ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٧

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـو شـد روی کشـور بـه کردار قـیرکــنــیــزک بــیــامــد بــر اردشــیــر
چــو دریـا بــرآشــفــت مــرد جــوانکـه یـک روز نـشـکـیـبــی از اردوان
کـنـیـزک بــگـفـت آنـچ روشـن روانهـمــی گــفــت بــا نـامــدار اردوان
سخن چون ز گلنار زان سان شنیدشـکـیـبـایی و خـامـشـی بـرگـزیـد
دل مــرد بــرنــا شــد از مــاه تــیــرازان پـس همـی جـسـت راه گـریز
بـدو گـفـت گـر مـن بـه ایران شـومز ری ســوی شـهـر دلـیـران شـوم
تـو بـا من سـگالی کـه آیی بـه رامگـر ایدر بـبـاشـی بـه نـزدیک شـاه
اگــر بــا مـن آیـی تــوانـگــر شــویهمان بـر سـر کشـور افسـر شوی
چـنین داد پـاسـخ کـه مـن بـنده امنــبــاشــم جــدا از تــو تــا زنـده ام
همی گـفـت بـا لب پـر از بـاد سـردفـــرو ریــخـــت از دیــدگــان آب زرد
چـنـین گـفـت بـا مـاه روی اردشـیرکــه فــردا بــبــایـد شــدن نـاگـزیـر
کـنـیـزک بـیـامـد بـه ایـوان خـویـشبـه کف بـرنهاده تـن و جـان خویش
چـو شد روی گیتـی ز خورشید زردبــه خــم انــدر آمــد شــب لــاژورد
کــنــیــزک در گــنــجــهــا بــاز کــردز هـر گـوهـری جـسـتـن آغـاز کـرد
ز یــاقـــوت وز گـــوهـــر شـــاهــوارز دیـنـار چـنـدانـک بــودش بــه کـار
بیامد بـه جایی که بـودش نشستبـدان خـانـه بـنـهاد گـوهر ز دسـت
هـمـی بـود تـا شـب بــرآمـد ز کـوهبـخفت اردوان جـای شد بـی گروه
از ایـوان بــیــامــد بــه کــردار تــیــربـــیــاورد گـــوهـــر بـــر اردشـــیــر
جهانجـوی را دید جـامی بـه دستنگهبـان اسپـان همه خفتـه مست
کجـا مسـتـشـان کرده بـود اردشیرکه وی خواست رفتن همی ناگزیر
دو اســپ گـرانـمـایـه کــرده گـزیـنبــر آخــر چــنــان بــود در زیــر زیـن
جـهـانـجـوی چـون روی گـلـنـار دیـدهـمـان گـوهـر و ســرخ دیـنـار دیـد
هـم انـدر زمـان پـیـش بـنـهـاد جـامبــزد بــر سـر تـازی اسـپــان لـگـام
بـپـوشید خفتان و خود بـر نشستیکـی تـیغ زهـر آب داده بـه دسـت
هـمــان مــاه رخ بــر دگــر بــارگــینـشـسـتـنـد و رفـتـنـد یـکـبــارگـی
از ایـوان سـوی پـارس بــنـهـاد رویهمی رفت شـادان دل و راه جـویپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.