ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
سـکـنـدر سـپـه را بـه بـابـل کـشـیـدز گـرد ســپــه شــد هـوا نـاپــدیـد
هـمـی رانـد یـک مـاه خـود بـا سـپـاهنـدیـدنـد زیـشــان کــس آرامـگــاه
بـدین گـونـه تـا سـوی کـوهی رسـیدز دیــدار دیــده ســرش نــاپـــدیــد
بــه سـر بــر یـکـی ابــر تــاریـک بــودبـه کیوان تـو گفتی که نزدیک بـود
بـــه جــایــی بـــروبـــر نــدیــدنــد راهفــرومــانــد از راه شــاه و ســپــاه
گـذشــتــنـد بــر کــوه خــارا بــه رنـجوزو خـیره شـد مـرد بـاریک سـنـج
ز رفـتـن چـو گشـتـند یکـسـر سـتـوهیـکــی ژرف دریـا بــد آن روی کــوه
پــدیـد آمـد و شــاد شـد زان ســپــاهکــه دریـا و هـامــون بــدیـدنــد راه
ســـوی ژرف دریــا هــمـــی رانــدنــدجـهـان آفـرین را هـمـی خـوانـدنـد
دد و دام بــد هـر سـوی بــی شـمـارسـپـه را نبـد خـوردنی جـز شـکـار
پـــدیــد آمــد از دور مــردی ســتــرگپــر از مـوی بــا گـوشـهـای بــزرگ
تـنـش زیر مـوی انـدرون هـمـچـو نـیلدو گوشش بـه کردار دو گوش پیل
چـو دیـدنـد گـردنـکـشـان زان نـشـانبــبــردنـد پـیـش سـکـنـدر کـشـان
ســکـنـدر نـگـه کــرد زو خــیـره مـانـدبـروبـر هـمـی نـام یـزدان بـخـوانـد
چـه مردی بـدو گفت نام تـو چـیسـتز دریا چـه یابـی و کام تـو چیست
بــدو گـفــت شــاهـا مـرا بــاب و مـامهمـان گـوش بـسـتـر نـهادنـد نـام
بـپـرسـید کـان چـیسـت بـه مـیان آبکـزان ســوی مـی بــرزنـد آفـتــاب
ازان پـس چـنین گفـت کـای شـهریارهـمـیشـه بـدی در جـهـان نـامـدار
یکی شارستانست این چون بهشتکه گویی نه از خاک دارد سرشت
نــبــیــنــی بـــدوانــدر ایــوان و خــانمگر پـوشش از ماهی و استخوان
بـــر ایــوانــهــا چـــهــر افــراســـیــابنــگــاریــده روشــن تــر از آفــتــاب
همـان چـهر کـیخـسـرو جـنـگ جـویبــزرگـی و مـردی و فـرهـنـگ اوی
بــران اسـتـخـوان بــر نـگـاریـده پــاکنبینی بـه شهر اندرون گرد و خاک
ز مــاهـی بــود مــردمــان را خــورشنــدارنــد چــیـزی جــزیـن پــرورش
چــو فــرمــان دهـد نـامــبــردار شــاهروم من بـران شارستان بی سپاه
ســکــنـدر بــدان گـوش ور گـفــت روبــیـاور کـسـی تـا چـه بـیـنـیـم نـو
بـشـد گـوش بـسـتـر هـم انـدر زمـانازان شـارسـتـان بــرد مـردم دمـان
گــذشــتــنــد بــر آب هــفــتــاد مــردخــرد یـافــتــه مـردم ســالــخــورد
هـمـه جـامـه هـاشـان ز خـز و حـریـرازو چــنـد بــرنــا بــد و چــنـد پــیـر
ازو هــرک پــیـری بــد و نــام داشــتپــر از در زریـن یـکـی جـام داشـت
کسی کو جوان بـود تاجی بـه دستبـر قـیصـر آمد سـرافـگـنده پـسـت
بــرفـتــنـد و بــردنـد پــیـشــش نـمـازبـــگــفــتــنــد بـــا او زمــانــی دراز
بـبـود آن شـب و گـاه بــانـگ خـروسز درگـاه بــرخــاســت آوای کــوس
وزان جــایـگـه سـوی بــابــل کـشـیـدزمین گـشـت از لـشـکـرش ناپـدیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.