ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو نــزدیـکــی نــرم پــایــان رســیـدنـگــه کــرد و مــردم بــی انـدازه دیـد
نه اسپ و نه جوشن نه تیغ و نه گرزازان هـر یـکـی چـون یکـی سـرو بـرز
چــو رعــد خــروشــان بــرآمـد غــریـوبــرهـنــه ســپــاهـی بــه کــردار دیـو
یکـی سـنـگ بـاران بـکـردنـد سـخـتچــو بـــاد خــزان بــرزنــد بــر درخــت
بــه تـیـر و بــه تـیـغ انـدر آمـد سـپــاهتـو گفتـی که شـد روز روشـن سـیاه
چــو از نــرم پــایـان فــراوان بــمــانــدســکـنـدر بــرآسـود و لـشـکـر بــرانـد
بـشـد تـازیـان تـا بـه شـهـری رسـیـدکـــه آن را کـــران و مـــیــانــه نــدیــد
بــه آیـیـن هـمــه پــیـش بــاز آمــدنـدگــشـــاده دل و بـــی نــیــاز آمــدنــد
بــبــردنــد هـرگــونــه گــســتــردنــیز پـــوشــیــدنــیــهــا و از خـــوردنــی
سـکـنـدر بــپـرسـیـد و بـنـواخـتـشـانبــرانـدازه بــر پــایـگـه سـاخــتــشـان
کـشـیـدنـد بــر دشـت پــرده ســرایسپـاهش نجست اندر آن شهر جـای
ســر انـدر ســتــاره یـکــی کــوه دیـدتـو گفتـی که گردون بـخـواهد کشـید
بـــران کـــوه مــردم بـــدی انــدکـــیشـب تـیـره زیـشـان نـمـانـدی یـکـی
بـپـرسـیـد ازیـشـان سـکـنـدر کـه راهکـدامـسـت و چـون رانـد بـایـد سـپـاه
هـمــه یـکــســره خــوانــدنـد آفــریـنکــه ای نــامــور شـــهــریــار زمــیــن
بــه رفــتــن بــریـن کــوه بــودی گــذراگـــر بـــرگـــذشـــتـــی بـــرو راه بـــر
یــکــی اژدهــایــســت زان روی کــوهکـه مـرغ آیـد از رنـج زهـرش ســتــوه
نــیــارد گــذشــتــن بـــروبــر ســپــاههـمــی دود زهـرش بــرآیـد بــه مــاه
هــمــی آتـــش افـــروزد از کــام اویدو گــیــســو بـــود پـــیــل را دام اوی
هــمــه شــهــر بـــا او نــداریــم تـــاوخـورش بـایدش هر شـبـی پـنـج گـاو
بــجــویــیــم و بــر کــوه خــارا بــریــمپـــر انــدیــشــه و پــر مــدارا بـــریــم
بــدان تــا نــیــایــد بــدیــن روی کــوهنــیـنــجــامــیـد از مــا گــروهــا گــروه
بــفــرمــود ســالــار دیــهــیــم جــویکــه آن روز نــدهــنــد چـــیــز بـــدوی
چــو گــاه خــورش درگـذشــت اژدهـابــیـامــد چــو آتــش بــران تــنــد جــا
ســکــنـدر بــفــرمـود تــا لـشــکــرشیــکــی تــیــربـــاران کــنــنــد ازبــرش
بـــزد یــک دم آن اژدهـــای پـــلـــیـــدتـنی چـنـد ازیشـان بـه دم درکـشـید
بــفــرمــود اســکــنــدر فــیــلــقــوستــبــیـره بــه زخــم آوریـدنـد و کــوس
هـمـان بــی کـران آتــش افـروخـتـنـدبـه هرجـای مشعل همی سـوخـتـند
چــو کــوه از تــبــیـره پــرآواز گـشــتبــتــرســیـد ازان اژدهــا بــازگــشــت
چـو خـورشـیـد بــرزد سـر از بـرج گـاوز گــلـزاربــرخــاســت بــانـگ چــکــاو
چـــو آن اژدهــا را خــورش بـــود گــاهز مـردان لـشــکــر گـزیـن کــرد شــاه
درم داد ســـالــار چـــنــدی ز گـــنــجبــیـاورد بــا خــویـشــتــن گــاو پــنــج
بکشت و ز سرشان بـرآهخت پوستبــدان جــادوی داده دل مـرد دوســت
بـیاگـنـد چـرمـش بـه زهر و بـه نـفـتســوی اژدهــا روی بـــنــهــاد تــفــت
مــران چــرمــهــا را پـــر از بـــاد کــردز دادار نـــیــکـــی دهــش یــاد کـــرد
بــفـرمـود تــا پــوســت بــرداشــتــنـدهمی دسـت بـر دسـت بـگـذاشـتـند
چـــو نــزدیــکــی اژدهــا رفــت شــاهبــســان یـکــی ابــر دیــدش ســپــاه
زبـانش کبـود و دو چـشمش چو خونهـمـی آتــش آمــد ز کــامــش بــرون
چــو گــاو از ســر کــوه بــنـداخــتــنـدبـــران اژدهـــا دل بـــپـــرداخـــتـــنـــد
فـــرو بـــرد چـــون بـــاد گـــاو اژدهـــاچـــو آمـــد ز چـــنــگ دلـــیــران رهــا
چــو از گــاو پــیـونــدش آگــنـده شــدبـــر انــدام زهــرش پــراگــنــده شــد
هــمــه رودگــانــیــش ســـوراخ کــردبـه مـغـز و بـه پـی راه گـسـتـاخ کـرد
همـی زد سـرش را بـران کـوه سـنگچــنــیـن تــا بــرآمــد زمــانـی درنــگ
ســپــاهــی بــروبــر بــبـــاریــد تــیــربــه پــای آمـد آن کـوه نـخــچــیـرگـیـر
وزان جــایـگــه تــیـز لــشــکــر بــرانـدتـــن اژدهــا را هــم انــجــا بـــمــانــد
بــیـاورد لــشــکــر بــه کــوهـی دگــرکـزان خـیـره شـد مـرد پــرخــاشـخــر
بــلــنــدیـش بــیـنــا هـمــی دیـر دیـدسـر کـوه چـون تـیغ و شـمـشـیر دید
یـکـی تــخــت زریـن بــران تــیـغ کـوهز انـــبـــوه یــکـــســـو و دور از گـــروه
یـکــی مـرده مـرد انـدران تــخــت بــرهـمـانـا کـه بــودش پـس از مـرگ فـر
ز دیــبـــا کـــشـــیــده بـــرو چـــادریز هـر گـوهـری بــر ســرش افـســری
هــمــه گــرد بــر گــرد او ســیـم و زرکــســـی را نــبـــودی بـــروبـــر گــذر
هرآنکـس کـه رفـتـی بـران کـوهسـارکـه از مـرده چـیـزی کـنـد خـواسـتــار
بـــران کــوه از بـــیــم لــرزان شـــدیبــه مـردی و بــر جــای ریـزان شـدی
ســکــنــدر بـــرآمــد بــران کــوه ســرنــظــاره بــران مــرد بـــا ســیــم و زر
یکـی بـانـگ بـشـنـید کـای شـهـریـاربــســی بــردی انـدر جــهـان روزگــار
بـسـی تـخـت شـاهـان بــپـرداخـتـیســرت را بــه گـردون بــرافــراخــتــی
بـسی دشمن و دوسـت کردی تـبـاهز گـیـتـی کـنـون بـازگـشـتـسـت گـاه
رخ شـــاه ز آواز شـــد چـــون چــــراغازان کــوه بـــرگــشـــت دل پـــر ز داغ
هــمـــی رفـــت بـــا نـــامـــداران رومبدان شارستان شد که خوانی هروم
کـه آن شـهـر یکـسـر زنـان داشـتـنـدکـســی را دران شـهـر نـگـذاشـتــنـد
سـوی راسـت پــسـتـان چـو آن زنـانبـــســان یــکــی نــار بـــر پـــرنــیــان
سـوی چـپ بــه کـردار جـویـنـده مـردکـه جـوشـن بــپـوشـد بــه روز نـبــرد
چــو آمــد بــه نــزدیـک شــهـر هـرومســـــرافــــراز بـــــا نــــامــــداران روم
یکـی نـامـه بـنـوشـت بـا رسـم و دادچـــنــانــچــون بـــود مــرد فــرخ نــژاد
بــه عــنـوان بــر از شــاه ایـران و رومســــوی آنـــک دارنـــد مــــرز هـــروم
ســـر نــامــه از کــردگــار ســـپـــهــرکـزویـسـت بـخـشـایش و داد و مـهـر
هــرانــکــس کــه دارد روانــش خـــردجـهان را بـه عـمـری همـی بـسـپـرد
شـنـیـد آنـک مـا در جـهـان کـرده ایـمســر مــهـتــری بــر کــجــا بــرده ایـم
کـسـی کـو ز فـرمـان ما سـر بـتـافـتنـهـالـی بــجــز خــاک تــیـره نـیـافـت
نـخـواهـم کـه جـایـی بــود در جـهـانکــه دیـدار آن بــاشــد از مــن نــهـان
گـر آیـم مـرا بــا شــمـا نـیـســت رزمبـــه دل آشـــتـــی دارم و رای بــــزم
اگـــر هـــیـــچ داریـــد دانـــنـــده یــیخــردمــنــد و بــیـدار خــوانــنــده یـی
چــو بــرخــوانـد ایـن نـامـه پــنـدمـنـدبـرآنکس که هسـت از شـما ارجـمند
بـــبــنــدیــد پــیــش آمــدن را مــیــانکـــزیــن آمـــدن کـــس نـــدارد زیـــان
بــفــرمــود تــا فــیـلــســوفــی ز رومبــرد نــامــه نــزدیــک شــهــر هــروم
بـسـی نیز شـیرین سـخـنها بـگـفـتفـرسـتـاده خـود بــا خـرد بــود جـفـت
چـو دانـا بــه نـزدیـک ایـشـان رسـیـدهـمـه شــهـر زن دیـد و مـردی نـدیـد
همـه لـشـکـر از شـهر بـیرون شـدنـدبــه دیـدار رومـی بـه هـامـون شـدنـد
بــران نـامـه بـر شـد جـهـان انـجـمـنازیـشــان هـرانـکـس کـه بــد رای زن
چـو این نـامـه بـرخـوانـد دانـای شـهرز رای دل شـــاه بـــرداشـــت بـــهـــر
نـشـسـتـنـد و پـاسـخ نـوشـتـنـد بـازکــه دایــم بـــزی شـــاه گــردن فــراز
فــرســتــاده را پــیـش بــنـشــانـدیـمیـکــایـک هـمــه نـامــه بــرخــوانـدیـم
نخستـین که گفتـی ز شاهان سخنز پــــیـــروزی و رزمـــهـــای کــــهـــن
اگــر لـشــکــر آری بــه شــهـر هـرومنـبــیـنـی ز نـعـل و پــی اســپ بــوم
بــی انـدازه در شـهـر مـا بــرزنـســتبــهــر بــرزنــی بــر هـزاران زنــســت
همه شـب بـه خـفـتـان جـنگ اندریمز بــهـر فــزونــی بــه تــنــگ انــدریـم
ز چـنـدین یـکـی را نـبـودسـت شـویکـه دوشـیـزگـانـیـم و پــوشـیـده روی
ز هـر سـو کـه آیـی بــریـن بـوم و بــربـــجـــز ژرف دریــا نـــبـــیــنــی گـــذر
ز مــا هـر زنـی کــو گــرایـد بــشــویازان پـس کـس او را نـه بـیـنـیـم روی
بــبــایـد گــذشــتــن بــه دریــای ژرفاگــر خــوش و گـر نـیـز بــاریـده بــرف
اگـر دخــتــر آیـدش چــون کـردشـویزن آســا و جــویــنــده رنــگ و بـــوی
هم آن خـانـه جـاوید جـای وی اسـتبــلـنـد آسـمـانـش هـوای وی اســت
وگــر مــردوش بـــاشـــد و ســـرفــرازبــســوی هـرومـش فــرســتــنـد بــاز
وگـر زو پـسـر زایـد آنـجـا کـه هـسـتبــبــاشـد نـبــاشـد بــر مـاش دسـت
ز مــــا هــــرک او روزگــــار نــــبـــــرداز اســپ انـدر آرد یـکــی شــیـرمــرد
یـکــی تــاج زریـنـش بــر ســر نـهـیـمهـمـان تـخـت او بــر دو پـیـکـر نـهـیـم
هــمــانــا ز مــا زن بــود ســی هــزارکــه بـــا تـــاج زرنــد و بـــا گــوشــوار
کـه مـردی ز گـردنـکـشـان روز جـنـگبـه چـنـگـال او خـاک شـد بـی درنـگ
تــو مـردی بــزرگــی و نـامـت بــلــنـددر نــام بــر خــویـشــتــن در مــبــنــد
کــه گــویـنــد بــا زن بــرآویـخــتــنــیز آویــخـــتـــن نــیــز بـــگــریــخــتـــی
یـکـی نـنـگ بــاشـد تـرا زیـن سـخـنکـه تـا هـسـت گـیتـی نـگـردد کـهـن
چــه خــواهـی کــه بــا نـامـداران رومبــیــایــی بـــگــردی بــه مــرز هــروم
چـو بــا راسـتـی بــاشـی و مـردمـینـبــیـنـی جــز از خــوبــی و خــرمـی
بــه پــیـش تــو آریـم چــنـدان سـپــاهکه تـیره شـود بـر تـو خـورشـید و ماه
چــو آن پــاسـخ نـامـه شـد اسـپــریزنــی بــود گــویــا بــه پــیـغــمــبــری
ابـــا تـــاج و بـــا جـــامـــه شـــاهــوارهـمـی رفـت بــا خــوب رخ ده ســوار
چــو آمـد خــرامـان بــه نـزدیـک شـاهپــذیــره فــرســتــاد چــنــدی بــه راه
زن نــــامــــبـــــردار نــــامــــه بـــــدادپـــیــام دلـــیــران هــمـــه کـــرد یــاد
سـکـنـدر چــو آن پــاســخ نـامـه دیـدخــردمــنــد و بــیـنــادلــی بــرگــزیــد
بـدیشـان پـیـامـی فـرسـتـاد و گـفـتکـه بــا مـغـز مـردم خـرد بــاد جــفـت
بــه گـرد جــهـان شــهـریـاری نـمـانـدهـمــان بــر زمـیـن نـامـداری نـمــانـد
کـه نه سـربـسـر پـیش مـن کـهتـرنـدوگــرچــه بــلـنـدنـد و نـیـک اخــتــرنـد
مــرا گــرد کــافــور و خـــاک ســـیــاههمـانـسـت و هم بـزم و هم رزمـگـاه
نــه مــن جـــنــگ را آمـــدم تـــازیــانبــه پــیـلـان و کــوس و تــبــیـره زنـان
سپاهی بـرین سان که هامون و کوههـمـی گـردد از سـم اسـپـان سـتـوه
مــرا رای دیـدار شــهـر شــمــاســتگــر آیـیـد نــزدیـک مــا هــم رواســت
چــو دیــدار بـــاشــد بــرانــم ســپــاهنــبــاشــم فــراوان بــدیـن جــایــگــاه
بــبــیـنـیـم تـا چـیـسـتـتـان رای و فـرســواری و زیــبـــایــی و پـــای و پـــر
ز کــار زهـشــتــان بــپــرســم نــهـانکـه بـی مـرد زن چـون بـود در جـهـان
اگـر مـرگ بـاشـد فـزونـی ز کـیـسـتبـه بـینم که فرجـام این کار چـیسـت
فـرســتــاده آمـد سـخــنـهـا بــگـفـتهـمـه راز بــیـرون کـشـیـد از نـهـفـت
بــزرگـان یـکـی انـجــمـن سـاخـتــنـدز گــفـــتـــار دل را بـــپـــرداخـــتـــنــد
کـــه مــا بـــرگـــزیــدیــم زن دو هــزارســخــن گـوی و دانـنـده و هـوشـیـار
ابــا هــر صــدی بــســتــه ده تــاج زربـــدو در نــشـــانــده فـــراوان گـــهــر
چـو گـرد آیـد آن تـاج بـاشـد دویسـتکه هر یک جـز اندر خـور شاه نیسـت
یـکـایـک بــسـخــتــیـم و کـردیـم تــلابــاگـوهـران هـر یـکــی ســی رطــل
چــو دانـیـم کـامـد بــه نـزدیـک شــاهیـکــایـک پــذیـره شــویـمــش بــه راه
چــو آمــد بـــه نــزدیــک مــا آگــهــیز دانــــایــــی شـــــاه وز فــــرهــــی
فرسـتـاده بـرگشـت و پـاسـخ بـگفتسـخـنـهـا هـمـه بــا خـرد بـود جـفـت
ســکـنـدر ز مـنـزل ســپــه بــرگـرفـتز کــار زنــان مــانـده انـدر شــگــفــت
دو مـنـزل بـیـامـد یـکـی بـاد خـاسـتوزو بـرف بــا کـوه و درگـشـت راسـت
تــبــه شــد بــســی مــردم پــایـکــارز ســـرمـــا و بـــرف انــدر آن روزگـــار
بــرآمــد یــکــی ابــر و دودی ســیــاهبـر آتـش همی رفـت گـفـتـی سـپـاه
زره کــتـــف آزادگــان را بـــســوخـــتز نـعــل ســواران زمـیـن بــرفـروخــت
بـدین هم نشان تـا بـه شهری رسیدکـه مـردم بــســان شــب تــیـره دیـد
فـروهـشــتــه لـفــچ و بــرآورده کـفـچبـه کـردار قـیـر و شـبـه کـفـچ و لـفـچ
هـمـه دیـده هـاشـان بـه کـردار خـونهــمــی از دهــان آتــش آمــد بـــرون
بـسـی پـیـل بـردنـد پـیـشـش بـه راههــمــان هــدیــه مــردمــان ســـیــاه
بــگـفــتــنـد کــیـن بــرف و بــاد دمـانز مـــا بـــود کـــامــد شـــمــا را زیــان
کـه هرگز بـدین شـهر نگذشـت کـستـــرا و ســپـــاه تــو دیــدیــم و بـــس
بــبــود انـدر آن شـهـر یـک مـاه شــاهچـو آسـوده گـشـتـنـد شـاه و سـپـاه
ازنـــجـــا بــــیـــامـــد دمـــان و دنـــاندل آراســـتـــه ســوی شــهــر زنــان
ز دریــــا گـــــذر کـــــرد زن دو هــــزارهـمـه پــاک بــا افــســر و گــوشــوار
یـکـی بــیـشـه بــد پـر ز آب و درخـتهـمـه جـای روشـن دل و نـیـکـبـخـت
خــورش گــرد کــردنــد بـــر مــرغــزارز گــســتــردنـیـهـا بــه رنــگ و نـگــار
چــو آمـد ســکـنـدر بــه شـهـر هـرومزنــان پــیــش رفــتــنــد ز آبـــاد بـــوم
بــبــردنـد پــس تــاجــهـا پــیـش اویهمـان جـامـه و گـوهـر و رنـگ و بـوی
سـکـنـدر بــپـذرفـت و بــنـواخـتـشـانبــران خـرمـی جـایـگـه سـاخـتـشـان
چـو شـب روز شـد اندرآمـد بـه شـهربــه دیـدار بــرداشـت زان شـهـر بـهـر
کم و بـیش ایشـان همی بـازجـسـتهـمـی بــود تــا رازهـا شــد درســتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.