ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
بـه بـابـل هم ان روز شـد دردمندبـدانـسـت کـامـد بـه تـنگـی گـزنـد
دبـیر جـهـانـدیـده را پـیش خـوانـدهـرانـچـش بـه دل بـود بـا او بـرانـد
بـه مادر یکی نامه فرمود و گفـتکـه آگـاهـی مـرگ نـتــوان نـهـفـت
ز گیتـی مرا بـهره این بـد که بـودزمـان چـون نـکـاهـد نـشـایـد فـزود
تو از مرگ من هیچ غمگین مشوکه اندر جهان این سخن نیست نو
هرانـکـس کـه زاید بـبـایدش مـرداگـر شـهـریـارســت گـر مـرد خــرد
بــگـویـم کــنـون بــا بــزرگـان رومکـه چـون بـازگـردند زین مـرز و بـوم
نـجــویـنـد جــز رای و فـرمـان تــوکــســی بــرنـگــردد ز پــیـمـان تــو
هـرانـکـس کـه بـودنـد ز ایرانـیـانکــزیـشــان بــدی رومــیـان را زیـان
سـپـردم بـه هر مهتـری کشوریکـه گردد بـر آن پـادشـاهی سـری
هـمــانــا نـیـازش نـیـایـد بــه رومبــرآسـایـد آن کـشـور و مـرز و بـوم
مـرا مـرده در خـاک مـصـر آگـنـیـدز گــفــتــار مـن هـیـچ مـپــراگـنـیـد
بـه سـالـی ز دینـار مـن صـدهـزاربــبــخـشـیـد بـر مـردم خـیـش کـار
گـر آیـد یـکـی روشـنـک را پــسـربــود بــی گــمــان زنــده نــام پــدر
نـبـایـد کـه بـاشـد جـزو شـاه رومکـه او تــازه گـردانـد آن مـرز و بــوم
وگـر دخـتـر آید بـه هـنـگـام بـوسبــه پـیـونـد بــا تـخـمـه فـیـلـقـوس
تـو فـرزنـد خـوانـش نه دامـاد مـنبــدو تــازه کـن در جــهـان یـاد مـن
دگــر دخــتــر کــیـد را بــی گـزنـدفــرســتــیــد نــزد پــدر ارجــمــنــد
ابــا یــاره و بــرده و نــیــک خــواهعــمــار بــســیـچــیـد بــااو بــه راه
همان افسـر و گوهر و سـیم و زرکـــه آورده بـــود او ز پـــیــش پـــدر
بـه رفتـن چنو گشت همداستـانفـرسـتـیـد بــا او بــه هـنـدوسـتـان
من ایدر همه کـار کـردم بـه بـرگبـه بـیچـارگـی دل نـهادم بـه مـرگ
نـخـسـت آنک تـابـوت زرین کـننـدکـفـن بـر تـنـم عـنـبـر آگـین کـنـنـد
ز زربــفـت چــیـنـی ســزاوار مـنکـسـی کـو بـپـیـچـد ز تـیـمـار مـن
در و بــنـد تـابــوت مـا را بــه قـیـربـگـیرند و کـافـور و مشـک و عـبـیر
نـخـسـت آگـنـنـد انـدرو انـگـبـیـنزبــر انـگــبــیـن زیـر دیـبــای چــیـن
ازان پــس تـن مـن نـهـنـد انـدرانسـرآمـد سـخـن چـون بـرآمـد روان
تــو پــنـد مــن ای مــادر پــرخــردنـــگـــه دار تـــا روز مـــن بـــگـــذرد
ز چـیزی کـه آوردم از هند و چـینز تــوران و ایـران و مــکــران زمــیـن
بــدار و بــبــخـش آنـچ افـزون بـودوز انــدازه خــویــش بـــیــرون بـــود
بـه تو حاجت آنستـم ای مهربـانکـه بــیـدار بــاشـی و روشـن روان
نداری تـن خـویش را رنـجـه بـسکه اندر جـهان نیسـت جـاوید کس
روانـــم روان تـــرا بـــی گـــمـــانبــبــیـنـد چـو تــنـگ انـدر آیـد زمـان
شکیبـایی از مهر نامی تـر اسـتسـبـکسر بـود هرک او کهتـر است
تـرا مـهر بـد بـر تـنـم سـال و مـاهکـنـون جـان پـاکـم ز یـزدان بــخـواه
بـدین خـواسـتـن بـاش فـریادرسکـه فـریادرس بـاشـدم دسـت رس
نگـر تـا کـه بـینی بـه گـرد جـهانکه او نیسـت از مرگ خـستـه روان
چـو نامـه بـه مـهر اندر آورد و بـندبــفــرمــود تــا بـــر ســتــور نــونــد
ز بــابــل بــه روم آورنــد آگــهــیکه تـیره شـد آن فـر شـاهنشـهیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.