ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو لشکر شد از خواستـه بـی نیازبـــرو نـــاگـــذشـــتـــه زمـــانــی دراز
بـه شـبـگیر بـرخـاسـت آوای کـوسهـوا شـد بــه کـردار چــشـم خـروس
ز بــس نــیـزه و پــرنـیـانـی درفــشسـتـاره شـده سـرخ و زرد و بـنـفـش
ســکـنـدر بــیـامـد بــه سـوی حــرمگـــروهــی ازو شـــاد و بـــهــری دژم
ابــا نـالـه بــوق و بــا کــوس تــفــتبـــه خـــان بـــراهـــیــم آزر بـــرفـــت
کــه خـــان حـــرم را بـــرآورده بـــودبـــدو انــدرون رنــجـــهــا بـــرده بـــود
خــداونـد خــوانـدش بــیـت الـحــرامبــدو شــد هــمــه راه یــزدان تــمــام
ز پــاکـی ورا خـانـه خـویـش خـوانـدنـیـایـش بــران کـو تـرا پــیـش خـوانـد
خــدای جــهــان را نــبــاشــد نــیـازنــه جـــای خــور و کــام و آرام و نــاز
پـرسـتـشـگـهـی بــود تـا بـود جـایبــــدو انــــدرون یـــاد کــــرد خــــدای
پـس آمـد سـکـندر سـوی قـادسـیجــهــانــگــیـر تــا جــهــرم پــارســی
چـو آگـاهـی آمـد بــه نـصـر قـتــیـبکــزو بـــود مــر مــکــه را فــر و زیــب
پــذیـره شــدش بــا نـبــرده ســراندلــــــاور ســــــواران نـــــیـــــزه وران
ســواری بــیـامــد هــم انــدر زمــانز مــکــه بـــه نــزد ســکــنــدر دمــان
کــه ایـن نــامــداری کــه آمــد ز راهنـجـویـد هـمـی تـاج و گـنـج و سـپـاه
نـبـیـره سـمـاعـیل نـیک اخـتـرسـتکـه پــور بــراهـیـم پــیـغــمـبــرســت
چـو پـیش آمـدش نـصـر بـنواخـتـشیـکـی مـایـه ور جــایـگـه سـاخـتــش
بـدو شـاد شـد نصـر و گوهر بـگفـتهـمــه رازهـا بــرگــشــاد از نـهـفــت
سـکـنـدر چـنـیـن داد پـاسـخ بـدویکـه ای پـاک دل مـهـتـر راسـت گـوی
بـدیـن دوده اکـنـون کـدامـسـت مـهجـــز از تـــو پـــســنــدیــده و روزبـــه
بـدو گـفـت نـصـر ای جـهانـدار شـاهخـزاعـسـت مـهـتــر بــدیـن جــایـگـاه
سماعیل چون زین جهان درگذشتجـهـانـگـیر قـحـطـان بـیـامـد ز دشـت
ابــا لـشــکـر گـشـن شــمـشـیـرزنبــه بــیـداد بــگــرفــت شــهـر یـمــن
بـسـی مـردم بـیگـنه کـشـتـه شـدبــدیـن دودمـان روز بــرگـشـتــه شـد
نـیـامـد جــهـان آفــریـن را پــســنـدبــرو تــیــره شــد رای چــرخ بــلــنــد
خـزاعـه بـیامد چـو او گـشـت خـاکبــــر رنـــج و بـــیـــداد بــــدرود پـــاک
حـرم تـا یمن پـاک بـر دست اوستبه دریای مصر اندرون شست اوست
ســـر از راه پـــیــچـــیــده و داد نــهز یــزدان یــکـــی را بـــه دل یــاد نــه
جـهانی گـرفـتـه بـه مـشـت اندروننــژاد ســمــاعــیــل ازو پـــر ز خـــون
سـکـندر ز نصـر این سـخـنها شـنیدز تــخـم خــزاعـه هـرانـکـس کـه دیـد
بــه تــن کـودکـان را نـمـانـدش رواننمـانـدنـد زان تـخـمـه کـس در جـهان
ز بــیـداد بــســتــد حــجــاز و یـمـنبــه رای و بــه مـردان شــمـشـیـرزن
نــژاد ســمــاعــیـل را بــرکــشــیــدهـرانـکـس کـه او مـهـتـری را سـزیـد
پــیــاده درآمــد بــه بــیـت الــحــرامســمـاعــیـلـیـان زو شــده شــادکـام
بـهر پـی کـه بـرداشـت قـیصـر ز راههـمـی ریـخــت دیـنـار گـنـجــور شـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.