ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
الـــا ای بــــرآورده چـــرخ بـــلـــنـــدچـه داریی بـه پـیری مـرا مسـتـمند
چـو بــودم جـوان در بــرم داشـتــیبــه پــیـری چـرا خـوار بــگـذاشـتـی
هــمــی زرد گــردد گــل کـــامــگــارهـمـی پــرنـیـان گــردد از رنـج خــار
دو تـا گشـت آن سـرو نازان بـه بـاغهمان تـیره گشـت آن گرامی چـراغ
پــر از بــرف شـد کـوهـسـار سـیـاههـمـی لـشـکـر از شـاه بـینـد گـنـاه
بـــه کــردار مــادر بـــدی تــاکــنــونهـمـی ریـخـت بـاید ز رنـج تـو خـون
وفــا و خــرد نــیـســت نــزدیـک تــوپـــر از رنــجــم از رای تـــاریــک تـــو
مــرا کـــاچ هــرگــز نــپـــروردیــیــیچــو پــرورده بـــودی نــیــازردیــیــی
هـرانـگـه کـه زیـن تـیـرگـی بــگـذرمبـــگــویــم جـــفـــای تـــو بـــا داورم
بــنــالــم ز تــو پــیــش یــزدان پــاکخـروشـان بـه سـربـر پـراگنده خـاک
چـنـیـن داد پــاسـخ سـپـهـر بــلـنـدکــه ای مــرد گــویـنـده بــی گــزنـد
چـرا بـینـی از مـن همـی نیک و بـدچـنـین نـالـه از دانـشـی کـی سـزد
تـو از مـن بـه هـر بــاره یـی بـرتـریروان را بــه دانــش هــمــی پــروری
بـدین هرچ گـفـتـی مـرا راه نـیسـتخـور و مـاه زین دانـش آگـاه نیسـت
خـور و خـواب و رای و نشـسـت تـرابــه نـیـک و بـه بــد راه و دسـت تـرا
ازان خـــواه راهــت کــه راه آفــریــدشـب و روز و خـورشـید و ماه آفـرید
یکـی آنـک هسـتـیش را راز نیسـتبـه کـاریش فـرجـام و آغـاز نـیـسـت
چو گوید بباش آنچ خواهد به دستکسی کو جزین داند آن بیهده ست
مـن از داد چـون تـو یـکـی بــنـده امپـــرســـتـــنـــده آفـــریـــنـــنـــده ام
نـگـردم هـمـی جـز بـه فـرمـان اوینــیــارم گــذشــتــن ز پــیـمــان اوی
بــه یـزدان گـرای و بــه یـزدان پــنـاهبــرانــدازه زو هــرچ بـــایــد بـــخــواه
جــز او را مـخــوان گـردگـار سـپــهـرفــروزنــده مــاه و نــاهــیـد و مــهــر
وزو بـــــر روان مـــــحـــــمـــــد درودبــیـارانــش بــر هـر یـکــی بــرفــزودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.