ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
کـنـون پــادشــاه جــهـان را ســتــایبـه رزم و بـه بـزم و بـه دانش گرای
ســرافــراز مــحــمـود فــرخــنـده رایکـزویـسـت نـام بــزرگـی بــه جـای
جــهــانــدار ابــوالــقــاســم پــر خــردکـه رایـش هـمـی از خـرد بــرخـورد
هــمــی بـــاد تـــا جــاودان شــاد دلز رنــج و ز غــم گــشـــتـــه آزاد دل
شــهـنــشــاه ایـران و زابــلــســتــانز قــنــوج تــا مــرز کــابـــلــســتــان
بــرو آفــریــن بـــاد و بــر لــشــکــرشچه بر خویش و بر دوده و کشورش
جـــهــانــدار ســالــار او مــیــر نــصــرکـزو شـادمـانـسـت گـردنـده عـصـر
دریـغــش نـیـایـد ز بــخــشــیـدن ایـچنــه آرام گــیــرد بـــه روز بــیــســچ
چـو جـنـگ آیـدش پــیـش جـنـگ آوردســر شــهـریـاران بــه چــنــگ آورد
برآنکس که بخشش کند گنج خویشبـبـخـشد نه اندیشد از رنج خـویش
جــهـان تــاجــهـانـدار مــحــمــود بــادوزو بــخــشـش و داد مـوجــود بــاد
ســپــهـدار چــون بــوالـمـظــفــر بــودســرلــشــکــر از مــاه بـــرتــر بــود
کـه پــیـروز نـامـسـت و پــیـروزبــخـتهـمـی بــگـذرد تــیـر او بــر درخــت
هـمـیـشـه تــن شــاه بــی رنـج بــادنشـسـتـش همه بـر سـر گـنج بـاد
هـمــیـدون ســپــهــدار او شــاد بــاددلـش روشـن و گـنـجـش آبــاد بـاد
چـنین تـا بـه پـایسـت گـردان سـپـهرازیـن تــخــمـه هـرگـز مـبــراد مـهـر
پــدر بـــر پــدر بــر پــســر بــر پــســرهــمــه تـــاجــدارنــد و پـــیــروزگــر
گــذشــتـــه ز شــوال ده بـــا چــهــاریـکــی آفــریـن بــاد بــر شــهــریــار
کــزیــن مــژده دادیــم رســـم خـــراجکـه فـرمان بـد از شـاه بـا فـر و تـاج
کـه سـالـی خـراجـی نخـواهند بـیشز دیــن دار بــیــدار وز مــرد کــیــش
بـدیـن عـهـد نـوشـین روان تـازه شـدهـمــه کــار بــر دیـگــر انـدازه شــد
چـــــو آمــــد بـــــران روزگـــــاری درازهــمــی بــفــگــنــد چــادر داد بــاز
بــبـیـنـی بـدیـن داد و نـیـکـی گـمـانکـه او خـلـعـتــی یـابــد از آسـمـان
کــه هـرگـز نـگــردد کــهـن بــر بــرشبــمـانـد کــلــاه کــیـان بــر ســرش
سـرش سـبـز بـاد و تـنش بـی گـزنـدمـنـش بــرگـذشـتــه ز چـرخ بــلـنـد
نـــدارد کـــســـی خــــوار فـــال مـــراکـجــا بــشــمـرد مـاه و ســال مـرا
نـگـه کـن کـه ایـن نـامـه تــا جــاوداندرفـشــی بــود بــر ســر بــخــردان
بــمــانــد بــســی روزگــاران چــنـیـنکـه خــوانـنـد هـرکـس بــرو آفـریـن
چــنـیـن گـفـت نـوشــیـن روان قـبــادکـه چـون شـاه را دل بـپـیچـد ز داد
کــنــد چــرخ مــنــشــور او را ســپــاهســتــاره نــخــوانــد ورا نــیـز شــاه
ســتــم نــامــه عــزل شــاهــان بــودچـــو درد دل بـــیــگــنــاهــان بـــود
بـــمــانــاد تـــا جـــاودان ایــن گـــهــرهــنــرمــنــد و بـــادانــش و دادگـــر
نـبــاشـد جــهـان بــر کـسـی پــایـدارهــمــه نــام نــیــکــو بــود یــادگــار
کـجــا شـد فـریـدون و ضـحـاک و جـممــهــان عــرب خــســروان عــجــم
کــجـــا آن بـــزرگــان ســـاســانــیــانز بــهـرامـیـان تــا بــه ســامــانـیـان
نـکــوهـیـده تــر شــاه ضــحــاک بــودکــه بــیـدادگــر بــود و نـاپــاک بــود
فــریــدون فــرخ ســتـــایــش بـــبـــردبــمــرد او و جــاویـد نـامـش نـمــرد
ســخــن مــانـد انـدر جــهـان یـادگــارسـخــن بــهـتــر از گـوهـر شـاهـوار
ســتــایـش نــبــرد آنــک بــیـداد بــودبـه گنج و بـه تـخت مهی شاد بـود
گـسـسـتـه شـود در جـهان کـام اوینخـواند بـه گـیتـی کـسـی نام اوی
ازیــن نــامــه شـــاه دشــمــن گــدازکـه بـادا همـه سـالـه بـر تـخـت ناز
همـه مـردم از خـانها شـد بـه دشـتنیایش همی ز آسـمان بـرگـذشـت
کـــه جـــاویــد بـــادا ســـر تـــاجـــدارخــجــســتــه بــرو گــردش روزگــار
ز گـیـتـی مـبــیـنـاد جـز کـام خـویـشنـوشـتــه بــر ایـوانـهـا نـام خـویـش
هـمـان دوده و لـشــکـر و کـشــورشهمـان خـسـروی قـامت و منظـرشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.