ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو آگـاه شـد لـشـکـر از درد شـاهجـهـان گـشـت بــر نـامـداران سـپـاه
بــه تــخــت بــزرگـی نـهـادنـد رویجهان شد سراسر پـر از گفت وگوی
سـکـنـدر چـو از لـشـکـر آگـاه شـدبــدانـســت کــش روز کــوتــاه شــد
بــفـرمـود تــا تـخـت بــیـرون بــرنـداز ایـوان شـاهـی بـه هـامـون بــرنـد
ز بــیـمـاری او غـمـی شـد سـپــاهکـه بـی رنـگ دیـدنـد رخـسـار شـاه
همه دشت یکسر خروشان شدندچـو بــر آتـش تـیـز جـوشـان شـدنـد
همی گفـت هرکـس کـه بـد روزگارکـه از رومـیـان کـم شــود شــهـریـار
فـرازآمـد آن گـردش بــخــت شــومکه ویران شـود زین سـپـس مرز روم
هـمـه دشـمـنـان کـام دل یـافـتـنـدرسـیـدنـد جـایـی کـه بــشـتـافـتـنـد
بــمـابــر کـنـون تــلـخ گـردد جـهـانخــروشــان شـویـم آشـکـار و نـهـان
چـنـین گـفـت قـیـصـر بـه آوای نـرمکه تـرسـنده بـاشید بـا رای و شـرم
ز انـدرز مـن ســربــســر مـگــذریـدچـو خـواهید کز جـان و تـن بـرخـورید
پـس از من شـما را همینسـت کارنـه بــا مـن هـمـی بــد کـنـد روزگـار
بـگـفـت این و جـانـش بـرآمـد ز تـنشـد آن نـامـور شـاه لـشـکـرشـکـن
ز لـشـکـر سـراسـر بـرآمـد خـروشز فــریــاد لــشــکــر بـــدریــد گــوش
همه خـاک بـر سـر همی بـیخـتـندز مـژگـان هـمـی خـون دل ریـخـتـنـد
زدنـد آتـش انـدر سـرای نـشـسـتهـزار اســپ را دم بــریـدنـد پــسـت
نـهـاده بـر اسـپـان نـگـونـسـار زیـنتـو گـفـتـی همـی بـرخـروشـد زمین
بـبـردنـد صـنـدوق زریـن بـه دشـتهـمـی نـالـه از آسـمـان بـرگـذشـت
سکوبـا بـشستش به روشن گلابپــراگــنــد بــر تــنــش کــافــور نــاب
ز دیـبــای زربــفــت کــردش کـفــنخـروشـان بــران شـهـریـار انـجــمـن
تــن نــامــور زیــر دیــبـــای چــیــننــهــادنــد تــا پـــای در انــگــبـــیــن
سـر تـنـگ تـابــوت کـردنـد سـخـتشـد آن سـایه گـسـتـر دلاور درخـت
نـمـانـی همـی در سـرای سـپـنـجچه یازی به تخت و چه نازی به گنج
چـو تـابـوت زان دشـت بـرداشـتـنـدهمه دسـت بـر دسـت بـگـذاشـتـند
دو آواز شـــد رومــی و پـــارســـیسـخـنشان ز تـابـوت بـد یک بـسـی
هرانکس که او پـارسـی بـود گفـتکــه او را جــز ایـدر نــبــایـد نـهـفــت
چـو ایدر بـود خـاک شـاهـنـشـهـانچــه تــازنــد تــابـــوت گــرد جــهــان
چـنین گـفـت رومی یکـی رهنمایکـه ایـدر نـهـفـتــن ورا نـیـسـت رای
اگـر بــشـنـویـد آنـچ گـویـم درسـتسـکـندر در آن خـاک ریزد که رسـت
یکی پـارسی نیز گفت این سـخـنکـه گـر چـنـدگـویـی نـیـایـد بــه بــن
نـمــایـم شــمـا را یـکــی مـرغــزارز شــاهـان و پــیـشــیـنـگـان یـادگـار
ورا جــرم خـوانـد جـهـانـدیـده پــیـربـــدو انــدرون بـــیــشــه و آبـــگــیــر
چـو پـرسـی تـرا پـاسـخ آیـد ز کـوهکـــه آواز او بـــشـــنـــود هــر گـــروه
بـــیــاریــد مـــر پـــیــر فـــرتـــوت راهـــم ایـــدر بــــداریـــد تــــابــــوت را
بــپــرسـیـد اگـر کـوه پــاسـخ دهـدشـــمــا را بـــدیــن رای فــرخ نــهــد
بــرفـتــنـد پــویـان بــه کـردار غــرمبـدان بـیشـه کـش بـاز خـوانند جـرم
بــگـفـتـنـد پـاسـخ چـنـیـن داد بــازکـه تــابــوت شـاهـان چــه داریـد راز
که خـاک سکندر بـه اسکندریستکـجـا کـرده بـد روزگـاری کـه زیسـت
چـو آواز بــشـنـیـد لـشـکـر بــرفـتبـبـردنـد زان بـیـشـه صـنـدوق تـفـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.