ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ز راه بــیــابــان بــه شــهــری رســیــدبــــبـــد شـــاد کآواز مـــردم شـــنـــیـــد
هـــمـــه بـــوم و بـــر بـــاغ آبـــاد بـــوددر مــــردم از خــــرمــــی شــــاد بــــود
پــذیــره شــدنــدش بـــزرگــان شــهــرکــســی را کــه از مــردمـی بــود بــهـر
بــرو هــمــگــنــان آفــریـن خــوانــدنــدهــمــه زر و گــوهــر بـــرافــشـــانــدنــد
همـی گـفـت هرکـس کـه ای شـهریارانــوشـــه کــه کـــردی بـــمــابـــر گــذار
بــدیـن شــهـر هـرگــز نـیـامـد ســپــاهنـه هـرگـز شـنـیـدسـت کـس نـام شـاه
کـنـون کـامـدی جـان مـا پـیش تـسـتکــه روشــن روان بــادی و تــن درســت
ســکــنـدر دل از مـردمــان شــاد کــردز راه بــــــیـــــابــــــان تـــــن آزاد کـــــرد
بـپـرسـیـد ازیشـان کـه ایـدر شـگـفـتچــه چــیـزســت کـانـدازه بــایـد گـرفـت
چــنــیـن داد پــاســخ بــدو رهـنــمــایکـــه ای شـــاه پـــیــروز پـــاکــیــزه رای
شـگـفـتــیـسـت ایـدر کـه انـدر جـهـانکــســـی آن نــدیــد آشــکــار و نــهــان
درخـتـیسـت ایدر دو بـن گشتـه جـفتکـه چـونـان شـگـفـتـی نـشـاید نـهـفـت
یـــکــــی مـــاده و دیـــگـــری نـــر اویسـخـن گـو بــود شـاخ بــا رنـگ و بــوی
بــه شــب مــاده گــویـا و بــویـا شــودچـــو روشـــن شـــود نــر گــویــا شـــود
ســـکــنــدر بـــشــد بـــا ســواران رومهـــمـــان نـــامـــداران آن مـــرز و بــــوم
بـپـرسـیـد زیـشـان کـه اکـنـون درخـتســخــن کـی سـرایـد بــه آواز سـخــت
چــنـیـن داد پــاســخ بــدو تــرجــمــانکـــه از روز چـــون بـــگـــذرد نــه زمـــان
سـخـن گـوی گـردد یـکـی زیـن درخـتکــه آواز او بـــشـــنــود نــیــک بـــخـــت
شــب تــیـره گــون مــاده گــویـا شــودبــر و بــرگ چــون مـشــک بــویـا شــود
بــپــرسـیـد چــون بــگـذریـم از درخــتشـگفتـی چـه پـیش آید ای نیک بـخـت
چــنــیــن داد پــاســخ کــزو بـــگــذریز رفــــتــــنـــت کـــوتــــه شــــود داوری
چــو زو بــرگـذشـتــی نـمـانـدت جــایکــران جـــهــان خــوانــدش رهــنــمــای
بــیــابــان و تــاریـکــی آیـد بــه پــیـشبـه سـیری نـیامـد کـس از جـان خـویش
نـه کـس دیـد از مـا نـه هـرگـز شـنـیـدکــــه دام و دد و مـــرغ بــــر ره پــــریـــد
هـمـی رانـد بــا رومـیـان نـیـک بــخــتچـــو آمــد بـــه نــزدیــک گــویــا درخــت
زمــیـنـش ز گــرمـی هـمـی بــردمـیـدز پـــوســت ددان خـــاک پـــیــدا نــدیــد
ز گوینده پـرسید کین پـوست چـیستددان را بــریـن گــونـه درنــده کــیـســت
چـنـیـن داد پــاسـخ بــدو نـیـک بــخـتکـه چــنـدیـن پــرســتــنـده دارد درخــت
چــو بــایـد پــرســتــنـدگـان را خــورشز گــوشـــت ددان بـــاشــدش پـــرورش
چـو خـورشـیـد بـر تـیـغ گـنـبــد رسـیـدســکــنـدر ز بــالــا خــروشــی شــنـیـد
کـــه آمـــد ز بـــرگ درخـــت بـــلـــنـــدخــروشـی پــر از سـهـم و نـاسـودمـنـد
بــتــرسـیـد و پــرسـیـد زان تــرجــمـانکــه ای مــرد بــیــدار نــیــکــی گــمــان
چـنـیـن بــرگ گـویـا چـه گـویـد هـمـیکــه دل را بــه خــونـاب شــویـد هـمــی
چـنـین داد پـاسـخ کـه ای نـیک بـخـتهـمـی گـویـد ایـن بــرگ شــاخ درخــت
کـه چـندین سـکـندر چـه پـوید بـه دهرکـه بــرداشــت از نـیـکــویـهـایـش بــهـر
ز شاهیش چون سال شد بر دو هفتز تـــخــت بـــزرگــی بـــبـــایــدش رفــت
ســـکــنــدر ز دیــده بـــبـــاریــد خـــوندلــش گــشــت پـــر درد از رهــنــمــون
ازان پــس بــه کـس نـیـز نـگـشـاد لـبپــر از غــم هـمـی بــود تــا نـیـم شــب
سـخـن گـوی شـد بـرگ دیـگـر درخـتدگــر بــاره پــرســیـد زان نــیـک بــخــت
چـه گـوید همی این دگـر شـاخ گـفـتســخــن گـوی بــگـشــاد راز از نـهـفــت
چـنـین داد پـاسـخ کـه این مـاده شـاخهــمـــی گـــویــد انــدر جـــهــان فـــراخ
از آز فـــراوان نـــگـــنـــجـــی هــمـــیروان را چــرا بــر شــکــنــجــی هــمــی
تــرا آز گــرد جــهـان گــشــتــن اســتکـس آزردن و پــادشــا کـشـتــن اســت
نـــمــــانــــدت ایـــدر فــــراوان درنــــگمـکـن روز بــر خـویـشـتــن تــار و تــنـگ
بـــپـــرســیــد از تــرجــمــان پـــادشــاکـــه ای مـــرد روشـــن دل و پــــارســـا
یـکـی بـازپـرسـش کـه بـاشـم بـه رومچــو پــیــش آیــد آن گــردش روز شــوم
مـــگـــر زنـــده بـــیــنـــد مـــرا مـــادرمیــکــی تـــا بـــه رخ بـــرکــشــد چــادرم
چــنـیـن گـفـت بــا شـاه گـویـا درخــتکــه کــوتــاه کــن روز و بــربــنــد رخــت
نـه مـادرت بـینـد نـه خـویشـان بـه رومنــه پـــوشــیــده رویــان آن مــرز و بـــوم
بـه شـهـر کـسـان مـرگـت آیـد نـه دیـرشـود اخـتـر و تــاج و تـخـت از تـو سـیـر
چـو بـشـنـید بـرگـشـت زان دو درخـتدلش خسته گشته به شمشیر سخت
چــو آمـد بــه لـشـکـرگـه خـویـش بــازبــــرفــــتــــنـــد گــــردان گـــردن فــــراز
بـه شـهر انـدرون هدیه هـا سـاخـتـنـدبـــزرگـــان بـــر پـــادشـــا تـــاخـــتـــنــد
یـکـی جـوشـنـی بـود تـابـان چـو نـیـلبــه بــالـای و پــهـنـای یـک چــرم پــیـل
دو دنــدان پــیــل و بـــرش پــنــج بـــودکــه آن را بـــه بـــرداشــتــن رنــج بـــود
زره بـــود و دیـــبـــای پـــرمـــایــه بـــودز زر کـــرده آگــنــده صـــد خـــایــه بـــود
بـه سـنگ درم هر یکـی شـسـت مـنز زر و ز گــــوهـــر یـــکــــی کــــرگــــدن
بــپـذرفـت زان شـهـر و لـشـکـر بــرانـدز دیـده هـمــی خــون دل بــرفــشــانــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.