ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـوی بــاخـتـر شـد چـو خـاور بــدیـدز گـیـتــی هـمـی رای رفــتــن گـزیـد
بــره بـر یـکـی شـارسـتـان دیـد پـاککـه نـگـذشـت گـویی بـروبـاد و خـاک
چــو آواز کـوس آمـد از پــشــت پــیـلپــذیـره شــدنـدش بــزرگـان دو مـیـل
جـهـانـجـوی چـون دید بـنـواخـتـشـانبـه خـورشـید گـردن بـرافـراخـتـشـان
بـپـرسـید کـایدر چـه بـاشـد شـگفـتکــزان بــرتــر انـدازه نــتــوان گــرفــت
زبــان بــرگــشــادنــد بــر شــهــریــاربـــه نـــالـــیـــدن از گـــردش روزگـــار
که ما را یکی کار پـیش است سختبــگــویـیــم بــا شــاه پــیــروزبــخــت
بــدیـن کـوه ســر تــا بــه ابــر انـدروندل مـا پــر از رنـج و دردسـت و خــون
ز چـیـز کـه مـا را بــدو تــاب نـیـسـتز یاجـوج و ماجـوج مان خـواب نیست
چــو آیـنـد بــهـری ســوی شــهـر مـاغــم و رنـج بــاشــد هـمـه بــهـر مــا
هـمــه رویـهـاشــان چــو روی هـیـونزبــانـهـا سـیـه دیـده هـا پــر ز خــون
ســیـه روی و دنــدانــهـا چــون گــرازکــه یــارد شــدن نــزد ایـشــان فــراز
همه تن پر از موی و موی همچو نیلبـر و سـینه و گـوشـهاشـان چـو پـیل
بـخـسـپـند یکـی گوش بـسـتـر کـننددگـر بــر تــن خــویـش چــادر کــنـنـد
ز هــر مــاده یــی بــچــه زایــد هــزارکـم و بـیش ایشـان کـه دانـد شـمـار
بـه گـرد آمـدن چـون سـتـوران شـوندتــگ آرنـد و بــر ســان گـوران شـونـد
بــهــاران کــز ابــر ا نــدرآیــد خــروشهـمـان سـبـز دریـا بــرآیـد بـه جـوش
چــو تــنــیــن ازان مــوج بـــردارد ابـــرهــوا بـــرخــروشــد بــســان هــژبــر
فــرود افــگـنـد ابــر تــنـیـن چــو کــوهبـــیــایــنــد زیــشــان گــروهــا گــروه
خـورش آن بــود سـال تــا سـالـشـانکــه آگــنــده گــردد بــر و یــالــشــان
گـیـاشـان بـود زان سـپـس خـوردنـیبــــیـــارنــــد هـــر ســــو ز آوردنــــی
چـو سـرما بـود سـخـت لـاغـر شـوندبــه آواز بـــر ســان کــفــتــر شــونــد
بــهـاران بــبــیـنــی بــه کــردار گــرگبــغــرنــد بــر ســان پــیــل ســتــرگ
اگــر پـــادشــا چـــاره یــی ســـازدیکـــزیـــن غـــم دل مـــا بـــپـــردازدی
بــســی آفـریـن یـابــد از هـرکـســیازان پـس بـه گـیـتـی بـمـانـد بـسـی
بـــزرگــی کــن و رنــج مــا را بــســازهـم از پــاک یـزدان نـه ای بــی نـیـاز
سـکـندر بـماند اندر ایشـان شـگـفـتغـمی گشـت و اندیشـه ها بـرگرفت
چـنین داد پـاسـخ کـه از ماسـت گنجز شــهــر شــمــا یـارمــنــدی و رنــج
بــرآرم مـن ایـن راه ایـشــان بــه راینـبــیـروی نـیـکـی دهـش یـک خـدای
یـکــایـک بــگـفــتــنـد کـای شــهـریـارز تــــــو دور بــــــادا بــــــد روزگــــــار
ز مــا هــرچ بــایـد هـمــه بــنــده ایـمپــرســتــنـده بــاشـیـم تــا زنـده ایـم
بـیـاریـم چـنـدانـک خـواهـی تـو چـیـزکــزیـن بــیــش کــاری نــداریـم نــیــز
ســکــنــدر بــیـامــد نـگــه کــرد کــوهبـــیــاورد زان فــیــلــســوفــان گــروه
بـــفـــرمـــود کـــاهـــنـــگـــران آوریــدمــس و روی و پـــتـــک گــران آوریــد
کـج و سـنگ و هیزم فـزون از شـمـاربـــیــاریــد چــنــدانــک آیــد بـــه کــار
بـی اندازه بـردند چـیزی که خـواستچو شد ساخته کار و اندیشه راست
ز دیـــوارگــــر هـــم ز آهـــنــــگــــرانهـرانـکــس کـه اســتــاد بــود انـدران
ز گـیـتـی بـه پـیش سـکـنـدر شـدنـدبــدان کــار بــایـســتــه یـاور شــدنـد
ز هـر کـشـوری دانـشـی شــد گـروهدو دیــوار کــرد از دو پـــهــلــوی کــوه
ز بـــن تـــا ســر تـــیــغ بـــالــای اویچـو صـد شـاه رش کـرده پـهنای اوی
ازو یـک رش انـگـشــت و آهـن یـکـیپــراگــنــده مــس در مــیـان انـدکــی
هـمـی ریخـت گـوگـردش انـدر مـیـانچــنـیـن بــاشـد افـسـون دانـا کـیـان
هـمـی ریـخـت هـر گـوهـری یـک ردهچـــو از خـــاک تـــا تـــیــغ شـــد آژده
بـسـی نـفـت و روغـن بــرآمـیـخـتـنـدهـمـی بــر سـر گـوهـران ریـخــتــنـد
بــه خــروار انـگـشــت بــر ســر زدنـدبـــفـــرمـــود تـــا آتـــش انـــدر زدنــد
دم آورد و آهـــنـــگــــران صــــدهـــزاربـــه فــرمــان پــیــروزگــر شــهــریــار
خـــروش دمـــنـــده بـــرآمـــد ز کـــوهســتــاره شـد از تــف آتــش سـتــوه
چـــنــیــن روزگـــاری بـــرآمـــد بـــراندم آتـــــش و رنــــج آهــــنــــگـــــران
گــهـرهـا یـک انـدر دگــر ســاخــتــنـدوزان آتـــش تـــیــز بـــگـــداخـــتـــنــد
ز یـاجـوج و مـاجـوج گـیـتــی بــرسـتزمین گشـت جـای خـرام و نشسـت
بـــرش پـــانــصــد بـــود بـــالــای اویچـو سـیـصـد بـدی نـیـز پـهـنـای اوی
ازان نـــامـــور ســــد اســـکـــنـــدریجـــهــانــی بـــرســـت از بـــد داوری
بـــرو مــهــتــران خــوانــدنــد آفــریــنکــه بــی تــو مــبــادا زمــان و زمـیـن
ز چــیـزی کــه بــود انـدران جــایـگــاهفـــراوان بـــبـــردنــد نــزدیــک شـــاه
نـپـذرفـت ازیـشـان و خـود بــرگـرفـتجـهان مـانـده زان کـار انـدر شـگـفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.