ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٨

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 03:12 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان شعر کهن, فردوسی
چـنـان بـد کـه بـی مـاه روی اردواننــبــودی شــب و روز روشــن روان
ز دیـبــا نـبــرداشــتــی دوش و یـالمـگـر چـهـر گـلـنـار دیـدی بــه فـال
چــو آمـدش هـنـگـام بــرخـاسـتــنبــه دیـبــا سـر گـاهـش آراســتــن
کــنـیـزک نـیـامــد بــه بــالــیـن اویبـرآشفت و پـیچان شد از کین اوی
بــدربــر سـپـاه ایـسـتـاده بــه پـایبــیـاراسـتـه تـخـت و تـاج و سـرای
ز درگــاه بــرخــاســت ســالــار بــاربـــیــامــد بـــر نــامــور شــهــریــار
بــدو گـفـت گـردنـکـشـان بــر درنـدهر آنـکـس کـجـا مـهـتـر کـشـورنـد
پـرسـتـندگـان را چـنین گفـت شـاهکـه گـلـنـار چـون راه و آیـیـن نـگـاه
نــدارد نــیــایــد بــه بـــالــیــن مــنکـه دانـد بـدیـن داسـتـان دین مـن
بــیـامــد هـم انـگــاه مـهـتــر دبــیـرکه رفـتـسـت بـیگاه دوش اردشـیر
وز آخـر بــبـردسـت خـنـگ و سـیـاهکــه بـــد بـــاره نــامــبـــردار شــاه
هـم انـگـاه شــد شــاه را دلـپــذیـرکـه گـنـجــور او رفـت بــا اردشــیـر
دل مـرد جــنـگــی بــرآمــد ز جــایبـرآشـفـت و زود انـدر آمـد بـه پـای
ســواران جــنــگــی فــراوان بــبــردتـو گفتـی همی بـاره آتـش سپـرد
بــره بــر یـکــی نــامــور دیـد جــایبــســی انــدرو مــردم و چــارپــای
بـپـرسـید زیشـان کـه شـبـگیر هورشـنیدی شـمـا بـانگ نـعـل سـتـور
یکی گفت زیشـان که اندر گذشـتدو تـن بـر دو بـاره درآمد بـه دشـت
هـمـی بـرگـذشـتـنـد پـویـان بـه راهیـکـی بــاره خـنـگ و دیـگـر سـیـاه
بــه دم ســواران یـکـی غــرم پــاکچـو اسپـی همی بـر پـراگند خـاک
بــه دسـتـور گـفـت آن زمـان اردوانکـه این غـرم بـاری چـرا شـد دوان
چـنین داد پـاسـخ که آن فر اوسـتبه شاهی و نیک اختری پر اوست
گــر ایـن غــرم دریــابــد او را مــتــازکــه ایــن کــار گــردد بــمــابــر دراز
فـــرود آمـــد آن جــــایـــگـــه اردوانبـــخــورد و بـــرآســود و آمــد دوان
هـمـی تــاخـتـنـد از پــس اردشـیـربــه پــیــش انــدرون اردوان و وزیــر
جــوان بــا کـنـیـزک چــو بــاد دمـاننـپــردخــت از تــاخــتــن یـک زمـان
کــرا یـار بــاشــد ســپــهـر بــلــنــدبــروبــر ز دشــمــن نـیـایـد گــزنــد
ازان تــاخـتــن رنـجـه شـد اردشـیـربــدیـد از بــلــنـدی یـکــی آبــگــیـر
جـوانـمـرد پـویـان بــه گـلـنـار گـفـتکه اکنون که بـا رنج گشتـیم جفت
بــبــایـد بـدیـن چـشـمـه آمـد فـرودکـه شـد بـاره و مرد بـی تـار و پـود
بـبــاشـیـم بـر آب و چـیـزی خـوریـمازان پـس بــر آسـودگـی بــگـذریـم
چــو هـر دو رســیـدنــد نــزدیـک آببـه زردی دو رخـسـاره چـون آفتـاب
همی خـواسـت کاید فـرود اردشـیردو مــرد جــوان دیــد بـــر آبـــگــیــر
جـــوانــان بـــه آواز گــفــتـــنــد زودعـنـان و رکـیـبــت بــبــایـد بــسـود
کــه رســـتـــی ز کــام و دم اژدهــاکــنــون آب خــوردن نــیــارد بـــهــا
نـبــایـد کـه آیـی بــه خــوردن فـرودتـــن خـــویــش را داد بـــایـــد درود
چـو از پـنـدگـوی آن شـنـید اردشـیربـه گـلنار گـفـت این سـخـن یادگیر
رکیبـش گران شد سبـک شد عنانبـه گـردن بــرآورد رخـشـان سـنـان
پــس انــدر چــو بـــاد دمــان اردوانهـمـی تـاخـت بـا رنـج و تـیره روان
بـدانگـه کـه بـگـذشـت نیمـی ز روزفــلـک را بــپــیـمـود گـیـتــی فــروز
یکی شارستـان دید بـا رنگ و بـویبـسـی مـردم آمـد بـه نـزدیک اوی
چـنـیـن گـفـت بــا مـوبــدان نـامـدارکـه کی بـرگذشـت آن دلاور سـوار
چـنـیـن داد پــاسـخ بــدو رهـنـمـایکه ای شاه نیک اخـتـر و پـاک رای
بـدانگه کـه خـورشـید بـرگشـت زردبــگــســتــرد شــب چــادر لــاژورد
بـدین شهر بـگذشـت پـویان دو تـنپـر از گـرد وبــی آب گـشـتـه دهـن
یـکـی غـرم بــود از پـس یـک سـوارکـه چـون او نـدیـدم بـه ایوان نـگـار
چـنـیـن گـفـت بــا اردوان کـدخـدایکـز ایـدر مـگـر بــازگـردی بـه جـای
سـپــه سـازی و سـاز جــنـگ آوریکـه اکـنـون دگـرگـونـه شــد داوری
که بختش پس پشت او برنشستازیـن تـاخـتـن بـاد مـانـد بـه دسـت
یـکــی نـامـه بــنـویـس نـزد پــســربـه نامه بـگوی این سخن در به در
نـشــانـی مـگــر یـابــد از اردشــیـرنـبـاید کـه او دو شـد از غـرم شـیر
چـو بـشـنـیـد زو اردوان این سـخـنبـــدانــســت کآواز او شــد کــهــن
بــدان شـارســتــان انـدر آمـد فـرودهـمـی داد نـیـکــی دهـش را درودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.