ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـکـنـدر چـو بـشـنید شـد سـوی کـوهبــه دیـدار بــر تــیـغ شـد بــی گـروه
ســرافــیـل را دیــد صــوری بــه دســتبـرافـراخـتـه سـر ز جـای نـشـسـت
پـــر از بــــاد لـــب دیـــدگـــان پـــرزنـــمکــه فــرمـان یـزدان کـی آیـد کـه دم
چــو بـــر کــوه روی ســکــنــدر بـــدیــدچـو رعـد خـروشـان فغـان بـرکشـید
کــه ای بـــنــده آز چــنــدیــن مــکــوشکه روزی بـه گوش آیدت یک خـروش
کـه چـنـدین مـرنـج از پـی تـاج و تـخـتبــه رفـتـن بــیـارای و بــربــنـد رخـت
چــنــیــن داد پــاســخ بــدو شــهــریــارکــه بــهــر مــن ایـن آمــد از روزگــار
کـه جـز جـنـبـش و گـردش انـدر جـهـاننــبــیـنــم هـمــی آشــکــار و نـهـان
ازان کــــوه بــــا نــــالــــه آمــــد فــــرودهـمــی داد نــیـکــی دهـش را درود
بــــران راه تــــاریـــک بــــنــــهــــاد رویبــه پــیـش انـدرون مـردم راه جــوی
چــو آمــد بــه تــاریـکــی انــدر ســپــاهخــروشــی بــرآمــد ز کــوه ســیــاه
کـه هـرکـس کـه بـردارد از کـوه سـنـگپـشیمان شـود ز آنک دارد بـه چـنگ
وگـــر بـــرنــدارد پـــشـــیــمـــان شـــودبــه هـر درد دل سـوی درمـان شـود
ســـپـــه ســـوی آواز بـــنــهــاد گــوشپراندیشه شد هرکسی زان خروش
کــه بـــردارد آن ســنــگ اگــر بـــگــذردپـــی رنـــج نـــاآمـــده نـــشـــمـــرد
یکـی گـفـت کـین رنـج هسـت از گـنـاهپـشـیـمـانـی و سـنـگ بـردن بـه راه
دگـر گـفـت لـخــتــی بــبــایـد کـشــیـدمـگـر درد و رنـجـش نـبـایـد چـشـیـد
یـکــی بــرد زان ســنـگ و دیـگــر نـبــردیکـی دیگـر از کـاهلـی داشـت خـرد
چــو از آب حــیـوان بــه هـامـون شـدنـدز تـــاریــکــی راه بـــیــرون شـــدنــد
بــجــســتــنـد هـرکـس بــر و آســتــیپـــدیــدار شــد کــژی و کــاســتــی
کـــنـــار یـــکـــی پـــر ز یـــاقـــوت بـــودیــکــی را پــر از گــوهــر نــابــســود
پشیمان شد آنکس که کم داشت اویزبــرجـد چـنـان خـار بـگـذاشـت اوی
پـشیمان تـر آنکس که خـود بـرنداشـتازان گـوهـر پــربــهـا سـر بــگـاشـت
دو هـفـتــه بــر آن جــایـگـه بــر بــمـانـدچـو آسـوده تـر گشـت لشـکـر بـراندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.