ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٤

RSS
تغییر یافته در 2011/08/15 19:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو نه مـاه بـگـذشـت بـر ماه چـهریکـی کـودک آمـد چـو تـابـنده مهر
بـــه مــانــنــده نــامــدار اردشـــیــرفـــزایــنــده و فـــرخ و دلـــپـــذیــر
هـمـان اردشــیـرش پــدر کــرد نـامنـیـا شــد بــه دیـدار او شــادکــام
هـمـی پـروریـدش بـه بــربـر بـه نـازبــــرآمـــد بـــریـــن روزگـــاری دراز
مــر او را کـــنــون مــردم تـــیــزویــرهمـی خـواندش بـابـکـان اردشـیر
بــیـامـوخــتــنـدش هـنـر هـرچ بــودهـنـر نـیـز بــر گـوهـرش بــر فـزود
چنان شد به دیدار و فرهنگ و چهرکه گفـتـی همی زو فروزد سـپـهر
پــس آگــاهـی آمــد ســوی اردوانز فــرهــنــگ وز دانــش آن جــوان
کـه شــیـر ژیـانـســت هـنـگـام رزمبـه نـاهـیـد مـانـد هـمـی روز بـزم
یـکـی نـامـه بـنـوشـت پـس اردوانســوی بــابــک نــامــور پــهـلــوان
کــه ای مـرد بــادانـش و رهـنـمـایسخن گوی و بـا نام و پـاکیزه رای
شــنـیـدم کـه فـرزنـد تــو اردشــیـرســواریـســت گـویـنـده و یـادگـیـر
چـو نـامـه بـخـوانـی هم انـدر زمـانفـرسـتـش بـه نزدیک ما شـادمان
ز بــایـسـتـه هـا بـی نـیـازش کـنـممــیـان یـلــان ســرفــرازش کــنـم
چــو بــاشـد بــه نـزدیـک فـرزنـد مـانـگـویـیـم کـو نـیـسـت پـیـونـد مـا
چـو آن نـامـه شـاه بــابـک بـخـوانـدبسی خون مژگان به رخ برفشاند
بــفـرمـود تــا پــیـش او شـد دبــیـرهـمـان نـورسـیـده جـوان اردشـیر
بــدو گــفــت کــایــن نــامــه اردوانبـخـوان و نگه کن بـه روشـن روان
مـن اینک یکـی نـامـه نـزدیک شـاهنویسـم فـرسـتـم یکی نیک خـواه
بــگــویـم کــه ایـنــک دل و دیــده رادلـــاور جـــوان پـــســـنـــدیــده را
فــرســتــادم و دادمــش نـیـز پــنـدچــو آیــد بــدان بـــارگــاه بــلــنــد
تـو آن کن که از رسم شاهان سزدنــبـــایــد کــه بــادی بــرو بــر وزد
در گـنـج بــگـشـاد بــابــک چـو بــادجـوان را ز هرگـونـه یی کـرد شـاد
ز زریـن ســتــام و ز گـوپــال و تــیـغز فــرزنــد چــیـزش نــیـامــد دریـغ
ز دیـنــار و دیــبــا و اســپ و رهــیز چـینی و زربـفـت شـاهنـشـهی
بــیــاورد و بــنــهــاد پــیــش جــوانجــوان شــد پــرســتــنــده اردوان
بـسـی هـدیـه هـا نـیـز بـا اردشـیـرز دیـبـا و دینـار و مـشـک و عـبـیـر
ز پــیــش نــیــا کــودک نــیـک پــیبـه درگـاه شـاه اردوان شـد بــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.