ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو اســکـنـدر آن نـامـه او بــخــوانـدبــزد نـای رویـیـن و لـشــکــر بــرانـد
هـمـی رفـت یـک مـاه پـویـان بــه راهچــو آمـد ســوی مـرز او بــا ســپــاه
یـکـی پــادشــا بــود فــریـان بــه نـامابـا لـشـکـر و گـنج و گـسـتـرده کـام
یکی شارستـان داشت بـا ساز جنگســـراپـــرده او نـــدیــدی پـــلـــنــگ
بــیـاورد لـشــکــر گـرفــت آن حــصــاربـــران بـــاره دژ گــذشــتــی ســوار
ســکــنـدر بــفــرمـود تــا جــاثــلــیـقبـــیــاورد عـــراده و مـــنـــجـــنــیــق
بـه یک هـفـتـه بـسـتـد حـصـار بـلـنـدبـه شـهر انـدر آمـد سـپـاه ارجـمـنـد
سـکـنـدر چـو آمـد بــه شـهـر انـدرونبــفــرمـود کــز کــس نـریـزنـد خــون
یــکــی پـــور قــیــدافـــه دامــاد بـــودبــدیـن شـهـر فـریـان بـدو شـاد بـود
بـــدو داده بـــد دخـــتـــر ارجـــمـــنــدکـلـاهش بـه قـیدافـه گـشـتـه بـلند
کـــه دامـــاد را نــام بـــد قـــیــدروشبـدو داده فریان دل و چـشم و گوش
یـکــی مــرد بــد نــام او شــهــرگــیـربه دستش زن و شوی گشته اسیر
سـکـندر بـدانسـت کـان مرد کیسـتبـجستـش که درمان آن کار چیست
بـــفــرمــود تــا پــیــش او شــد وزیــربـــدو داد فــرمــان و تــاج و ســریــر
خــردمــنــد را بــیــطــقــون بــود نــامیـکـی رای زن مـرد گـســتــرده کـام
بـدو گـفـت کـایـد بـه پـیشـت عـروستــرا خــوانـم اســکـنـدر فــیـلـقـوس
تـو بـنـشـیـن بـه آییـن و رسـم کـیـانچـو مـن پـیشـت آیم کـمـر بـر مـیان
بـــفـــرمــای تـــا گـــردن قـــیــدروشبـــبـــرد دژآگـــاه جـــنــگــی ز دوش
من آیم بـه پـیشـت بـه خـواهشگرینــمــایــم فـــراوان تـــرا کـــهــتـــری
نـشـسـتـنـگـهـی سـاز بـی انـجـمـنچـو خـواهش فزایم بـبـخـشی بـمن
شـد آن مـرد دسـتــور بــا درد جـفـتندانسـت کـان را چـه بـاشـد نهفـت
ازان پــس بــدو گـفـت شــاه جــهـانکـه ایـن کـار بــایـد کـه مـانـد نـهـان
مـرا چـون فـرسـتـادگـان پـیـش خـوانسـخـنـهـای قـیـدافـه چـنـدی بــران
مــرا شــاد بــفــرســت بــا ده ســوارکـه رو نـامـه بــر زود و پـاسـخ بــیـار
بــدو بـیـطـقـون گـفـت کـایـدون کـنـمبـه فـرمان بـرین چـاره افـسـون کنم
بـه شـبـگیر خـورشـید خـنجـر کشـیدشــب تــیـره از بــیـم شــد نـاپــدیـد
نـشـسـت از بـر تـخـت بـر بـیـطـقـونپــر از شــرم رخ دل پــر از آب خــون
سـکـنـدر بــه پـیـش انـدرون بــا کـمـرگــشــاده درچـــاره و بـــســـتـــه در
چــون آن پــور قـیـدافـه را شــهـرگـیـربــیــاورد گــریــان گــرفــتــه اســیــر
زنـش هـم چـنـان نـیز بـا بـوی و رنـگگـرفـتـه جـوان چـنـگ او را بـه چـنگ
سبک بیطقون گفت کین مرد کیستکـش از درد چـندین بـبـاید گریسـت
چـنـیـن داد پــاسـخ کـه بــازآر هـوشکـه مـن پــور قـیـدافــه ام قـیـدروش
جـزین دخـت فریان مرا نیسـت جـفتکــه دارد پــس پــرده مــن نــهـفــت
بــرآنـم کـه او را سـوی خـان خـویـشبـرم تـا بـدارمش چـون جـان خـویش
اســیـرم کــنـون در کــف شــهـرگــیـرروان خـسـتـه از اخـتـر و تـن بـه تـیر
چـو بـشـنید زو این سـخـن بـیطـقـونسرش گشت پـر درد و دل پر ز خون
بـرآشـفت ازان پـس بـه دژخـیم گفتکـه این هـر دو را خـاک بـاید نـهفـت
چـنـین هـم بـه بـنـد انـدرون بـا زنـشبـه شـمـشـیر هنـدی بـزن گـردنش
ســکــنـدر بــیـامــد زمـیـن بــوس دادبــدو گـفـت کـای شـاه قـیـصـر نـژاد
اگـر خـون ایشـان بـبـخـشـی بـه منســرافــراز گــردم بــه هـر انـجــمـن
سـر بـیـگـنـاهـان چـه بــری بـه کـیـنکـه نـپــسـنـدد از مـا جـهـان آفـریـن
بــدو گــفــت بــیــداردل بــیــطــقــونکــه آزاد کـــردی دو تـــن را ز خـــون
سـبـک بـیطـقـون گـفـت بـا قـیدروشکــه بــردی ســر دور مـانـده ز دوش
فــرســتــم کـنـون بــا تــو او را بــهـمبـخـوانـد بـه مـادرت بـر بـیـش و کـم
اگـر سـاو و بــاژم فـرسـتـد نـکـوسـتکسـی را ندرد بـدین جـنگ پـوسـت
نـگـه کـن بــدیـن پــاک دســتــور مـنکــه گــویـد بــدو رزم گــر ســور مـن
تـو آن کـن ز خـوبـی که او بـا تـو کـردبـــه پـــاداش پـــیــچـــد دل رادمــرد
چـو ایـن پـاسـخ نـامـه یـابــی ز شـاهبـــه خـــوبـــی ورا بـــازگــردان ز راه
چـنـین گـفـت بـا بـیقـطـون قـیـدروشکه زو بـر ندارم دل و چـشم و گوش
چــگــونـه مــر او را نــدارم چــو جــانکـزو یـافـتـم جـفـت و شـیـریـن روانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.