ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان جــایـگــه شــاد لــشــگــر بــرانــدبـــزرگــان بـــیــدار دل را بـــخــوانــد
هـمـی رفـت تـا سـوی شـهـری رسـیدکــه آن را مــیــان و کــرانــه نــدیــد
هـــمـــه هـــرچ بـــایــد بـــدو در فـــراخپــر از بــاغ و مـیـدان و ایـوان و کــاخ
فـــــرود آمــــد و بـــــامــــداد پـــــگــــاهبه نزدیک آن چشمه شد بی سپاه
کــه دهــقــان ورا نــام حــیــوان نــهــادچـو از بــخـشـش پـهـلـوان کـرد یـاد
هـمـی بــود تــا گـشـت خـورشـیـد زردفــرو شــد بــران چــشــمـه لــاژورد
ز یــزدان پــاک آن شــگــفــتــی بــدیــدکه خورشید گشت از جـهان ناپـدید
بــیـامـد بــه لـشــکــرگـه خــویـش بــازدلــی پـــر ز انــدیــشــه هــای دراز
شــب تـــیــره کــرد از جـــهــانــدار یــادپـس انـدیـشـه بـر آب حـیوان نـهـاد
شـکـیـبـا ز لـشـگـر هـرانـکـس کـه دیدنـخـسـت از مـیـان سـپــه بــرگـزیـد
چــهـل روزه افـزون خــورش بــرگـرفــتبـیامـد دمـان تـا چـه بـیند شـگـفـت
سـپــه را بــران شـارسـتـان جـای کـردیکی پـیش رو چـسـت بـر پـای کـرد
ورا انـــــدر آن خـــــضـــــر بـــــد رای زنســــر نـــامـــداران آن انـــجــــمـــن
ســکــنــدر بــیــامــد بـــه فــرمــان اویدل و جـان سـپـرده بـه پـیـمـان اوی
بـــدو گـــفـــت کـــای مـــرد بـــیــداردلیـکــی تــیـز گـردان بــدیـن کــار دل
اگـــر آب حـــیــوان بـــه چـــنــگ آوریــمبـسـی بــر پـرسـتـش درنـگ آوریـم
نــمـــیــرد کـــســـی کـــو روان پـــروردبـــه یــزدان پـــنـــاهـــد ز راه خـــرد
دو مـهـرسـت بــا مـن کـه چـون آفـتـاببــتـابـد شـب تـیـره چـون بـیـنـد آب
یـکـی زان تـو بـرگـیـر و در پـیـش بــاشنـگـهـبـان جـان و تـن خـویـش بـاش
دگــر مــهــره بــاشــد مــرا شــمــع راهبــه تــاریـک انـدر شـوم بــا ســپــاه
بـــبـــیــنـــیــم تـــا کـــردگـــار جـــهــانبــدیــن آشــکــارا چــه دارد نــهــان
تــوی پــیـش رو گـر پــنـاه مـن اوســتنــمــایـنــده رای و راه مــن اوســت
چـو لشـگـر سـوی آب حـیوان گـذشـتخــروش آمـد الـلـه اکــبــر ز دشــت
چــو از مــنـزلــی خــضــر بــرداشــتــیخـورشـهـا ز هـرگـونـه بـگـذاشـتـی
همی رفت ازین سان دو روز و دو شبکـسـی را بـه خـوردن نجـنـبـید لـب
ســه دیـگــر بــه تــاریـکــی انـدر دو راهپـدید آمد و گـم شـد از خـضـر شـاه
پــیـمـبــر ســوی آب حــیـوان کــشــیـدسـر زنـدگـانـی بـه کـیـوان کـشـیـد
بــران آب روشـن سـر و تـن بــشـسـتنـگـهـدار جـز پــاک یـزدان نـجـسـت
بــخــورد و بــرآســود و بــرگــشــت زودسـتـایـش هـمـی بـافـرین بـر فـزودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.