ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـکـنـدر چـو بـشـنـید از یـادگـیربــفــرمــود تــا پــیـش او شــد دبــیـر
نوشـتـند پـس نامـه یی بـر حـریرز شــیـراوژن اســکــنـدر شــهـرگـیـر
بـه نـزدیـک قـیـدافـه هـوشـمـنـدشــده نــام او در بـــزرگــی بـــلــنــد
نـخــسـت آفـریـن خــداونـد مـهـرفــروزنــده مــاه و گــردان ســپـــهــر
خـداونـد بـخـشـنده داد و راسـتفزونی کسی را دهد کش سزاست
بــه تــنـدی نـجـسـتـیـم رزم تــراگــرایــنــده گــشــتـــیــم بـــزم تـــرا
چــو ایـن نـامــه آرنـد نـزدیـک تــودرخــشــان شــود رای تـــاریــک تــو
فرستـی بـه فرمان ما بـاژ و سـاوبــدانـی کـه بــا مـا تـرا نـیـسـت تـاو
خـردمـنـدی و پـیش بـینـی کـنیتــوانــایــی و پـــاک دیــنــی کــنــی
وگـر هـیـچ تـاب انـدر آری بـه کـارنــبـــیــنــی جـــز از گــردش روزگـــار
چــو انــدازه گــیـری ز دارا و فــورخـــود آمـــوزگـــارت نـــبـــایـــد ز دور
چو از بـاد عنوان او گشت خشکنـهـادنـد مــهـری بــروبــر ز مــشــک
بــیــامــد هــیـون تــگــاور بــه راهبـــه فــرمــان آن نــامــبـــردار شـــاه
چـو قـیدافـه آن نـامـه او بـخـوانـدز گـفـتــار او در شــگـفـتــی بــمـانـد
بـه پاسخ نخست آفرین گستریدبــدان دادگـر کــو زمـیـن گـســتــریـد
تــرا کــرد پــیـروز بــر فــور هــنــدبـــه دارا و بـــر نـــامـــداران ســـنـــد
مـرا بــا چـو ایـشـان بـرابـر نـهـیبــه سـر بــر ز پـیـروزه افـسـر نـهـی
مـرا زان فـزونـســت فـر و مـهـیهمـان لـشـکـر و گـنج شـاهنشـهی
که من قیصران را به فرمان شومبــتـرسـم ز تـهـدیـد و پـیـچـان شـوم
هزاران هزارم فـزون لشـکـرسـتکه بـر هر سری شهریاری سرسـت
وگر خـوانم از هر سوی زیردستنـمـانـد بــریـن بـوم جـای نـشـسـت
یکـی گـنـج در پـیش هر مـهتـریچــو آیــد ازیــن مــرز بــا لــشــکــری
تو چندین چه رانی زبـان بر گزافز دارا شــدســتـــی خــداونــد لــاف
بــران نـامـه بـر مـهـر زریـن نـهـادهـیـونـی بــرافــگـنـد بــر ســان بــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.