ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٥

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چــو آمــد بــه نــزدیــکــی بـــارگــاهبــگــفــتــنـد بــا شــاه زان بــارخــواه
جـوان را بـه مهر اردوان پـیش خواندز بــابــک ســخــنـهـا فــراوان بــرانــد
بـه نـزدیـکـی تـخـت بــنـشـاخـتـشبـه بــرزن یـکـی جـایـگـه سـاخـتـش
فـرسـتــاد هـرگـونـه یـی خــوردنـیز پــوشـیـدنـی هـم ز گـســتــردنـی
ابـــا نـــامـــداران بـــیــامـــد جـــوانبــه جـایـی کـه فـرمـوده بــود اردوان
چـو کـرسـی نـهاد از بـر چـرخ شـیدجهان گشت چون روی رومی سپـید
پـرسـتـنده یی پـیش خـواند اردشیرهـمـان هـدیه هـایی کـه بـد نـاگـزیـر
فــرســـتـــاد نــزدیــک شــاه اردوانفـــرســـتـــاده بـــابـــک پـــهـــلـــوان
بـــدیــد اردوان و پـــســنــد آمــدشجـــوانــمــرد را ســودمــنــد آمــدش
پــسـروار خـسـرو هـمـی داشـتـشزمــانـی بــه تــیـمـار نـگــذاشــتــش
بـه می خوردن و خوان و نخـچـیرگاهبـه پیش خودش داشتی سال و ماه
همی داشتش همچو فرزند خویشجــدایـی نـدادش ز پــیـونـد خــویـش
چـنـان بـد کـه روزی بـه نخـچـیرگـاهپــراگـنـده شـد لـشـکـر و پــور شــاه
هــمــی رانــد بـــا اردوان اردشــیــرجــوانــمــرد را شــاه بـــد دلــپـــذیــر
پــســر بــود شــاه اردوان را چــهــارازان هـر یـکـی چـون یکـی شـهـریـار
بــه هـامـون پــدیـد آمــد از دور گــورازان لشـکـر گشـن بـرخـاسـت شـور
هـمـه بــادپــایـان بــرانـگــیـخــتــنـدهـمـی گـرد بــا خـوی بــرآمـیـخـتـنـد
همی تـاخـت پـیش اندرون اردشـیرچـو نـزدیک شـد در کـمـان رانـد تـیـر
بـــزد بـــر ســـرون یــکــی گــور نــرگــذر کــرد بـــر گــور پــیــکــان و پـــر
بـــیــامـــد هــم انــدر زمـــان اردوانبـــدیــد آن گــشــاد و بـــر آن جــوان
بـدیـد آن یکـی گـور افـگـنـده گـفـتکه بـا دسـت آنکـس هنر بـاد جـفـت
چـنین داد پـاسـخ بـه شـاه اردشـیرکـه این گـور را مـن فـگـنـدم بـه تـیـر
پـسـر گـفـت کـین را من افـگـنده امهـمــان جــفــت را نـیـز جــویـنـده ام
چــنـیـن داد پــاســخ بــدو اردشــیـرکه دشتی فراخست و هم گور و تیر
یکـی دیگـر افـگـن بـرین هم نـشـاندروغ از گـنـاهـسـت بــر سـرکـشـان
پـر از خـشـم شـد زان جـوان اردوانیـکــی بــانـگ بــرزد بــه مـرد جــوان
بـدو گـفـت شـاه این گـناه مـنسـتکــه پــروردن آیـیــن و راه مــنــســت
تـرا خـود بـه بـزم و بـه نـخـچـیـرگـاهچــرا بــرد بــایـد هـمــی بــا ســپــاه
بـــدان تــا ز فــرزنــد مــن بـــگــذریبـــلــنــدی گـــزیــنــی و کـــنــداوری
بــرو تــازی اســپــان مــا را بــبــیـنهـم آن جــایـگـه بــر سـرایـی گـزیـن
بـــران آخـــر اســپ ســالــار بـــاشبـه هـر کـار بـا هـر کـسـی یـار بـاش
بــیـامـد پــر از آب چــشــم اردشـیـربـــر آخـــر اســـپ شـــد نـــاگـــزیـــر
یـکـی نـامـه بــنـوشــت پــیـش نـیـاپــر از غــم دل و ســر پــر از کـیـمـیـا
کـه مـا را چــه پــیـش آمـد از اردوانکـــه درد تـــنـــش بـــاد و رنـــج روان
هـمـه یـاد کـرد آن کـجـا رفـتــه بــودکـجــا اردوان از چــه آشــفــتــه بــود
چـو آن نـامـه نـزدیـک بـابـک رسـیـدنـکـرد آن سـخـن نـیز بـر کـس پـدیـد
دلـش گـشـت زان کـار پـر درد و رنجبـــیــاورد دیــنــار چـــنــدی ز گـــنــج
فـــرســـتـــاد نـــزدیــک او ده هــزارهـیـونـی بــرافــگــنــد گــرد و ســوار
بــفـرمـود تــا پــیـش او شــد دبــیـریـکــی نـامــه فــرمــود زی اردشــیـر
کـه ایـن کـم خـرد نـورسـیـده جـوانچــو رفـتــی بــه نـخـچـیـر بــا اردوان
چــرا تــاخــتــی پــیـش فــرزنـد اویپــرسـتــنـده ای تــو نـه پــیـونـد اوی
نـکـردی بــه تـو دشـمـنـی ار بــدیکـه خـود کـرده ای تـو بـه نـابـخـردی
کـنـون کـام و خـشـنـودی او بـجـویمــگــردان ز فـــرمــان او هــیــچ روی
ز دیـنــار لــخــتــی فــرســتــادمــتبـــه نــامــه درون پـــنــدهــا دادمــت
هـرانـگـه کـه ایـن مـایه بـردی بـکـاردگـــر خـــواه تـــا بــــگـــذرد روزگـــار
تــگــاور هــیـون جــهــانــدیـده پــیـربـــیـــامـــد دوان تـــا بـــر اردشـــیـــر
چـو آن نامه بـرخواند خرسند گشتدلـش سـوی نیرنـگ و ارونـد گـشـت
بــگـسـتــرد هـرگـونـه گـسـتـردنـیز پـــوشــیــدنــیــهــا و از خـــوردنــی
بـه نـزدیـک اسـپـان سـرایـی گـزیـدنــه انــدر خــور کــار جــایــی گــزیــد
شــب و روز خــوردن بــدی کـار اویمـی و جــام و رامـشــگـران یـار اویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.