ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
ازان پـــس بـــیــامـــد دوان مـــادرشفـــراوان بـــمـــالـــیـــد رخ بـــر بـــرش
هـمـی گـفــت کـای نـامـور پــادشــاجــهـانــدار و نــیـک اخــتــر و پــارســا
بــه نـزدیـکــی انـدر تــو دوری ز مــنهــم از دوده و لــشــکــر و انــجــمــن
روانــــم روان تـــــرا بـــــنــــده بـــــاددل هـرک زیـن شــاد شـد کـنـده بــاد
ازان پــس بــشـد روشـنـک پــر ز دردچــنـیـن گــفــت کــای شــاه آزادمــرد
جـــهــانــدار دارای دارا کــجـــاســـتکزو داشت گیتی همی پشت راست
همان خـسـرو و اشـک و فریان و فورهــمــان نــامــور خــســرو شــهــرزور
دگــر شـــهــریــاران کـــه روز نــبـــردســرانـشـان ز بــاد انـدر آمـد بــه گـرد
چـو ابـری بـدی تـنـد و بـارش تـگـرگتـرا گـفـتـم ایمـن شـدسـتـی ز مـرگ
ز بــس رزم و پـیـکـار و خـون ریـخـتـنچـه تــنـهـا چـه بــا لـشـکـر آویـخـتــن
زمـــانـــه تـــرا داد گـــفـــتـــم جـــوازهــمــی داری از مــردم خـــویــش راز
چـو کـردی جـهـان از بــزرگـان تــهـیبــیـنـداخــتــی تــاج شــاهـنـشــهـی
درخـتـی که کشتـی چـو آمد بـه بـاردل خــاک بــیــنــم تــرا غــمــگــســار
چــو تــاج سـپــهـر انـدر آمـد بــه زیـربــزرگـان ز گـفــتــار گـشــتــنـد ســیـر
نـهـفـتــنـد صــنـدوق او را بــه خــاکنـدارد جـهـان از چـنـیـن تـرس و بــاک
ز بــــاد انــــدر آرد بــــرد ســــوی دمنـه دادســت پــیـدا نـه پــیـدا ســتــم
نــیــابــی بــه چــون و چــرا نــیـز راهنـه کـهـتـر بـرین دسـت یابـد نـه شـاه
هــمــه نــیـکــوی بــایـد و مــردمــیجـــوانــمــردی و خــوردن و خـــرمــی
جـز ایـنـت نـبـیـنـم هـمـی بـهـره ییاگــر کــهــتــر آیـی وگــر شــهـره یـی
اگــر مــانــد ایــدر ز تـــو نــام زشــتبــدانـجــا نـیـایـی تــو خـرم بــهـشـت
چــنـیـن اســت رسـم سـرای کـهـنســکـنـدر شـد و مـانـد ایـدر ســخــن
چو او سی و شش پادشا را بکشتنـگـر تـا چـه دارد ز گـیتـی بـه مـشـت
بـــرآورد پـــرمــایــه ده شــارســتــانشد آن شارسـتـانها کنون خـارسـتـان
بـجـست آنچ هرگز نجـستـست کسســخــن مـانـد ازو انـدر آفــاق و بــس
سـخـن بـه کـه ویران نـگـردد سـخـنچــو از بــرف و بــاران ســرای کــهــن
گـذشــتــم ازیـن ســد اســکــنـدریهـمـه بــهـتــری بــاد و نـیـک اخـتـری
اگــر چـــنــد هــم بـــگـــذرد روزگـــارنــوشـــتـــه بـــمــانــد ز مــا یــادگـــار
اگــر صــد بــمــانـی و گــر صــدهـزاربــه خــاک انـدر آیـد ســرانــجــام کــار
دل شــهــریــار جـــهــان شـــاد بـــادز هـــر بــــد تـــن پـــاکـــش آزاد بــــادپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.