ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
همی چـاره جـسـت آن شـب دیریازچـو خـورشـید بـنـمـود چـینـی طـراز
بــرافــراخــت از کــوه زریــن درفــشنـگـونـسـار شـد پـرنـیـانـی بـنـفـش
سـکـنـدر بــیـامـد بــه نـزدیـک شـاهپــرسـتــنـده بــرخــاسـت از بــارگـاه
بـه رسـمـی کـه بـودش فـرود آوریـدجـهـانـجـوی پـیش سـپـهبـد چـمـید
ز بــیــگــانــه ایــوان بــپــرداخــتــنــدفـرســتــاده را پــیـش او تــاخــتــنـد
چـو قـیـدافـه را دید بـر تـخـت گـفـتکـه بـا رای تـو مـشـتـری بـاد جـفـت
بـدیـن مـسـیـحـا بـه فـرمـان راسـتبــد ارنـده کــو بــر زبــانـم گـواســت
بــا بــرای و دیـن و صــلــیــب بــزرگبــه جــان و سـر شـهـریـار سـتــرگ
بــه زنـار و شــمـاس و روح الـقـدسکــزیـن پــس مـرا خــاک در انـدلـس
نبـیند نه لشـکـر فـرسـتـم بـه جـنگنــیــامــیــزم از هــر دری نــیـز رنــگ
نـه بــا پــاک فــرزنــد تــو بــد کــنــمنـه فـرمـان دهم نیز و نـه خـود کـنـم
بــــه جــــان یـــاد دارم وفـــای تــــرانــجــویـم بــه چــیـزی جــفــای تــرا
بـــرادر بـــود نــیــک خـــواهــت مــرابـه جـای صـلـیب اسـت گـاهت مـرا
نـگـه کــرد قــیـدافــه ســوگـنـد اوییــگــانــه دل و راســت پــیـونــد اوی
هـمــه کــاخ کــرســی زریـن نــهــادبــه پــیـش انـدر آرایـش چـیـن نـهـاد
بـزرگـان و نـیـک اخـتـران را بــخـوانـدیـکـایـک بــر آن کـرسـی زر نـشـانـد
ازان پـــس گـــرامــی دو فـــرزنــد رابـــیــاورد خــویــشــان و پـــیــونــد را
چـنین گـفـت کـاندر سـرای سـپـنـجسـزد گـر نـبـاشـیم چـنـدین بـه رنـج
نــبـــایــد کـــزیــن گـــردش روزگـــارمـــرا بـــهــره کـــیــن آیــد و کـــارزار
سـکـندر نخـواهد شـد از گـنج سـیروگـــر آســـمـــان انــدر آرد بـــه زیــر
هـمـی رنـج مـا جـویـد از بـهـر گـنـجهـمـه گـنـج گـیـتـی نـیـرزد بــه رنـج
بــرآنـم کــه بــا اونــســازیـم جــنـگنـه بــر پـادشـاهـی کـنـم کـار تـنـگ
یـکـی پــاســخ پــنـدمـنـدش دهـیـمسـرش بــرفـرازیـم و پـنـدش دهـیـم
اگـر جـنـگ جـویـد پــس از پـنـد مـنبـه بـینـد پـس از پـنـد مـن بـنـد مـن
ازان سـان شـوم پـیش او بـا سـپـاهکـه بـخـشـایش آرد بـرو چـرخ و مـاه
ازیــــن ازمــــایــــش نــــدارد زیــــانبــمــانـد مـگــر دوســتــی در مـیـان
چـه گویید و این را چـه پـاسخ دهیدمـــرا انـــدریــن رای فـــرخ نـــهــیــد
هـمـه مـهـتــران سـر بــرافـراخـتـنـدهـمـی پــاسـخ پــادشـا سـاخـتــنـد
بــگــفــتــنــد کــای ســرور داد و رادندارد کـسـی چـون تـو مـهتـر بـه یاد
نــگــویـی مــگــر آنــک بــهـتــر بــودخـنک شـهرکش چـون تـو مهتـر بـود
اگــر دوســـت گــردد تـــرا پـــادشــاچــه خـواهـد جــزیـن مـردم پــارسـا
نــه آســیــب آیـد بــدیـن گــنــج تــونــیـرزد هــمــه گــنــجــهــا رنــج تــو
چــو اســکــنـدری کــو بــیـایـد ز رومبـه شـمـشـیـر دریـا کـنـد روی بــوم
هـمــی از درت بــازگــردد بــه چــیـزهـمـه چــیـز دنـیـی نـیـرزد پــشــیـز
جــز از آشــتــی مــا نـبــیـنـیـم روینــه والــا بــود مــردم کــیـنـه جــوی
چــو بــشـنـیـد گـفـتــار آن بــخـردانپــســنــدیــده و پــاک دل مــوبـــدان
در گــنــج بـــگـــشـــاد و تـــاج پـــدربــــیــــاورد بـــــا یــــاره و طــــوق زر
یکـی تـاج بـد کـانـدران شـهـر و مـرزکـســی گـوهـرش را نـدانـســت ارز
فرستـاده را گفت کین بـی بـهاستهـرانـکـس کـه دارد جــزو نـارواسـت
بـه تـاج مـهـان چـون سـزا دیـدمـشز فــرزنــد پــرمــایــه بــگــزیــدمــش
یکی تـخـت بـودش بـه هفتـاد لخـتبــبـسـتـی گـشـایـنـده نـیـک بـخـت
بــه پــیـکــر یـک انـدر دگــر بــافــتــهبــه چــاره ســر شــوشـهـا تــافـتــه
ســـر پـــایــهــا چـــون ســـر اژدهــانـدانـســت کــس گـوهـرش را بــهـا
ازو چـــارصـــد گـــوهـــر شـــاهـــوارهـمـان سـرخ یاقـوت بـد زین شـمـار
دو بـودی بـه مثقال هر یک به سنگچــو یـک دانـه نــار بــودی بــه رنــگ
زمـــرد بـــرو چـــار صـــد پـــاره بـــودبـه سـبـزی چـو قوس قـزح نابـسـود
گـشــاده شــتــر بــار بــودی چــهـلزنــی بــود چــون مــوج دریـا بــه دل
دگــر چــار صــد تــای دنــدان پــیــلچـه دنـدان درازیـش بــد مـیـل مـیـل
پـلـنـگـی کـه خـوانی همـی بـربـریازان چـار صـد پـوسـت بـد بـر سـری
ز چــــرم گــــوزن مـــلـــمـــع هـــزارهـمــه رنـگ و بــیـرنـگ او پــر نـگــار
دگـر صـد سـگ و یـوز نـخـچـیـر گـیـرکــه آهــو ورا پــیـش دیــدی ز تــیــر
بــیـاورد زان پــس دوصـد گـاومـیـشپــرســتــنـده او هـمـی رانـد پــیـش
ز دیـبــای خـز چـارصـد تــخـتــه نـیـزهـمـان تـخـتـهـا کـرده از چـوب شـیز
دگـر چــار صــد تــخــتــه از عـود تــرکــه مــهــر انــدرو گــیــرد و رنــگ زر
صــد اســپ گــرانــمــایـه آراســتــهز مــیـدان بــبــردنـد بــا خــواســتــه
هـمـان تــیـغ هـنـدی و رومـی هـزاربـــفـــرمــود بـــا جـــوشـــن کـــارزار
همان خـود و مغـفـر هزار و دویسـتبـه گنجـور فـرمود کاکنون مه ایسـت
هـمـه پـاک بــر بـیـطـقـون بـرشـمـاربـگـویـش کـه شـبـگـیـر بــرسـاز کـار
ســپــیـده چــو بــرزد ز بــالـا درفـشچـو کـافـور شـد روی چـرخ بــنـفـش
زمین تـازه شد کوه چـون سـندروسز درگــاه بـــرخـــاســت آوای کــوس
سـکـنـدر بــه اســپ انـدر آورد پــایبـه دسـتـوری بـازگـشـتـن بـه جـای
چـو طینوش جـنگی سـپـه بـرنشانداز ایـوان بــه درگــاه قــیــدافــه رانــد
بــه قـیـدافـه گـفـتــنـد پــدرود بــاشبــه جــان تــازه چــرخ را پــود بـــاش
بـرین گـونه مـنـزل بـه مـنـزل سـپـاههـمـی رانـد تــا پــیـش آن رزمــگــاه
کــه لـشــکــرگــه نـامـور شــاه بــودسـکـنـدر کـه بــا بـخـت هـمـراه بـود
سـکـنـدر بـران بـیشـه بـنـهاد رخـتکــه آب روان بـــود و جـــای درخـــت
بــه طــیـنـوش گـفـت ایـدر آرام گـیـرچـو آسـوده گـردی مـی و جـام گـیـر
شـوم هـرچ گـفـتــم بــه جــای آورمز هــر گـــونـــه پـــاکـــیــزه رای آورم
سـکـنـدر بــیـامـد بــه پــرده سـرایسـپـاهش بـرفـتـند یک سـر ز جـای
ز شــادی خــروشــیـدن آراســتــنـدکــلــاه کــیــانــی بــپــیــراســتــنــد
کـه نـومـیـد بــد لـشــکـر نـامـجــویکـه دانـسـت کـش بـاز بـیـنـنـد روی
ســپــه بــا زبــانــهــا پــر از آفــریــنیـکــایـک نــهـادنــد ســر بــر زمــیـن
ز لـشـکـر گـزین کـرد پـس شـهـریـارازان نــــامـــــداران رومـــــی هــــزار
زره دار بــــــــا گـــــــرزه گـــــــاورویبــرفــتــنـد گــردان پــرخــاشــجــوی
هـمـه گـرد بــر گـرد آن بـیـشـه مـردکـشـیـدنـد صـف بــا ســلـیـح نـبــرد
سـکـنـدر خـروشـیـد کـای مـرد تــیـزهـمـی جــنـگ رای آیـدت گــر گـریـز
بـلـرزیـد طـیـنـوش بـر جـای خـویـشپشیمان شد از دانش و رای خویش
بــدو گـفـت کـای شـاه بــرتـرمـنـشسـتـایـش گـزیـنـی بــه از سـرزنـش
چنان هم که با خویش من قیدروشبــزرگـی کـن و راسـتــی را بــکـوش
نـه ایـن بــود پــیـمــانــت بــا مــادرمنـگـفـتــی کـه از راســتــی نـگـذرم؟
سـکـنـدر بـدو گـفـت کـای شـهـریـارچـرا سست گشتـی بـدین مایه کار
ز مــن ایــمــنــی بــیـم در دل مــدارنــیـازارد از مــن کــســی زان تــبــار
نــگــردم ز پــیـمــان قــیــدافــه مــننـه نـیـکـو بـود شـاه پـیـمـان شـکـن
پــیـاده شــد از بــاره طــیـنــوش زودزمـیـن را بــبــوســیـد و زرای نـمــود
جـهاندار بـگرفت دستـش بـه دستبـدان گونه کو گفـت پـیمان بـبـسـت
بـدو گـفـت مـنـدیش و رامـش گـزینمـن از تـو نـدارم بـه دل هـیـچ کـیـن
چـو مادرت بـر تـخـت زرین نشسـتمن اندر نهادم بـه دسـت تـو دسـت
بـگـفـتـم کـه من دسـت شـاه زمینبـه دسـت تـو انـدر نـهـم هم چـنـین
هـمـان روز پــیـمـان مـن شـد تـمـامنـه خـوب آیـد از شـاه گـفـتــار خــام
ســکـنـدر مـنـم وان زمـان مـن بــدمبـه خـوبـی بــسـی داسـتـانـهـا زدم
هــمــان روز قـــیــدافـــه آگــاه بـــودکـه انـدر کـفـت پــنـجــه شــاه بــود
پـرسـتـنده را گفـت قیصـر که تـخـتبــیــارای زیــر گــلــفــشــان درخــت
بــفــرمـود تــا خــوان بــیـاراســتــنـدنــوازنــده رود و مــی خــواســتــنــد
بــفــرمـود تــا خــلـعــت خــســرویز رومــی و چــیـنــی و از پــهــلــوی
بــبــخـشـیـد یـارانـش را سـیـم و زرکـــرا در خـــور آمــد کــلــاه و کــمــر
بـه طـیوش فـرمود کـایدر مه ایسـتکه این بـیشه دورست راه تو نیست
بــه قـیـدافـه گـوی ای هـشـیـوار زنجـــهــانـــدار و بـــیــنـــادل و رای زن
بــــدارم وفــــای تــــو تــــا زنـــده امروان را بـــه مـــهــر تـــو آگـــنــده امپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.