ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو آمـد سـکـنـدر بــه اسـکـنـدریجـــهــان را دگــرگــونــه شـــد داوری
بــه هـامـون نـهـادنـد صـنـدوق اویزمین شد سـراسـر پـر از گفت وگوی
بــه اسـکـنـدری کـودک و مـرد و زنبــه تــابــوت او بــر شــدنـد انـجــمـن
اگــر بــرگــرفــتــی ز مـردم شــمـارمــهـنــدس فــزون آمــدی صــد هـزار
حـکـیم ارسـطـالـیس پـیش انـدرونجــهـانــی بــرو دیـدگــان پــر ز خــون
بـرآن تـنـگ صـنـدوق بـنـهـاد دسـتچـنین گفت کای شـاه یزدان پـرسـت
کــجــا آن هـش و دانـش و رای تــوکـه ایـن تـنـگ تـابــوت شـد جـای تـو
بـه روز جـوانـی بــریـن مـایـه سـالچـــرا خـــاک را بـــرگـــزیــدی نــهــال
حـکـیـمـان رومـی شـدنـد انـجـمـنیـکـی گـفـت کـای پــیـل رویـیـنـه تـن
ز پایت که افگند و جانت که خستکجـا آن همه حـزم و رای و نشـسـت
دگـر گـفـت چـنـدین نـهفـتـی تـو زرکـــنـــون زر دارد تـــنـــت را بـــه بــــر
دگر گفت کز دست تـو کس نرستچـرا سـودی ای شاه بـا مرگ دسـت
دگـر گـفـت کآســودی از درد و رنـجهـم از جـسـتـن پـادشـاهـی و گـنـج
دگـر گـفـت چـون پـیش داور شـویهمان بـر کـه کـشـتـی همان بـدروی
دگـر گـفـت بــی دسـتـگـاه آن بــودکــه ریــزنــده خـــون شــاهــان بـــود
دگـر گفـت ما چـون تـو بـاشـیم زودکـه بـودی تـو چـون گـوهـر نـابــسـود
دگـر گـفـت چـون بــیـنـدت اوسـتـادبــیـامـوزد آن چــیـز کـت نـیـسـت یـاد
دگر گفت کز مرگ چـون تـو نرسـتبـه بـیشـی سـزد گـر نـیـازیم دسـت
دگـر گـفـت کـای بـرتـر از ماه و مهرچه پوشی همی ز انجمن خوب چهر
دگــر گــفـــت مــرد فـــراوان هــنــربــکـوشـد کـه چـهـره بــپـوشـد بـه زر
کــنـون ای هـنــرمــنــد مــرد دلــیـرتــــــرا زر زرد آوریـــــدســــــت زیـــــر
دگــرگـفــت دیـبــا بــپــوشــیـده اینــپـــوشـــیــده را نــیــز رخ دیــده ای
کـنـون ســر ز دیـبــا بــرآور کـه تــاجهـمـی جــویـدت یـاره و تــخــت عـاج
دگــر گـفــت کــز مـاه رخ بــنـدگــانز چــیـنـی و رومـی پــرســتــنـدگــان
بـــریـــدی و زر داری انـــدر کـــنـــاربــه رســم کــیــان زر و دیــبـــا مــدار
دگـر گـفـت پـرسـنده پـرسـد کـنونچــه یــاد آیـدت پــاســخ رهــنــمــون
کـه خــون بــزرگـان چــرا ریـخــتــیبـه سـخـتـی بـه گـنـج انـدر آویخـتـی
خـنـک آنکـسـی کـز بـزرگـان بـمـردز گـیـتــی جــز از نـیـک نـامـی نـبــرد
دگــر گـفــت روز تــو انـدرگــذشــتزبــانـت ز گــفــتــار بــیـکــار گــشــت
هرانکس که او تـاج و تـخـت تـو دیدعــنـان از بــزرگـی بــبــایـد کــشــیـد
کـه بـر کـس نماند چـو بـر تـو نمانددرخــت بــزرگـی چــه بــایـد نـشـایـد
دگـر گـفــت کـردار تــو بــادگـشــتســر ســرکـشــان از تــو آزاد گـشـت
بــبــیــنــی کــنــون بــارگــاه بــزرگجــهـانـی جــدا کـرده از مـیـش گـرگ
دگـر گـفـت کـانـدر سـرای سـپــنـجچـرا داشـتـی خـویـشـتـن را بـه رنـج
کــه بــهـر تــو ایـن آمــد از رنـج تــویـکـی تــنـگ تــابــوت شــد گـنـج تــو
نــجــویــی هــمــی نــالــه بــوق رابــه ســنــد آمــدت بــنـد صــنـدوق را
دگر گفت چـون لشـکرت بـازگشـتتـو تـنـهـا نـمـانـی بـرین پـهـن دشـت
هـمـانـا پــس هـرکـسـی بــنـگـریفـــراوان غـــم زنـــدگـــانـــی خـــوریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.