ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
همی رفـت منزل بـه منزل بـه راهز ره رنـجـه و مـانـده یکـسـر سـپـاه
ز شـهر بـرهمن بـه جـایی رسـیدیـکــی بــی کــران ژرف دریـا بــدیـد
بــسـان زنـان مـرد پـوشـیـده رویهمی رفـت بـا جـامه و رنگ و بـوی
زبــانـهـا نـه تـازی و نـه خـسـروینـه تـرکـی نـه چـینی و نـه پـهلـوی
ز ماهی بـدیشان همی خـوردنیبـــه جـــایـــی نـــبـــد راه آوردنـــی
شگفت اندر ایشان سکندر بـماندز دریـا هـمـی نـام یـزدان بــخــوانـد
هـم انـگــاه کــوهـی بــرآمـد ز آببــدو پــاره شــد زرد چــون آفــتــاب
سکندر یکی تـیز کشتی بـجستکـه آن را بــبـیـنـد بـه دیـده درسـت
یکی گفت زان فیلسوفان بـه شاهکـه بــر ژرف دریـا تــرا نـیـســت راه
بـمـان تـا بـبـینـد مـر او را کـسـیکـه بــهـره نـدارد ز دانـش بــســی
ز رومـــی و از مـــردم پـــارســـیبـدان کشتـی اندر نشسـتـند سی
یکـی زرد ماهی بـد آن لخـت کـوههم انـگـه چـو تـنگ انـدر آمـد گـروه
فـروبـرد کشـتـی هم اندر شـتـابهـم آن کـوه شـد نـاپــدیـد انـدر آب
سـپـاه سـکـندر همی خـیره ماندهمی هرکـسـی نام یزدان بـخـواند
بدو گفت رومی که دانش بهستکه داننده بـر هر کسی بـر مهست
اگـر شـاه رفـتـی و گشـتـی تـبـاهپر از خون شدی جان چندین سپـاه
وزان جـایگـه لـشـکـر اندر کـشـیدیـکــی آبــگــیــری نــو آمــد پــدیــد
بـه گرد اندرش نی بـسان درخـتتو گفتی که چوب چنارست سخت
ز پــنـجــه فـزون بــود بــالـای اویچـهـل رش بــپـیـمـود پــهـنـای اوی
همه خـانه ها کرده از چـوب و نیزمـیـنـش هـم از نـی فـروبـرده پـی
نشایسـت بـد در نیستـان بـسیز شـوری نـخــورد آب او هـرکـسـی
چو بـگذشت زان آب جـایی رسیدکــه آمــد یــکــی ژرف دریــا پــدیــد
جـهـان خـرم و آب چـون انـگـبـیـنهـمـی مـشـک بـویـیـد روی زمـیـن
بـخـوردنـد و کـردنـد آهـنـگ خـواببــسـی مـار پــیـچــان بــرآمـد ز آب
وزان بیشه کژدم چو آتش بـه رنگجهان شد بـران خفتـگان تـار و تنگ
بـه هر گوشـه یی در فراوان بـمردبــــزرگــــان دانـــا و مــــردان گــــرد
ز یـک ســو فــراوان بــیـامـد گــرازچـــو الـــمـــاس دنـــدانـــهــای دراز
ز دسـت دگـر شـیـر مـهـتــر ز گـاوکـه بـا جـنگ ایشـان نـبـد زور و تـاو
سـپـاهش ز دریا بـیکـسـو شـدنـدبــران نـیـســتــان آتــش انـدر زدنـد
بـکشـتـند چـندان ز شیران که راهبـه یکـبـارگـی تـنگ شـد بـر سـپـاهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.