ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٩

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
وزان روی لشـکر سـوی چـین کشـیدسـر نـامـداران بـه بـیـرون کـشـیـد
همی راند مـنزل بـه مـنزل بـه دشـتچـهـل روز تـا پـیـش دریـا گـذشـت
ز دیــبــا ســراپــرده یـی بــرکــشــیـدســپــه را بــه مــنـزل فــرود آوریـد
یـکــی نـامـه فــرمـود پــس تــا دبــیـرنـویـســد ز اســکـنـدر شــهـرگـیـر
نوشـتـنـد هرگـونه یی خـوب و زشـتنویسـنده چـون نـامـه اندر نوشـت
سـکـنـدر بـشـد چـون فـرسـتـاده یـیگــزیــن کــرد بــیــنــادل آزاده یــی
کـه بـا او بـدی یـک دل و یـک سـخـنبـگـوید بـه مـهتـر کـه کـن یا مـکـن
سـپـه را بــه سـالـار لـشـکـر سـپــردوزان رومــیــان پــنــج دانــا بـــبــرد
چــو آگـاهـی آمـد بــه فــغــفـور ازیـنکه آمد فرسـتـاده یی سـوی چـین
پــذیـره فــرســتــاد چــنــدی ســپــاهســکــنـدر گــرازان بــیـامـد بــه راه
چـــو آمـــد بــــران بــــارگـــاه بــــزرگبــدیــد آن گــزیــده ســپــاه بــزرگ
بــیــامــد ز دهــلــیــز تــا پــیــش اویپـرانـدیـشـه جـان بــدانـدیـش اوی
دوان پــیـش او رفــت و بــردش نـمــازنـشـسـت انـدر ایـوان زمـانـی دراز
بــپــرســیـد فـغــفـور و بــنـواخــتــشیـکـی نـامـور جــایـگـه سـاخـتــش
چــو بــرزد ســر از کـوه روشـن چــراغبـــبــردنــد بـــالــای زریــن جــنــاغ
فــرســتــاده شــاه را پــیـش خــوانـدسـکـنـدر فـراوان سـخـنـهـا بــرانـد
بــگـفـت آنـچ بــایـسـت و نـامـه بــدادسـخـنـهـای قـیصـر هـمـه کـرد یاد
بــران نـامـه عــنـوان بــد از شــاه رومجـهـانـدار و سـالـار هـر مـرز و بـوم
کــه خــوانـنــد شــاهـان بــرو آفــریـنزمــا بـــنــدگــان جـــهــان آفــریــن
جـــهــانــدار و دانــنــده و رهــنــمــایخــداونـد پــاکــی و نـیـکـی فــزای
دگـر گـفـت فـرمـان مـا ســوی چــیـنچـنـانـسـت کـه آبــاد مـانـد زمـیـن
نـبــایـد بــسـیـچـیـد مـا را بــه جـنـگکـه از جـنگ شـد روز بـر فـور تـنگ
چــو دارا کــه بــد شــهــریـار جــهــانچــو فــریـان تــازی و دیـگـر مـهـان
ز خــــاور بـــــرو تــــا در بـــــاخــــتــــرز فــرمـان مـا کــس نـجــویـد گــذر
شــمــار ســپــاهـم نــدانـد ســپــهـروگـر بـشـمـرد نـیـز نـاهـیـد و مـهـر
اگــر هـیـچ فــرمــان مــا بــشــکــنـیتـن و بـوم و کشـور بـه رنج افگنی
چــو نـامــه بــخــوانـی بــیـارای ســاومرنجـان تـن خـویش و بـا بـد مکـاو
گــر آیــی بــیــنــی مــرا بـــا ســپــاهبــبـیـنـم تـرا یـک دل و نـیـک خـواه
بــداریـم بــر تـو هـمـیـن تــاج و تـخـتبـه چـیزی گـزنـدت نـیـایـد ز بـخـت
وگـر کـنـد بــاشــی بــه پــیـش آمـدنز کشور سـوی شاه خـویش آمدن
ز چـیـزی کـه بـاشـد طـرایف بـه چـینز زریـنـه و اســپ و تــیـغ و نـگـیـن
هـم از جــامـه و پــرده و تــخــت عـاجز دیـبــای پــرمـایـه و طــوق و تــاج
ز چـیزی کـه یابـی فـرسـتـی بـه گنجچـو خـواهی کـه از مـا نیایدت رنـج
ســــپـــــاه مــــرا بـــــازگــــردان ز راهبـبـاش ایمن از گنج و تـخت و کلاه
چـو سـالـار چـین زان نشـان نامه دیدبـرآشفت و پـس خـامشی بـرگزید
بـخـنـدید و پـس بـا فـرسـتـاده گـفـتکـه شـاه تـرا آسـمـان بــاد جـفـت
بـــگــوی آنــچ دانــی ز گــفــتـــار اویز بــــالــــا و مـــردی و دیـــدار اوی
فـرسـتـاده گـفـت ای سـپـهـدار چـینکسی چون سکندر مدان بـر زمین
بــه مــردی و رادی و بــخــش و خــردز انـدیـشــه هـر کــســی بــگـذرد
بــه بــالـای سـروسـت و بــا زور پـیـلبـه بـخـشـش بـه کردار دریای نیل
زبـــانــش بـــه کــردار بـــرنــده تــیــغبـه چـربـی عـقـاب انـدر آرد ز مـیـغ
چـو بـشـنید فغـفور چـین این سـخـنیـکـی دیـگـر انـدیـشـه افـگـنـد بـن
بـفـرمـود تـا خـوان و مـی خـواسـتـنـدبــه بــاغ انـدر ایـوان بــیـاراسـتــنـد
همـی خـورد می تـا جـهان تـیره شـدسـر میگـسـاران ز می خـیره شـد
سـپـهـدار چـیـن بـا فـرسـتـاده گـفـتکه بـا شاه تـو مشتـری بـاد جـفت
چـو روشـن شـود نـامـه پـاسـخ کـنیمبـــه دیــدار تـــو روز فــرخ کــنــیــم
سـکـنـدر بـیـامـد تـرنـجـی بـه دسـتز ایوان سـالـار چـیـن نـیـم مـسـت
چـو خـورشـید بـرزد سـر از بـرج شـیرسـپـهـر انـدر آورد شـب را بــه زیـر
ســکـنـدر بــه نـزدیـک فــغــفـور شــداز انــدیـشــه بــد دلــش دور شــد
بـپـرسـیـد زو گـفـت شـب چـون بـدیکه بیرون شدی دوش میگون بدی
ازان پــس بــفــرمــود تــا شــد دبــیـربـیاورد قـرطـاس و مـشـک و عـبـیر
مــران نـامــه را زود پــاســخ نـوشــتبـیاراست قرطاس را چـون بـهشت
نــخــســت آفــریــن کــرد بـــر دادگــرخـــداونـــد مـــردی و داد و هــنـــر
خــداونــد فــرهـنـگ و پــرهـیـز و دیـنازو بــــاد بـــر شـــاد روم آفـــریـــن
رســیـد ایـن فـرســتــاده چــرب گـویهم آن نـامـه شـاه فـرهنـگ جـوی
سـخـنـهـای شـاهـان هـمـه خـوانـدموزان بــا بــزرگــان ســخــن رانــدم
ز دارای داراب و فــــــریـــــان و فـــــورسـخـن هرچ پـیدا بـد از رزم و سور
کـه پـیـروز گـشـتـی بـریـشـان هـمـهشـبــان بــودی و شـهـریـاران رمـه
تــو داد خــداونــد خــورشــیــد و مــاهبــه مـردی مـدان و فــزون ســپــاه
چــو بـــر مــهــتــری بـــگــذرد روزگــارچــه در سـور مـیـرد چــه در کـارزار
چــو فــرجــامـشــان روز رزم تــو بــودزمـانـه نـه کـاهـد نـخــواهـد فــزود
تـو زیـشـان مـکـن کـشـی و بــرتــریکـه گـر ز آهنی بـی گمان بـگـذری
کـجــا شـد فـریـدون و ضـحـاک و جـمفـراز آمـد از بــاد و شـد ســوی دم
مـن از تــو نـتــرســم نـه جــنـگ آورمنـه بــر سـان تــو بــاد گـیـرد سـرم
کـه خـون ریـخـتـن نـیـسـت آیـیـن مـانـه بــد کــردن انــدرخــور دیـن مــا
بـخـوانی مرا بـر تـو بـاشـد شـکسـتکه یزدان پـرستم نه خسروپـرست
فـزون زان فـرسـتـم کـه دارای مـنـشز بـخـشـش نبـاشـد مـرا سـرزنش
سـکـنـدر بــه رخ رنـگ تـشـویـر خـوردز گـفـتــار او بــر جــگـر تــیـر خـورد
به دل گفت ازین پس کس اندر جهاننـبــیـنـد مـرا رفـتــه جــایـی نـهـان
ز ایـوان بــیـامـد بــه جــای نـشـسـتمـیان از پـی بـازگـشـتـن بـبـسـت
ســرافــراز فــغــفــور بــگـشــاد گـنـجز بـخشش نیامد بـه دلش ایچ رنج
نـخــسـتــیـن بــفـرمـود پــنـجــاه تــاجبـه گـوهر بـیاگـنـده ده تـخـت عـاج
ز ســیـمــیـن و زریـنــه اشــتــر هــزاربـــفــرمــود تــا بـــرنــهــادنــد بـــار
ز دیــبـــای چــیــنــی و خــز و حــریــرز کـافـور وز مشـک و بـوی و عـبـیر
هــزار اشـــتـــر بـــارکــش بـــار کـــردتـن آسـان شـد آنکو درم خـوار کرد
ز سـنـجــاب و قـاقـم ز مـوی ســمـورز گــســتــردنــیـهــا و جــام بــلــور
بـــیــاورد زیــن هــر یــکـــی ده هــزارخـردمـنـد گـنـجـور بــربــسـت بــار
گرانمایه صـد زین بـه سـیمین سـتـامز زریــنــه پـــنــجـــاه بـــردنــد نــام
بــبــردنـد سـیـصـد شـتـر سـرخ مـویطــرایـف بــدو دار چــیـنــی بــدوی
یکی مرد بـا سـنگ و شـیرین سـخـنگــزیـن کــرد زان چــیـنـیـان کــهـن
بــــفـــرمـــود تــــا بــــا درود و خـــرامبـــیـــایــد بـــر شـــاه و آرد پـــیــام
کـه یک چـنـد بـاشـد بـه نـزدیک چـینبـــرو نــامــداران کــنــنــد آفـــریــن
فـرسـتــاده شـد بــا سـکـنـدر بــه راهگمانی که بـردی که اویسـت شاه
چـــو مــلــاح روی ســکــنــدر بـــدیــدسـبـک زورقـی بـادبـان بـرکـشـیـد
چـو دسـتـور بـا لـشـکـر آمـدش پـیشبــگـفـت آنـچ آمـد ز بــازار خـویـش
ســپــاهـش بــرو خــوانــدنــد آفــریـنهـمـه بــرنـهـادنـد ســر بــر زمـیـن
بـدانسـت چـینی که او هسـت شـاهپــیــاده بــیــامــد غــریـوان بــه راه
ســکــنـدر بــدو گـفــت پــوزش مـکـنمران پـیش فـغـفور زین در سـخـن
بـــبـــود آن شــب و بـــامــداد پـــگــاهبـه آرام بـنشسـت بـر تـخـت شـاه
فـرسـتـاده را چـیز بـخـشـیـد و گـفـتکه بـا تـو روان مسیحـسـت جـفت
بــرو پــیـش فـغـفـور چــیـنـی بــگـویکــه نـزدیـک مــا یـافــتــی آب روی
گر ایدر بـبـاشی همی چـین تـراستوگـر جـای دیـگـر خـرامـی رواسـت
بــیـاسـایـم ایـدر کـه چـنـدیـن سـپـاهبـه تـندی نشـاید کـشـیدن بـه راه
فـرسـتـاده بــرگـشـت و آمـد چـو بــادبــه فـغـفـور پــیـغـام قـیـصــر بــدادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.