ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٠

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـدان جـایگـه شـاه مـاهی بـمـانـدپـس انگـه بـجـنبـید و لشـکـر بـراند
ازان سـبـز دریـا چـو گـشـتـنـد بــازبـــیــابـــان گـــرفـــتـــنــد و راه دراز
چو منزل بـه منزل بـه حلوان رسیدیـکــی مـایـه ور بــاره و شــهـر دیـد
بـه پـیش آمـدنـدش بـزرگـان شـهرکـسـی کـش ز نام و خـرد بـود بـهر
بــرفــتــنــد بــا هــدیـه و بــا نــثــارز حــلــوان ســران تــا در شــهـریـار
سکندر سـبـک پـرسش اندر گرفتکـه ایدر چـه بـینید چـیزی شـگفـت
بـدو گـفـت گـوینـده کـای شـهـریـارنــدانـیـم چــیـزی کــه آیـد بــه کــار
بـرین مـرز درویشـی و رنج هسـتکـزین بـگـذری بـاد مـاند بـه دسـت
چـو گـفـتـار گـوینـده بـشـنـید شـاهز حـلوان سوی سند شد بـا سـپـاه
پــذیـره شـدنـدش سـواران ســنـدهـمــان جــنـگ را یـاور آمـد ز هـنـد
هرانکس که از فور دل خستـه بـودبـه خون ریختن دستها شسته بـود
بـــردنــد پــیــلــان و هــنــدی درایخـــروش آمـــد و نـــالـــه کـــرنــای
ســر ســنــدیـان بــود بــنـداه نــامســواری ســرافــراز بــا رای و کــام
یکـی رزمشـان کـرده شـد همگروهزمین شـد ز افـگـنده بـر سـان کـوه
شب آمد بـران دشت سندی نماندسـکـنـدر سـپـاه از پـس انـدر بـراند
به دست آمدش پیل هشتاد و پنجهمان تـاج زرین و شـمشـیر و گـنج
زن و کــودک و پــیـر مـردان بــه راهبــرفـتـنـد گـریـان بــه نـزدیـک شـاه
کـه ای شـاه بـیدار بـا رای و هوشمشور این بـر و بوم و بـر بـد مکوش
کــه فــرجــام هـم روز تــو بــگــذردخـنـک آنک گـیتـی بـه بـد نـسـپـرد
ســکـنـدر بــریـشــان نـیـاورد مـهـربـران خـسـتـگـان هیچ ننـمـود چـهر
گـرفـتــنـد زیـشــان فـراوان اســیـرزن و کــودک خــرد و بـــرنــا و پــیــر
سـوی نـیـمـروز آمـد از راه بــسـتهمه روی گیتی ز دشمن بشست
وزان جـایـگـه شـد بـه سـوی یمـنجــهـانـدار و بــا نــامــدار انـجــمــن
چـو بـشـنـیـد شـاه یمـن بـا مـهـانبـــیــامــد بـــر شــهــریــار جــهــان
بـسـی هدیه هـا کـز یمـن بـرگـزیدبـهـاگـیـر و زیـبـا چـنـانـچـون سـزیـد
ده اشــتــر ز بــرد یـمــن بــار کــرددگـــر پـــنــج را بـــار دیــنـــار کـــرد
دگــر ده شـــتـــر بـــار کــرد از درمچـو بـاشـد درم دل نبـاشـد بـه غـم
دگــر ســلــه زعــفــران بـــد هــزارز دیـبــا و هـرجــامــه بــی شــمــار
زبـرجـد یکـی جـام بـودش بـه گـنجهمـان در نـاسـفـتـه هفـتـاد و پـنـج
یـکــی جــام دیـگــر بــدش لــاژوردنـهـاد انــدرو شــســت یـاقــوت زرد
ز یـاقـوت سـرخ از بـرش ده نـگـیـنبــه فــرمـانـبــران داد و کـرد آفـریـن
بــه پــیـش ســراپــرده شــهــریــاررســیــدنــد بــا هــدیـه و بــا نــثــار
سـکـندر بـپـرسـید و بـنواخـتـشـانبـر تـخـت نـزدیـک بـنـشـاخـتـشـان
بـــرو آفـــریــن کـــرد شـــاه یــمــنکــه پــیـروزگــر بــاش بــر انـجــمـن
بـه تـو شادم ار بـاشی ایدر دو ماهبـــرآســایــد از راه شــاه و ســپــاه
سـکـنـدر بــرو آفـریـن کـرد و گـفـتکه بـا تـو همیشـه خـرد بـاد جـفـت
بـه شـبـگـیر شـاه یمن بـازگـشـتز لـشـکـر جـهـانـی پــر آواز گـشـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.