـان
بــه دارا بــر از بــنــدگــان بــد رســیـدکـسـی از شـمـا بـاد جـسـتـه نـدید
بــریـن راه مــن بــی شــمــا بــگــذرمدل اژدهــا را بـــه پـــی بـــســپـــرم
بــیـیـنـیـد ازان پــس کـه رنـجــور فــورنـپــردازد از بــن بــه رزم و بــه سـور
مـــرایـــار یـــزدان و ایـــران ســــپــــاهنـخـواهم کـه رومـی بـود نیک خـواه
چو آشفتـه شد شاه زان گفت و گویسـپــه سـوی پــوزش نـهـادنـد روی
کـه مـا ســربــســر بــنـده قـیـصــریـمزمـیـن جـز بـه فـرمـان او نـسـپـریـم
بـکـوشـیـم و چـون اسـپ گـردد تـبــاهپــیـاده بــه جــنـگ انـدر آیـد سـپــاه
گــر از خــون مــا خــاک دریــا کــنــنــدنـشــیـبــی ز افــگـنـده بــالـا کـنـنـد
نـبـیـنـد کـسـی پـشـت مـا روز جـنـگاگــر چـــرخ بـــار آورد کــوه ســنــگ
هـمـه بــنـدگـانـیـم و فـرمـان تـراسـتچـو آزار گـیـری ز مـا جــان تــراسـت
چـو بـشـنید زیشـان سـکـنـدر سـخـنیــکــی رزم را دیــگــر افــگــنــد بــن
گــزیـن کــرد ز ایـرانــیـان ســی هــزارکــــه بــــودنـــد بــــا آلـــت کــــارزار
بــــرفـــتــــنـــد کـــارآزمـــوده ســــرانزره دار مـــــردان جـــــنـــــگـــــاوران
پــس پــشـت ایـشـان ز رومـی سـواریکـی قـلـب دیگـر هـمـان چـل هـزار
پــس پــشـت ایـشـان ســواران مـصـردلــیــران و خــنــجــرگــزاران مــصــر
بــرفــتــنـد شــمـشــیـرزن چــل هـزارهــرانــکــس کــه بـــود از در کــارزار
ز خــــویـــشــــان دارا و ایـــرانــــیـــانهـرانـکــس کــه بــود از نـژاد کــیـان
ز رومـــی و از مـــصـــری و بــــربـــریســواران شــایـســتــه و لـشـکـری
گــزیــن کــرد قــیــصـــر ده و دو هــزارهـمــه رزمــجــوی و هـمــه نـامــدار
بــدان تــا پــس پــشــت او زیـن گـروهدر و دشــت گــردد بــه کــردار کــوه
از اخــتـــرشــنــاســان و از مــوبـــدانجـــهــانــدیــده و نــامــور بـــخــردان
همی بـرد بـا خـویشـتـن شسـت مردپـــــژوهــــنــــده روزگــــار نــــبـــــرد
چــو آگــاه شــد فــور کــامــد ســپــاهگــزیــن کـــرد جـــای از در رزمــگــاه
بـه دشـت اندرون لشکر انبـوه گشـتزمین از پـی پـیل چـون کـوه گـشـت
سـپــاهـی کـشـیـدنـد بــر چــار مـیـلپـس پـشـت گـردان و در پـیش پـیل
ز هــنــدوســتــان نــیــز کــارآگــاهــانبــرفــتــنــد نــزدیــک شــاه جــهــان
بــگــفــتــنـد بــا او بــســی رزم پــیـلکـه او اسـپ را بــفـگـنـد از دو مـیـل
ســـــواری نــــیــــارد بـــــر او شــــدننــه چــون شــد بــود راه بـــازآمــدن
کــه خــرطــوم او از هــوا بــرتــرســتز گــردون مــر او را زحــل یـاورســت
بـه قـرطـاوس بــر پـیـل بــنـگـاشـتـنـدبـه چـشـم جـهانجـوی بـگـذاشـتـند
بـــفــرمــود تـــا فــیــلــســـوفــان رومیـکـی پـیل کـردنـد پـیـشـش ز مـوم
چـنین گـفـت کـاکـنون بـه پـاکـیزه رایکـه آرد یـکـی چــاره ایـن بــه جــای
نـشــســتــنـد دانـش پــژوهـان بــهـمیکی چـاره جـسـتـند بـر بـیش و کم
یــکــی انــجــمــن کــرد ز آهــنــگــرانهـرانـکـس کـه اسـتــاد بــود انـدران
ز رومــی و از مـــصـــری و پـــارســـیفـزون بــود مـرد از چـهـل بــار سـی
یـکــی بــارگــی ســاخــتــنـد آهـنـیـنســـوارش ز آهــن ز آهــنـــش زیــن
بــه مـیـخ و بـه مـس درزهـا دوخـتـنـدســوار و تــن بـــاره بــفــروخــتــنــد
بــه گـردون بــرانـدنـد بــر پـیـش شـاهدرونــش پــر از نـفــط کــرده ســیـاه
ســکــنـدر بــدیـد آن پــســنـد آمـدشخـــردمــنــد را ســودمــنــد آمــدش
بــــفـــرمـــود تـــا زان فـــزون از هـــزارز آهــن بـــکــردنــد اســپ و ســوار
ازان ابــرش و خــنــگ و بــور و ســیـاهکـه دیدسـت شـاهی ز آهن سـپـاه
از آهـن سـپــاهـی بــه گـردون بــرانـدکـه جـز بـا سـواران جـنـگـی نمـانـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.