ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٦

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
یـکــی کــاخ بــود اردوان را بــلــنــدبـه کـاخ انـدرون بـنـده یـی ارجـمـنـد
کــه گــلــنــار بــد نـام آن مــاه روینـگــاری پــر از گـوهـر و رنـگ و بــوی
بــر اردوان هـمــچــو دســتــور بــودبــران خــواسـتــه نـیـز گـنـجــور بــود
بــروبــر گــرامـی تــر از جــان بــدیبــه دیـدار او شــاد و خــنــدان بــدی
چـنـان بـد کـه روزی بـرآمـد بـه بـامدلـش گـشـت زان خـرمـی شـادکـام
نـگــه کــرد خــنـدان لــب اردشــیـرجــوان در دل مــاه شــد جــایــگــیــر
هــمــی بــود تــا روز تــاریــک شــدهـمـانـا بــه شــب روز نـزدیـک شــد
کـمـنـدی بـران کـنگـره بـر بـبـسـتگـره زد بـرو چـنـد و بــبـسـود دسـت
بــه گـسـتـاخـی از بــاره آمـد فـرودهـمــی داد نــیـکــی دهــش را درود
بـــیــامــد خــرامــان بـــر اردشــیــرپـر از گـوهـر و بـوی مـشـک و عـبـیـر
ز بــالـیـن دیـبــا ســرش بــرگـرفـتچـو بــیـدار شـد تـنـگ در بــر گـرفـت
نـگــه کــرد بــرنـا بــران خــوب رویبدان موی و آن روی و آن رنگ و بوی
بـدان ماه گـفـت از کـجـا خـاسـتـیکــه پــرغــم دلــم را بـــیــاراســتــی
چـنین داد پـاسـخ کـه مـن بـنـده امز گــیــتــی بـــه دیــدار تـــو زنــده ام
دلـــارام گـــنـــجــــور شــــاه اردوانکـه از مـن بــود شــاد و روشـن روان
کــنــون گــر پــذیـری تــرا بــنــده امدل و جــان بــه مــهـر تــو آگــنـده ام
بـیـایم چـو خـواهـی بـه نـزدیـک تـودرفــشـــان کــنــم روز تـــاریــک تـــو
چــو لـخـتــی بــرآمـد بــریـن روزگـارشــکــســت انـدر آمـد بــه آمـوزگــار
جــهـانـدیـده بــیـدار بــابــک بــمــردســرای کــهــن دیــگــری را ســپــرد
چـــو آگــاهــی آمــد ســوی اردوانپـر از غم شـد و تـیره گشـتـش روان
گـرفـتـنـد هـر مـهـتــری یـاد پــارسسـپـهبـد بـه مـهتـر پـسـر داد پـارس
بــفــرمـود تــا کـوس بــیـرون بــرنـدز درگـاه لـشــکـر بــه هـامـون بــرنـد
جـهـان تــیـره شـد بــر دل اردشـیـرازان پــیـر روشــن دل و دســتــگــیـر
دل از لــشــکــر اردوان بـــرگــرفــتوزان آگــهــی رای دیــگـــر گـــرفـــت
کـه از درد او بــد دلـش پــرســتــیـزبـه هر سـو همـی جـسـت راه گـریز
ازان پـس چـنان بـد که شـاه اردوانز اخـــتـــرشــنــاســان روشــن روان
بــیـاورد چـنـدی بــه درگـاه خـویـشهمی بـازجـست اخـتـر و راه خویش
هــمــان نــیــز تـــا گــردش روزگــارازان پـــس کـــرا بـــاشـــد آمــوزگــار
فـرســتــادشــان نـزد گـلـنـار شــاهبــدان تــا کــنـنــد اخــتــران را نـگــاه
ســه روز انـدر آن کــار شــد روزگـارنـگــه کــرده شــد طــالـع شــهـریـار
چــو گــنـجــور بــشــنـیـد آوازشــانسـخــن گـفـتــن از طـالـع و رازشـان
سیم روز تا شب گذشته سه پاسکـنـیـزک بــپــردخـت ز اخـتـرشـنـاس
پـــر از آرزو دل لـــبــــان پـــر ز بــــادهمی داشـت گـفـتـار ایشـان بـه یاد
چــهـارم بــشــد مــرد روشــن روانکــه بـــگــشـــایــد آن راز بـــا اردوان
بــرفــتــنــد بــا زیــجــهــا بــرکــنــارز کـــاخ کـــنـــیــزک بـــر شـــهــریــار
بــگــفــتــنــد راز ســپــهــر بــلــنــدهمان حکم او بـر چـه و چـون و چـند
کـزین پـس کـنون تـانه بـس روزگـارز چــیــزی بـــپـــیــچـــد دل نــامــدار
کـه بــگـریـزد از مـهـتــری کـهـتــریســـپـــهــبـــد نــژادی و کـــنــداوری
وزان پـس شـود شـهـریـاری بــلـنـدجـهـانـدار و نـیـک اخـتـر و سـودمـنـد
دل نــامــور مــهــتــر نــیـک بــخــتز گفتـار ایشان غمی گشت سـخـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.