ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـکـنـدر سـوی روشـنـایـی رسـیـدیکـی بـر شـد کـوه رخـشـنـده دیـد
زده بـــر ســـر کــوه خـــارا عـــمــودسـرش تـا بـه ابـر اندر از چـوب عود
بــر هـر عــمــودی کــنـامــی بــزرگنشستـه بـرو سـبـز مرغی ستـرگ
بـــه آواز رومــی ســـخـــن رانــدنــدجـــهــانــدار پـــیــروز را خــوانــدنــد
چــو آواز بــشــنـیـد قـیـصــر بــرفـتبـه نـزدیک مـرغـان خـرامـیـد تـفـت
بــدو مــرغ گــفــت ای دلــارای رنـجچه جویی همی زین سرای سپنج
اگــر ســر بــرآری بــه چــرخ بــلــنـدهـمـان بــازگـردی ازو مـســتــمـنـد
کــنــون کــامــدی هـیـچ دیـدی زنــاوگـر کـرده از خـشـت پــخـتــه بــنـا
چنین داد پاسخ کزین هر دو هستزنـا و بـریـن گـونـه جـای نـشـسـت
چـو بـشنید پـاسـخ فروتـر نشسـتدرو خـیـره شـد مـرد یزدان پـرسـت
بـپـرسـیـد کـانـدر جـهـان بــانـگ رودشـنـیـدی و آوای مـســت و سـرود
چـنین داد پـاسـخ کـه هر کـو ز دهرز شـادی هـمـی بــرنـگـیـرنـد بــهـر
ورا شــاد مــردم نــخــوانــد هـمــیوگـر جـان و دل بــرفـشـانـد هـمـی
بـه خاک آمد از بـر شده چوب عمودتـهی مـاند زان مـرغ رنگـین عـمـود
بـــپــرســیــد دانــایــی و راســتــیفـزونـسـت اگـر کـمـی و کـاسـتـی
چـنـیـن داد پـاسـخ کـه دانـش پـژوههـمــی ســرفــرازد ز هـر دو گــروه
بـه سـوی عـمـود آمـد از تـیره خـاکبــه مـنـقــار چــنـگـالـهـا کـرد پــاک
ز قـیـصـر بــپــرسـیـد یـزدان پـرسـتبـه شـهر تـو بـر کوه دارد نشـسـت
بـدو گـفـت چـون مرد شـد پـاک رایبــیـابــد پــرسـتـنـده بــر کـوه جـای
ازان چـوب جــویـنـده شـد بــر کـنـامجـهـانـجـوی روشـن دل و شـادکـام
بــه چـنـگـال مـی کـرد مـنـقـار تــیـزچـو ایمن شـد از گـردش رسـتـخـیز
بــه قـیـصـر بــفـرمـود تــا بــی گـروهپــیــاده شــود بــر ســر تــیـغ کــوه
بـبـیند کـه تـا بـر سـر کـوه چـیسـتکـزو شـادمـان را بـبــایـد گـریـسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.