ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٢

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بــدانـســت کـش مـرگ نـزدیـک شـدبـــروبـــر هـــمـــی روز تـــاریـــک شـــد
بـران بـودش انـدیـشـه کـانـدر جـهـاننــمـــانـــد کـــســـی از نـــژاد مـــهــان
که لشـکـر کشـد جـنگ را سـوی رومنـــهــد پـــی بـــران خـــاک آبـــاد بـــوم
چـو مـغـز انـدرین کـار خـودکـامـه کـردهـم انـگـه ســطــالـیـس را نـامـه کــرد
هـرانـکـس کـجــا بــد ز تــخــم کـیـانبـــفــرمــودشــان تــا بـــبــنــدد مــیــان
هـمــه روی را ســوی درگــه کــنـنــدز بــدهـا گــمــانــیـش کــوتــه کــنــنــد
چــو ایـن نـامــه بــردنـد نـزد حــکــیـمدل ارســطــالــیـس شــد بــه دو نــیـم
هـم انـدر زمــان پــاســخ نـامــه کــردز مـژگـان تــو گـفـتــی سـر خـامـه کـرد
کــه آن نـامـه شــاه گــیـهـان رســیـدز بــدکــام دســتــش بــبــایـد کـشــیـد
ازان بــد کــه کــردی مــیـنـدیـش نـیـزاز انـدیـشــه درویـش را بــخــش چــیـز
بــپـرهـیـز و جـان را بــه یـزدان سـپـاربــه گـیـتـی جـز از تـخـم نـیـکـی مـکـار
هــمــه مــرگ رایــیــم تــا زنــده ایــمبــه بــیـچــارگـی در ســرافــگـنـده ایـم
نه هرکـس که شـد پـادشـاهی بـبـردبــرفــت و بــزرگـی کـســی را ســپــرد
بــپــرهــیــز و خــون بــزرگــان مــریــزکـه نـفـریـن بــود بــر تـو تــا رسـتـخـیـز
و دیـگـر کـه چــون انـدر ایـران سـپــاهنـبــاشــد هـمـان شــاه در پــیـش گـاه
ز تـرک و ز هـنـد و ز سـقـلـاب و چـینسـپــاه آیـد از هـر سـوی هـم چــنـیـن
بـه روم آیـد آنـکـس کـه ایـران گـرفـتاگـر کـین بـسـیـچـد نـبـاشـد شـگـفـت
هـرآنـکـس کـه هـسـت از نـژاد کـیـاننـــبــــایـــد کـــه از بـــاد یـــابـــد زیـــان
بــــزرگــــان و آزادگـــان را بــــخــــوانبه بخش و به سور و به رای و به خوان
ســـزاوار هــر مــهــتـــری کــشــوریبــــیــــارای و آغــــاز کــــن دفــــتــــری
بـــــه نــــام بـــــزرگـــــان و آزادگــــانکــزیـشــان جــهــان یـافــتــی رایـگــان
یــکــی را مــده بــر دگــر دســتــگــاهکـسـی را مـخـوان بـر جـهـان نـیز شـاه
سـپـر کـن کـیـان را هـمـه پـیـش بـومچـو خـواهی کـه لـشـکـر نـیاید بـه روم
سـکـندر چـو پـاسـخ بـران گونه یافـتبــه انـدیـشــه و رای دیـگـر شــتــافــت
بـــــزرگـــــان و آزادگـــــان را ز دهـــــرکـســی را کـش از مـردمـی بــود بــهـر
بـــفــرمــود تــا پــیــش او خــوانــدنــدبـــه جـــای ســـزاوار بـــنــشـــانـــدنــد
یـکـی عـهـد بــنـوشـت تــا هـر یـکـیفـــزونــی نــجـــویــد ز دهــر انــدکـــی
بـــران نـــامـــداران جـــویــنــده کـــاممـــلـــوک طـــوایـــف نـــهـــادنـــد نـــام
همان شـب سـکندر بـه بـابـل رسـیدمــهــان را بــه دیــدار خــود شــاد دیــد
یـکـی کــودک آمـد زنـی را بــه شــببـدو مـانـد هـرکـس کـه دیـدش عـجـب
سرش چـون سر شیر و بـر پـای سمچــو مـردم بــر و کـتــف و چـون گـاو دم
بـمـرد از شـگـفـتـی هم آنگـه کـه زادســـزد گـــر نـــبـــاشـــد ازان زن نـــژاد
بـــبــردنــد هــم در زمــان نــزد شــاهبــدو کــرد شــاه از شــگـفــتــی نـگــاه
بـه فـالـش بـد آمـد هـم انـگـاه گـفـتکـه ایـن بــچــه در خـاک بــایـد نـهـفـت
ز اخـتـرشناسـان بـسی پـیش خـواندوزان کـــودک مـــرده چـــنــدی بـــرانــد
ستـاره شمر زان غمی گشت سختبــپــوشـیـد بــر خــســرو نـیـک بــخــت
ز اخـتـرشـنـاسـان بـپـرسـید و گـفـتکـه گـر هـیـچ مـانـد سـخـن در نـهـفـت
هـم اکـنـون بــبــرم سـرانـتــان ز تــننــیــابـــیــد جــز کــام شــیــران کــفــن
سـتـاره شـمـر چـون بـرآشـفـت شـاهبــدو گــفــت کــای نـامــور پــیـشــگــاه
تــو بــر اخــتــر شـیـر زادی نـخــسـتبـــر مـــوبــــدان و ردان شـــد درســـت
سـر کـودک مـرده بــیـنـی چــو شـیـربـــگـــردد ســـر پـــادشـــاهـــیــت زیــر
پــرآشــوب گــردد زمــیــن چــنــدگــاهچـنـیـن تــا نـشـیـنـد یـکـی پــیـشـگـاه
سـتـاره شـمـر بـیـش ازین هـرک بـودهـمـی گــفــت و آن را نـشــانـه نـمـود
سـکـندر چـو بـشـنید زان شـد غـمیبــه رای و بــه مـغــزش درآمــد کــمـی
چنین گفت کز مرگ خود چاره نیستمـرا دل پـر انـدیشـه زین بـاره نـیـسـت
مــرا بــیـش ازیـن زنــدگــانــی نــبــودزمـــانــه نــکـــاهــد نــخـــواهــد فـــزودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.