ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:07 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
جــهــانــجــوی ده نــامــور بــرگــزیـدز مــردان رومــی چــنــانــچــون ســزیـد
کــه بــودنــد یـکــســر هــم آواز اوینــگـــه داشـــتـــنـــدی هــمـــه راز اوی
چـنین گـفـت کـاکـنون بـه راه انـدرونمــخــوانــیــد مــا را جــز از بــیـقــطــون
هـمـی رفـت پـیش انـدرون قـیدروشسـکـنـدر سـپـرده بـدو چـشـم و گـوش
چـو آتـش همـی رانـد مـهـتـر سـتـوربــه کـوهـی رسـیـدنـد سـنـگـش بــلـور
بــدودر ز هــرگــونــه یـی مــیــوه دارفـــراوان گـــیــا بـــود بـــر کـــوهــســـار
بــرفــتــنـد زانـگــونـه پــویـان بــه راهبـــرآن بـــوم و بـــر کــانــدرو بــود شــاه
چــو قـیـدافـه آگـه شــد از قـیـدروشز بــهـر پــســر پــهـن بــگــشــاد گـوش
پــذیـره شـدش بــا سـپــاهـی گـرانهــمــه نــامـــداران و نــیــک اخـــتـــران
پــســر نـیـز چــون مـادرش را بــدیـدپـــیــاده شــد و آفــریــن گــســـتـــریــد
بــفـرمـود قـیـدافـه تــا بــرنـشـســتهمی راند و دسـتـش گرفتـه بـه دست
بــدو قــیـدروش آنــچ دیـد و شــنـیـدهـمـی گــفــت و رنـگ رخــش نـاپــدیـد
کـه بـر شـهـر فـریـان چـه آمـد ز رنـجنماند افـسـر و تـخـت و لشـکـر نه گـنج
مـرا ایـن کـه آمـد هـمـی بــا عـروسرهــا کــرد ز اســـکــنــدر فـــیــلــقــوس
وگـــرنــه بـــفـــرمـــود تـــا گـــردنـــمزنــنــد و بـــه آتـــش بـــســـوزد تـــنــم
کـنـون هـرچ بــایـد بـه خـوبـی بــکـنبـرو هـیچ مـشـکـن بـخـواهـش سـخـن
چـو بــشـنـیـد قـیـدافـه ایـن از پـسـردلـــش گـــشـــت زان درد زیـــر و زبــــر
از ایـوان فـرسـتـاده را پــیـش خـوانـدبــه تــخــت گـرانـمـایـگــان بــرنـشــانـد
فــراوان بــپــرســیـد و بــنـواخــتــشیـکــی مـایـه ور جــایـگــه ســاخــتــش
فــرســتــاد هـرگـونـه یـی خــوردنـیز پــوشــیـدنــی هــم ز گــســتــردنــی
بــشــد آن شــب و بـــامــداد پــگــاهبــه پــرســش بــیـامـد بــه درگـاه شـاه
پــرســتــنـدگـان پــرده بــرداشـتــنـدبــر اســپــش ز درگــاه بــگــذاشــتــنــد
چـو قـیـدافـه را دیـد بــر تــخـت عـاجز یــاقــوت و پــیــروزه بـــر ســرش تــاج
ز زربــفـت پـوشـیـده چـیـنـی قـبــایفــراوان پــرســتــنـده گـردش بــه پــای
رخ شـــاه تـــابـــان بـــه کــردار هــورنـشـسـتــن گـهـش را سـتـونـهـا بــلـور
زبــر پـوشـشـی جـزع بـسـتـه بـه زربـــرو بــــافـــتـــه دانـــه هـــای گـــهـــر
پــرسـتـنـده بــا طـوق و بــا گـوشـواربـــه پـــای انــدر آن گــلــشــن زرنــگــار
سـکـنـدر بـدان درشـگـفـتـی بـمـانـدفــراوان نــهــان نــام یــزدان بـــخــوانــد
نـشـسـتـن گـهی دید مـهتـر کـه نیزنـــیـــامـــد ورا روم و ایــران بـــه چـــیــز
بــر مــهــتــر آمــد زمــیـن داد بــوسچــنــانــچــون بـــود مــردم چــاپــلــوس
ورا دیــد قــیــدافـــه بـــنــواخـــتـــشبــپــرسـیـد بــسـیـار و بــنـشـاخــتــش
چـو خـورشید تـابـان ز گنبـد بـگشـتگــه بـــار بـــیــگـــانــه انــدر گــذشـــت
بــفــرمــود تــا خــوان بــیـاراســتــنـدپــرســتــنـده رود و مــی خــواســتــنـد
نـهـادنـد یـک خـانـه خـوانـهـای سـاجهـمـه پــیـکــرش زر و کـوکــبــش عــاج
خــورشــهــای بــســیــار آورده شــدمـی آورد و چـون خـوردنی خـورده شـد
طـبــقـهـای زریـن و سـیـمـیـن نـهـادنــخــســتــیـن ز قــیـدافــه کــردنـد یـاد
بـه مـی خـوردن اندر گـرانمـایه شـاهفــزون کــرد ســوی ســـکــنــدر نــگــاه
بـه گنجـور گفـت آن درخـشـان حـریرنـــوشـــتـــه بـــرو صـــورت دلـــپـــذیـــر
به پیش من آور چنان هم که هستبـه تـنـدی بــرو هـیـچ مـبـسـای دسـت
بــیـاورد گــنــجــور و بــنــهـاد پــیـشچــو دیـدش نـگـه کــرد ز انـدازه بــیـش
بـدانـسـت قـیـدافـه کـو قـیـصـرسـتبــران لــشــکــر نــامــور مــهــتــرســت
فـرسـتــاده یـی کـرده از خـویـشـتـندلــیــر آمــدســت انــدریــن انــجـــمــن
بـدو گـفـت کـای مرد گـسـتـرده کـامبــگــو تــا ســکــنــدر چــه دادت پــیــام
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه شـاه جـهـانســخــن گــفــت بــا مــن مـیـان مـهـان
کــه قــیــدافــه پـــاکــدل را بـــگــویکــه جــز راســتــی در زمــانـه مـجــوی
نـگـر ســر نـپــیـچــی ز فــرمـان مـننـــگـــه دار بــــیـــدار پــــیـــمـــان مـــن
وگــر هــیــچ تــاب انــدر آری بـــه دلبــیـارم یـکــی لــشــکــری دل گــســل
نــشــان هــنــرهــای تـــو یــافــتـــمبــه جــنـگ آمــدن تــیـز نــشــتــافــتــم
خـردمـنـدی و شـرم نـزدیـک تــسـتجــهـان ایـمــن از رای بــاریـک تــســت
کـنون گـر نـتـابـی سـر از بـاژ و سـاوبـــدانــی کــه بـــا مــا نــداری تــو تـــاو
نـبــیـنـی بــجــز خـوبــی و راسـتــیچــو پــیـچـی سـر از کـژی و کـاسـتــی
بـرآشـفـت قـیدافـه چـون این شـنـیدبـــجـــز خـــامــشــی چـــاره آن نــدیــد
بــدو گـفـت کـاکـنـون ره خــانـه گـیـربــــیـــاســـای بــــا مـــردم دلـــپـــذیـــر
چــو فـردا بــیـایـی تــو پــاسـخ دهـمبــه بـــر گــشــتــنــت رای فــرخ نــهــم
سـکـندر بـیامـد سـوی خـان خـویشهمه شب همی ساخت درمان خویش
چـو بــر زد سـر از کـوه روشـن چـراغچــو دیـبــا فـروزنـده شــد دشــت و راغ
ســکــنــدر بــیــامــد بــران بـــارگــاهدو لــب پــر ز خــنــده دل از غــم تــبــاه
فـــرســـتـــاده را دیــد ســـالــار بـــاربـــپــرســیــد و بـــردش بــر شــهــریــار
هـمــه کــاخ او پــر ز بــیـگــانــه بــودنـشـسـتـن بــلـوریـن یـکـی خـانـه بــود
عــقــیــق و زبـــرجــد بــروبــر نــگــارمـــیـــان انـــدرون گـــوهـــر شـــاهـــوار
زمـینـش هـمـه صـنـدل و چـوب عـودز جــــزع و ز پــــیـــروزه او را عــــمــــود
ســکــنــدر فــرومــانـد زان جــایـگــاهازان فـــر و اورنـــگ و آن دســــتــــگـــاه
همی گفت کاینت سـرای نشـسـتنـبــیـنـد چــنـیـن جــای یـزدان پــرسـت
خــرامـان بــیـامـد بــه نـزدیـک شــاهنـــهـــادنـــد زریـــن یـــکــــی زیـــرگـــاه
بــدو گـفـت قـیـدافـه ای بــیـطــقـونچــرا خــیـره مــانـدی بــه جــزع انـدرون
هـمـانـا کـه چـونـین نـبـاشـد بـه رومکـه آسـیـمـه گـشـتـی بـدین مـایه بـوم
سـکـنـدر بــدو گـفـت کـای شـهـریـارتـــو ایــن خـــانــه را خــوارمــایــه مــدار
ز ایـوان شـاهـان سـرش بــرتـرسـتکــه ایــوان تـــو مــعــدن گــوهــرســـت
بـــخـــنــدیــد قــیــدافــه از کــار اویدلــش گــشــت خـــرم بـــه بـــازار اوی
ازان پـس بـدر کـرد کسـهای خـویشفـرســتــاده را تــنـگ بــنـشـانـد پــیـش
بــدو گــفــت کــای زاده فــیـلـقــوسهمت بـزم و رزمست و هم نعم و بوس
ســکــنـدر ز گـفــتــار او گـشــت زردروان پـــــــر ز درد و رخـــــــان لــــــاژورد
بــدو گــفــت کــای مــهـتــر پــرخــردچــنـیـن گـفــتــن از تــو نـه انـدر خــورد
مـنـم بــیـطــقـون کـدخــدای جــهـانچــنـیـن تــخــمـه فـیـلـقـوسـم مـخـوان
ســـپـــاســـم ز یـــزدان پـــروردگـــارکــه بــا مــن نــبــد مــهــتــری نــامــدار
کـه بــردی بــه شـاه جــهـان آگـهـیتـــنـــم را ز جـــان زود کـــردی تـــهـــی
بـــدو گــفـــت قــیــدافـــه کــز داوریلـــبـــت را بـــپـــرداز کـــاســـکـــنــدری
اگـر چـهره خـویش بـینی بـه چـشـمز چــاره بــیـاســای و مـنـمـای خــشـم
بــیـاورد و بــنـهـاد پــیـشــش حــریـرنـــوشـــتـــه بـــرو صـــورت دلـــپـــذیـــر
کـه گـر هـیچ جـنـبـش بـدی در نـگـارنــبـــودی جـــز اســـکــنــدر شــهــریــار
سـکـنـدر چــو دیـد آن بــخـایـیـد لـببــرو تــیـره شـد روز چــون تــیـره شــب
چـنین گـفـت بـی خـنـجـری در نـهانمـبــادا کـه بــاشــد کــس انـدر جــهـان
بــدو گـفــت قـیـدافـه گـر خــنـجــرتحــمــایـل بــدی پــیــش مــن بــر بــرت
نـه نـیـروت بـودی نـه شـمـشـیر تـیزنـــه جـــای نـــبــــرد و نـــه راه گـــریـــز
سـکـنـدر بــدو گـفـت هـر کـز مـهـانبـــه مــردی بـــود خــواســتــار جــهــان
نــبـــایــد کــه پـــیــچــد ز راه گــزنــدکــه بــد دل بــه گـیـتــی نـگـردد بــلـنـد
اگـر بــا مـنـسـتـی سـلـیـحـم کـنـونهـمـه خـانـه گـشـتـی چـو دریای خـون
تـرا کـشـتـمی گـر جـگـرگـاه خـویشبــدریـدمــی پــیـش بــدخــواه خــویـشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.