ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو بــرگـشـت و آمـد بــه درگـاه قـصـربــبــخـشـیـد دیـنـار چـنـدی بــه نـصـر
تـوانـگـر شـد آنـکـس کـه درویـش بــودوگر خـوردش از کوشـش خـویش بـود
وزان جــایـگــه شــاد لــشــکــر بــرانــدبـــه جـــده درآمــد فـــراوان نــمــانــد
ســپــه را بـــفــرمــود تــا هــرکــســیبــســازنـد کـشـتــی و زورق بــسـی
جــهـانـگــیـر بــا لــشــکــری راه جــویز جــده ســوی مــصــر بــنــهــاد روی
مـلـک بــود قـیـطـون بــه مـصـر انـدرونســپـــاهــش ز راه گــمــانــی فــزون
چـــو بـــشـــنــیــد کــامــد ز راه حـــرمجــهــانــگــیــر پــیــروز بـــا بـــاد و دم
پـــذیــره شــدش بـــا فــراوان ســپـــاهابــــا بــــدره و بــــرده و تــــاج و گـــاه
ســکــنـدر بــه دیـدار او گـشــت شــادهـمـان گـفـت بـدخـواه او گـشـت بـاد
بـه مـصـر انـدرون بــود یـک سـال شـاهبـــدان تــا بــرآســود شــاه و ســپــاه
زنـــی بـــود در انـــدلـــس شـــهــریــارخـردمـنـد و بـا لـشـکـری بـی شـمـار
جـهـانـجـوی بــخـشـنـده قـیـدافـه بــودز روی بــهــی یــافــتــه کــام و ســود
ز لـشــکـر ســواری مـصـور بــجــســتکــه مــانـنـد صــورت نـگــارد درســت
بــدو گــفــت ســوی ســکــنــدر خــراموزیـن مــرز و از مــا مــبــر هــیـچ نــام
به ژرفی نگه کن چنان چون که هستبــه کـردار تــا چــون بــرآیـدت دســت
ز رنـــگ و ز چـــهـــر و ز بــــالـــای اوییــکــی صــورت آر از ســـر پـــای اوی
نـگـارنـده بــشـنـیـد و زو بــر نـشـسـتبـه فـرمـان مـهـتـر مـیـان را بــبـسـت
بــه مـصــر آمـد از انـدلـس چــون نـونـدبـــر قــیــصــر اســکــنــدر ارجــمــنــد
چـه بـرگـاه دیـدش چـه بـر پـشـت زیـنبــیــاورد قــرطــاس و دیــبــای چــیـن
نـگــار ســکــنـدر چــنـان هـم کــه بــودنــگــاریــد و ز جــای بـــرگــشــت زود
چــو قــیـدافــه چــهـر ســکـنـدر بــدیـدغمی گشت و بنهفت و دم در کشید
سـکـنـدر ز قـیطـون بـپـرسـیـد و گـفـتکه قیدافه را بـر زمین کیسـت جـفـت
بــدو گـفـت قـیـطـون کـه ای شــهـریـارچــنـو نـیـسـت انـدر جــهـان کـامـگـار
شــمــار ســپــاهـش نــدانـد کــســیمــگــر بــاز جــویــد ز دفــتــر بــســی
ز گــنـج و بــزرگــی و شــایـســتــگــیز آهـســتــگـی هـم ز بــایـســتــگـی
بــه رای و بــه گـفــتــار نـیـکـی گـمـاننــبــیـنـی بــه مــانــنــد او در جــهـان
یـکـی شـارسـتـان کـرده دارد ز سـنـگکـه نـبـسـاید آن هـم ز چـنـگ پـلـنـگ
زمــیــن چــار فــرســنــگ بــالــای اویبـریـن هـم نـشـانـسـت پـهـنـای اوی
گـر از گـنج پـرسـی خـود اندازه نیسـتسـخـنـهای او در جـهان تـازه نـیسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.