ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو دارا بــه رزم انـدرون کـشـتـه شـدهـمـه دوده را روز بــرگـشــتــه شـد
پــســر بــد مـر او را یـکــی شــادکــامخـردمند و جـنگی و سـاسان بـه نام
پـدر را بــران گـونـه چـون کـشـتـه دیـدسـر بــخــت ایـرانـیـان گـشـتــه دیـد
ازان لــشــکــر روم بـــگــریــخـــت اویبـــه دام بـــلــا در نــیــاویــخــت اوی
بــه هـنـدوسـتــان در بــه زاری بــمـردز سـاسـان یکـی کـودکی ماند خـرد
بــدیـن هـم نـشـان تـا چـهـارم پــسـرهـمـی نـام سـاسـانـش کـردی پـدر
شــبـــانــان بــدنــدی و گــر ســاربــانهـمـه ســالــه بــا رنـج و کــار گــران
چـو کـهـتـر پـسـر سـوی بـابـک رسـیدبـه دشت اندرون سر شبـان را بـدید
بـــدو گــفـــت مــزدورت آیــد بـــه کــارکـــه ایــدر گـــذارد بـــه بـــد روزگـــار
بــپــذرفـت بــدبــخــت را ســرشــبــانهـمـی داشـت بـا رنـج روز و شـبـان
چــو شـد کـارگـر مـرد و آمـد پــســنـدشبـان سرشبـان گشت بر گوسفند
دران روزگـــاری هـــمـــی بــــود مـــردپــر از غـم دل و تـن پــر از رنـج و درد
شـبـی خـفـتـه بـد بـابـک رود یـاب (؟)چـنـان دیـد روشـن روانـش بـه خـاب
که سـاسـان بـه پـیل ژیان بـرنشستیکـی تـیغ هندی گـرفـتـه بـه دسـت
هــرانــکـــس کـــه آمـــد بـــر او فـــرازبـــرو آفــریــن کــرد و بــردش نــمــاز
زمــیـن را بــه خــوبــی بــیـاراســتــیدل تــیــره از غــم بـــپـــیــراســتــی
بـه دیگر شـب اندر چـو بـابـک بـخـفـتهمی بـود بـا مغزش اندیشـه جـفت
چـنـان دیـد در خـواب کـاتـش پــرسـتسه آتـش بـبـردی فروزان بـه دسـت
چـو آذر گـشـسـپ و چـو خـراد و مـهـرفــروزان بــه کــردار گـردان ســپــهـر
هـمـه پــیـش سـاسـان فـروزان بــدیبــه هـر آتـشـی عـود سـوزان بــدی
ســر بـــابـــک از خــواب بــیــدار شــدروان و دلــش پـــر ز تـــیــمــار شـــد
هـرانـکــس کــه در خــواب دانـا بــدنـدبــه هـر دانـشــی بــر تــوانــا بــدنـد
بــه ایـوان بــابــک شــدنــد انــجــمــنبــــــزرگـــــان فـــــرزانـــــه و رای زن
چـو بـابـک سـخـن بـرگـشـاد از نهفـتهمه خـواب یکسـر بـدیشـان بـگفـت
پـرانـدیشـه شـد زان سـخـن رهنمـاینـهـاده بــرو گــوش پــاســخ ســرای
ســرانـجــام گـفـت ای سـرافـراز شـاهبــه تأویــل ایــن کــرد بـــایــد نــگــاه
کسی را که بـینند زین سان بـه خواببــه شــاهـی بــرآرد ســر از آفـتــاب
ور ایــدونــک ایــن خـــواب زو بـــگــذردپـسـر بـاشـدش کـز جـهان بـر خـورد
چو بابک شنید این سخن گشت شادبـرانـدازه شـان یک بـه یک هدیه داد
بـــفــرمــود تـــا ســرشــبـــان از رمــهبــــر بــــابــــک آیـــد بــــه روز دمـــه
بــیـامـد شــبــان پــیـش او بــا گـلـیـمپـر از بـرف پـشـمـیـنـه دل بــدو نـیـم
بــپــردخــت بــابــک ز بــیـگـانـه جــایبــدر شـد پــرســتــنـده و رهـنـمـای
ز سـاسـان بــپــرسـیـد و بــنـواخـتـشبــر خـویـش نـزدیـک بــنـشـاخـتــش
بـــپـــرســـیــدش از گــوهــر و از نــژادشـبــان زو بـتـرسـیـد و پـاسـخ نـداد
ازان پــس بــدو گـفـت کـای شــهـریـارشـبـان را بـه جـان گـر دهی زینـهـار
بــگـویـد ز گـوهـر هـمـه هـرچ هـسـتچو دستم بگیری به پیمان به دست
کـه بــا مـن نـسـازی بــدی در جــهـاننــه بــر آشــکــار و نــه انــدر نــهــان
چـو بـشـنـیـد بــابـک زبــان بــرگـشـادز یــزدان نــیـکــی دهــش کــرد یــاد
کـه بــر تــو نـسـازم بــه چـیـزی گـزنـدبـــدارمــت شــادان دل و ارجــمــنــد
بـه بـابـک چـنین گفت زان پـس جـوانکـه مـن پـور سـاسـانـم ای پـهـلـوان
نــبـــیــره جــهــانــدار شــاه اردشــیــرکـه بـهمـنش خـواندی همی یادگـیر
ســـرافـــراز پـــور یــل اســـفـــنــدیــارز گـشـتـاسـپ یل در جـهـان یـادگـار
چـو بــشـنـیـد بــابــک فـرو ریـخـت آبازان چـشـم روشن که او دید خـواب
بـــیــاورد پـــس جـــامـــه پـــهـــلـــوییــکــی بـــاره بـــا آلــت خـــســروی
بــدو گـفـت بــابــک بــه گـرمـابـه شـوهـمـی بــاش تــا خــلــعــت آرنـد نـو
یـکـی کــاخ پــرمـایـه او را بــســاخــتازان سـرشـبـانان سـرش بـرافراخـت
چــو او را بـــران کــاخ بـــر جــای کــردغـلـام و پــرســتــنـده بــر پــای کـرد
بـــه هــر آلــتـــی ســـرفــرازیــش دادهـم از خـواسـتـه بــی نـیـازیـش داد
بـــدو داد پـــس دخـــتـــر خـــویــش راپــســنــدیــده و افــســر خــویـش راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.